Koncepcja pracy szkoły 

 
 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

I ROZWOJU SZKOŁY

 

 

I.            Założenia wstępne:

 

Najważniejsze zadania na najbliższe lata :

       -zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych

        i opiekuńczych

- tworzenie możliwości dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie

  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności

  spędzania czasu wolnego,

- opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnymi przez

  umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia,

- kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu

w życiu gospodarczym,

- edukacja regionalna, ekologiczna

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji

           - kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy

           - współdziałanie z organami: nadzorującym i prowadzącym w zakresie realizacji

              zadań wymagających takiego działania.

Te zadania leżą u podstawy koncepcji pracy placówki w najbliższych latach:

-wdrożenie planu nauczania, przewidującego kształtowanie umiejętności kluczowych

 oraz uwzględniającego prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, rozwój sportu,

 posługiwanie się językami obcymi, sprawne posługiwanie się komputerem;

-dostosowanie organizacji gimnazjum i przedszkola do możliwości

 technicznych i lokalowych budynku szkoły z uwzględnieniem istnienia

 dwóch placówek oświatowych w jednym obiekcie;

-podejmowanie działań integrujących grono pedagogiczne;

-zagospodarowanie dostępnego wyposażenia zespołu i realizacja procesu rozwoju

 w tym zakresie (pozyskiwanie środków na pomoce dydaktyczne)

-dalszy rozwój Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Zespołu

 z wykorzystaniem nowych procedur wynikających ze zmian w prawie oświatowym,

  -ścisła współpraca z rodzicami uczniów, organem prowadzącym

 i nadzorującym, instytucjami wspomagającymi proces nauczania i wycho­wania,

- dokształcanie kadry administracyjno – obsługowej, gwarantującej odpowiednio

wysoki standard wykonywanej pracy.

Wszystkie rozwiązania organizacyjne i prawne zmierzać będą do stworzenia placówki

przyjaznej uczniowi, bezpiecznej (pod względem fizycznym i psychicznym) dla uczniów

 i nauczycieli, atrakcyjnej programowo.

Kontroli przedstawionych założeń służyć będzie ciągła ewaluacja pracy szkoły.

 

 

  1. Struktura organizacyjna

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 zgodnie ze statutem nadanym przez organ prowadzący

składa się z dwóch jednostek oświatowych: Przedszkola Nr 18 i Gimnazjum Nr 5.

Zadania i kompetencje dyrektora szkoły podzielone są pomiędzy osoby zatrudnione

na stanowiskach kierowniczych.

Liczbę stanowisk kierowniczych organ prowadzący zatwierdził w arkuszu organizacyjnym.

Zakresy czynności obejmują wszystkie obszary pracy szkoły.

Zmianie uległy zakresy czynności pracowników niebędących nauczycielami, zostały

dostosowane do struktury organizacyjnej Zespołu i nowych obowiązków pracowników.

2. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna:

    Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje nie tylko do

nauczania jednego przedmiotu. Większość nauczycieli ma doświadczenie w pracy zawodowej

i może poszczycić się dużymi osiągnięciami.

   Wiek szczególnie uczniów Gimnazjum i związane z nim problemy natury wychowawczej

skłaniają do bardzo częstego korzystania z porad Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

z którą intensywnie współpracujemy. Korzystamy z pomocy Centrum Pomocy Rodzinie,

Sądu Rodzinnego, Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Miejskiej.

3. Procedury funkcjonowania – systemowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi ZESPOŁU

a)  sprawny obieg informacji w Zespole -podstawowy warunek skutecznego zarządzania

     (zarządzenia dyrektora szkoły, gazetki szkolne, gabloty informacyjne,  lokalna prasa,

     ogłoszenia ustne, plakaty, informatory);

b)  wewnątrzszkolne formy nadzoru – obserwacje, badania bieżące, kontrole;

c) zbieranie informacji w procesie WDN (anonimowe ankiety, zebrania, rozmowy);

d)  właściwy model współpracy z organami szkoły, zawarty w regulaminach pracy tych organów;

e)  system współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, z komisją

     socjalną (zasięganie opinii, uzgadnianie);

f)  stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka

    poprzez uświadamianie praw uczniom i ich rodzicom, zaznajamianie z zapisami

    Statutu Szkoły, organizowania imprez o tematyce obywatelskiej, kontrolę przestrzegania

    prawa  przez uczniów i pracowników;

g)  doskonalenie motywacyjnego systemu wynagradzania

     umożliwiającego kierowanie działań nauczycielskich na pożądane obszary działalności szkoły;

h)  właściwe ustalenie zakresów obowiązków dla wicedyrektora, pedagoga,

    kierownika świetlicy warunkujące prawidłową pracę na tych stanowiskach,

    skuteczne formy rozliczania z prowadzonej działalności;

i) tygodniowy rozkład zajęć dostosowany do szczególnych potrzeb uczniów

i dojazdów do szkoły;

j)  czas pracy szkoły tak ustalony, aby umożliwić uczniom udział w zajęciach

    pozalekcyjnych (sportowe, artystyczne, informatyczne, językowe, koła przedmiotowe.).

4. Wychowanie

   System wychowawczy oparty jest na opracowanym przez wszystkie podmioty w szkole

   Programie Wychowawczym Szkoły, zawierającym zarówno obowiązki wszystkich

   osób odpowiedzialnych za wychowanie ucznia jak i program przeciwdziałania agresji

   i przestępczości, przykładowe zagadnienia do pracy wychowawczej dla wychowawców,

   kryteria oceniania zachowania w szkole.

   Uwzględniona w nim jest wychowawcza rola rodziny oraz wspierająca wychowanie

   rola szkoły Zapisy statutu umożliwiają realny wpływ rodzicom na rozwiązania systemowe

   w szkole (poprzez statutowe uprawnienia organów szkoły).

   Ważnym zagadnieniem jest uświadamianie rodzicom ich odpowiedzialności

   za wychowanie i respektowanie prawa zarówno przez uczniów jak i rodziców.

   W tym celu planowane jest dokształcanie rodziców przez odpowiednie instytucje.

    Planowana jest ścisła współpraca z rodzicami uczniów, wspólne organizowanie imprez

    i zabaw, konkursów i zawodów.

  

Realizacji działań wychowawczych służyć będzie:

a) wdrażanie do samorządności poprzez stosowanie demokratycznych procedur

    w rozwiązywaniu problemów szkolnych, respektowanie uprawnień organów szkoły,

   edukację regionalną, wdrażanie obywatelskich projektów edukacyjnych;

b) współpraca z Policją i Strażą Miejską, Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym,

    kuratorami.

c)  położenie dużego nacisku na przestrzeganie przez uczniów zapisów Statutu placówki;

d) właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako forma zapobiegania

    agresji i przestępczości – koła, kluby, świetlica, zabawy i dyskoteki, działalności

    w wolontariacie, organizacjach młodzieżowych, integrowanie rodziców wokół tych działań;

e) udostępnienie sali sportowej na zajęcia sportowe w pierwszej kolejności dla uczniów

   gimnazjum, przedszkola

f) kontynuowanie edukacji ekologicznej poprzez realizację programów edukacyjnych i aktywną

   pracę w Szkolnym Klubie Ekologicznym i współpraca z Polskim Klubem Ekologicznym,

   prowadzenie  zajęć, wystaw, formy artystyczne „ Dzień Niezapominajki”

ę) prowadzenie tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa i turystyki:

   wycieczki, rajdy;

f) wdrażanie do poszanowania tradycji, właściwa oprawa artystyczna apeli

organizowanie i zwiedzanie lokalnych wystaw i prezentacji,

g) zapobieganie niedostosowaniu uczniów pochodzących z rodzin patologicz­nych

   poprzez: rozpoznawanie zagrożeń przez pedagoga szkolnego,

  udzielanie pomocy psychologicznej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

   typowanie do pomocy finansowej i bezpłatnego udziału w wycieczkach szkolnych

h) integrowanie działań wychowawczych w szkole wokół sportu – zwiększenie wpływu

  rozwoju sportu szkolnego na efekty wychowawcze

i) prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych typu „Spójrz inaczej”,

„7 kroków” „ Neo” i innych, szkolenie nauczycieli w tym zakresie; współpraca z organizacjami,

 instytucjami i stowarzyszeniami;

j) zwiększenie oddziaływań wychowawczych katechetów szkolnych

 (poprzez m.in. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów przez katechetów);

k)  podejmowanie działań prozdrowotnych, profilaktycznych: zielone szkoły,

  diagnozowanie wad postawy, promowanie sekcji sportowych ogólnorozwojowych,

  wykorzystanie szkolnej siłowni (po jej zorganizowaniu) do tych działań;

l)  nawiązanie współpracy nauczycieli i uczniów z innymi szkołami,

m) stała współpraca z kuratorami sądowymi sprawującymi opiekę nad uczniami;

n)  utworzenie skutecznego systemu rozliczania złych zachowań uczniów,

     sesje wychowawcze uczniów i rodziców.

5. Dydaktyka

Organizacja nauczania:

Proces nauczania przez wszystkie lata będzie ukierunkowany na właściwą realizację założeń

 programowych obu placówek,

Zaplanowane zostały dwa języki obce dla uczniów,

Planowane będą różnorodne zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami uczniów

(ankietowanie uczniów i rodziców).

Atrakcyjny plan nauczania ma motywować uczniów do nauki, umożliwiać nauczycielom

 pracę w różnych obszarach aktywności i zdolności uczniów.

 

 

Działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania w szkole:

a) w celu właściwego integrowania czynności edukacyjnych proponowana będzie w szkole

 metoda projektów, umożliwiająca integrację wokół kompetencji kluczowych,

zagadnień, wydarzeń, postaci. Metoda projektów umożliwia zwrócenie szczególnej uwagi

 w procesie nauczania na osiągnięcia uczniów (umiejętności).

Metoda projektów w naturalny sposób zintegruje oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze.

b) przygotowywanie własnych autorskich programów nauczania;

c) praca z uczniem zdolnym - zajęcia pozalekcyjne umożliwić mają rozwój ucznia

 w kierunku jego zainteresowań, wzięcie udziału w konkursach i zawodach.

 Każdy nauczyciel prowadził będzie dodatkowo koło pozalekcyjne.

 Planowane jest prowadzenie przez kolejne lata czytelni internetowej,

 uaktywnienie rodziców wspomagających prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych.

 Praca z uczniem zdolnym bazować będzie na zajęciach kół przedmiotowych

 i zróżnicowanych formach pracy na lekcji.

    d) planowane jest przygotowywanie uczniów do wszystkich organizowanych

       konkursów przedmiotowych, branie udziału w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich

       z różnych dziedzin edukacyjnych.

       Organizowane konkursów wewnątrzszkolnych: Gimnazjalny Omnibus, Szkolne Dni Nauki

   e) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych opierać się będzie na

      realizacji odrębnych programów, korzystaniu z zajęć korekcyjnych

      wyrównawczych, rewalidacyjnych.

g)  wycieczki jako forma łączenia wypoczynku z nauką;

h)  wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu, wykorzystanie pracowni

     internetowej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych różnych przedmiotów:

     (gromadzenie oprogramowania do nauczania języków obcych, języka polskiego, geografii,

     biologii, historii i innych).

6. Opieka nad uczniem

Zapewnieniu właściwej opieki uczniom służyć będą działania:

a) działalność świetlicy szkolnej dla uczniów dojeżdżających;

b) udzielanie pomocy w nauce (klasy wyrównawcze, świetlica, samopomoc uczniowska);

c) udzielanie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej

 (współpraca z Radą Rodziców, MOPS, stypendia, sponsorzy)

d) właściwe zorganizowanie żywienia dla uczniów, pomoc uczniom w tym zakresie;

e) diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów pochodzących z rodzin patologicznych

 i zagrożonych niedostosowaniem – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja,

 kuratorzy sądowi, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

f) prowadzenie nauczania indywidualnego dla uczniów o specjalnych potrzebach

 edukacyjnych (szkoła specjalna, szkoła życia, nieobecności spowodowane urazami).

7. Koncepcja doskonalenia zawodowego nauczycieli, atmosfera pracy

Jako podstawę pracy placówki przyjęto dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie

nauczycieli.Jednak ze względu na ciągłe zmiany w oświacie, potrzebę integracji działań

dydaktyczno- wychowawczych kadry koniecznym będzie dalsze dokształcanie

pod kątem przygotowania do nowych zadań, kształcenie nowych umiejętności

 (integrowanie nauczania i wychowania, ewaluacja pracy szkoły i przedszkola,

 samoocena własnej pracy dydaktycznej, wspomaganie rozwoju ucznia).

a) kształcenie nowych młodych nauczycieli już w momencie zatrudnienia przed

 rozpoczęciem roku szkolnego;

b)  kontynuacja WDN;

c) umożliwienie ukończenia kursów doskonalenia zawodowego i studiów na kierunkach

 potrzebnych w szkole z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać procesu dydaktycznego;

d) zachęcanie do publikowania osiągnięć (czasopisma metodyczne, prasa lokalna,

lekcje pokazowe, własne wydawnictwa szkolne (broszury), internet);

e) zachęcanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego jako doskonałej

 formy uaktywnienia zawodowego, własnego doskonalenia i samokształcenia;

f)  zapewnienie twórczej atmosfery pracy: przykład pracy własnej dyrekcji szkoły,

zabieganie o zdrową rywalizację w osiąganiu jak najlepszych wyników, integrowanie

 zespołu nauczycieli poprzez wspólne spotkania, szkolenia, imprezy, wycieczki.

Szkolenie kadry w zakresie umiejętności pracy zespołowej (WDN).

8. Plan rozwoju infrastruktury szkoły

   Najbliższe lata szkolne poświęcone będą trosce o utrzymanie szkoły w odpowiednim

   stanie technicznym. Nacisk zostanie położony na powstanie właściwego boiska

   sportowego / obiecanego przez Władzę Miasta/.

   Pozyskiwanie środków w celu zakupu nowych pomocy dydaktycznych i książek.

 Na bieżąco prowadzone będą:

a) prace remontowo - naprawcze:

b) troska o zagospodarowanie otoczenia szkoły (tereny zielone, boiska sportowe);

c) troska o utrzymanie odpowiedniego wyposażenia bazy sportowej szkoły

    na potrzeby uczniów, zorganizowanie siłowni i salki pomocniczej do gier stołowych;

d) pozyskiwanie środków na zakup pomocy dydaktycznych: sponsorzy, fundacje

    rodzice;

e) właściwe rozpoznawanie potrzeb materialnych placówki przy współpracy z przedszkolem,

    prowadzenie skutecznej kontroli nad wydawaniem środków finansowych

   (rozliczanie wydatków szkolnych, wycieczek, imprez dochodowych).

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

a) współpraca z organem prowadzącym : realizacja zaleceń i wniosków przewidzianych prawem;

b) ścisła współpraca z instytucjami kultury i oświaty w mieście i gminie (szkoły podstawowe

 i średnie, przedszkola i inne),

c) współpraca za związkami zawodowymi w zakresie przewidzianym prawem

 (konsultacje, opinie, uzgodnienia – ZFŚS);

d) współpraca z Klubem Sportowym w Strzybnicy w wychowywaniu uczniów

e) uaktywnienie rodziców w działaniach na rzecz szkoły;

f)  udostępnianie obiektów szkolnych innym organizacjom, stowarzyszeniom, rodzicom.

g) współudział w organizowaniu imprez dla dzieci i młodzieży (Marcinki ,Dni Nauki i inne);

h) udział w konkursach, imprezach pozaszkolnych w mieście, gminie, powiecie,

województwie, kraju;

i)  integracji gimnazjum ze środowiskiem służyć będą działania promocyjne w formie:

  • organizowania imprez dla mieszkańców dzielnicy i miasta

  • informowania o osiągnięciach szkoły władz miasta poprzez wydawanie własnych gazetek;

  • publikacji w prasie lokalnej na temat działalności szkoły;

  • korzystania z możliwości telewizji lokalnej i publicznej;

  • promowania szkoły i osiągnięć nauczycieli w internecie;

  • wdrażanie projektów edukacyjnych o tematyce społecznej na terenie miasta.

 

10. Ewaluacja pracy szkoły

Wewnętrzna (źródła informacji zwrotnej):

a) ocena jakości pracy szkoły i przedszkola

b) ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli;

c) obserwacje, kontrole, bieżące przeglądy i lustracje;

d) opracowywanie wniosków do pracy wynikających z pełnionego przez dyrektora

   szkoły nadzoru pedagogicznego.

Zewnętrzna (źródła informacji zwrotnej):

a) egzamin gimnazjalny;

b) zewnętrzne wyniki ewaluacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 nad szkołą;

c) wyniki egzaminów wstępnych do szkół ponadgimnazjalnych;

d) wyniki kontroli organów kontrolnych.

 

Liczba odwiedzin : 281
Podmiot udostępniający informację : ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W TARNOWSKICH GÓRACH
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Tobor
Czas wytworzenia: 2015-04-01 08:32:14
Czas publikacji: 2015-04-01 08:32:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak