Przedmiot działalności i kompetencje 

 
 

Placówka jest szkołą publiczną:

1)   zapewniającą bezpłatne nauczanie w gimnazjum,

2)   przeprowadzającą rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

      uwzględniając granice obwodu szkoły,

3)    zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)    stosującą ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.

 

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 2. Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 3. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 4. Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.
 5. Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
 6. Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.
 7. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 9. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 10. Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.
 11. Zapewnia opiekę higienistki szkolnej.
 12. Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 

Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TARNOWSKICH GÓRACH
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Tobor
Czas wytworzenia: 2015-04-01 08:59:38
Czas publikacji: 2015-04-01 08:59:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak