CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI  

 
 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 12 w Tarnowskich Górach powstała w 1912 roku.

Rozbudowę placówki ukończono w 1962r. Wtedy to do ‘’dwunastki’’ uczęszczało około 250 uczniów.

Obecnie w sześciu klasach i dziewięciu oddziałach naukę pobiera 158 uczniów. W jednym oddziale uczy się średnio 22 uczniów.

Uczniowie I etapu edukacyjnego ulokowani są na I piętrze, gdzie znajduje się również pracownia komputerowa, biblioteka szkolna, oraz gabinet pedagoga.

Uczniowie klas starszych /IV-VI/ zajmują parter.

Na tym poziomie znajduje się także świetlica,aula szkolna ze scenką, sala gimnastyczna,sklepik oraz toalety uczniowskie.

W piwnicach szkoły mieści się stołówka oraz kuchnia podająca herbatę śniadaniową oraz obiad gotowany przez kuchnię przedszkolną. Bazę uzupełnia boisko szkolne do piłki ręcznej wymagające natychmiastowej wymiany nawierzchni oraz plac zabaw zbudowany w ramach projektu „RADOSNA SZKOŁA”.

Zespół Szkolno -Przedszkolny nr3 funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty wewnętrzne: statut szkoły i przedszkola, program wychowawczy, wewnętrzny system oceniania, szkolny zestaw programów nauczania, ramowy plan lekcji, zatwierdzony projekt organizacyjny, regulaminy i procedury.

Placówka usytuowana jest w dzielnicy Repty Śląskie, w niewielkim oddaleniu od centrum miasta/4km./

Budynek, oraz urządzenia sportowe znajdują się na terenie zamkniętym, bogatym w zieleń z dala od ruchliwych traktów komunikacyjnych.

Dzielnicę Repty zamieszkuje około 2000 mieszkańców. Rodzice byłych i obecnych uczniów zatrudnieni byli dotychczas w okolicznych zakładach pracy.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat niepokojąco przybywa osób, które utraciły pracę z powodu likwidowanych zakładów współpracujących z pobliskimi kopalniami,które okazały się nierentowne.

Sytuacja ta wiąże się z postępującym zubożeniem społeczeństwa, co znajduje odbicie w zawężających się możliwościach organizacyjnych szkoły.W tym samym czasie tereny dzielnicy zasiedliły rodziny z dużych miast Śląska(Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze).W obecnym czasie mieszkańcy napływowi stanowią ok.40 % społeczności lokalnej.

Na terenie dzielnicy działają następujące organizacje i instytucje: Rada Dzielnicy Repty Śląskie, LKS ‘’Zgoda Repty’’, OSP, chór im. Nowowiejskiego, chór ‘’Słowiczek’’.

Szkoła Podstawowa nr 12 jest samodzielną jednostką budżetową w której funkcjonuje odrębny pion ekonomiczny, który tworzą: główna księgowa/1 etat/,oraz starszy referent księgowości /3/4 etatu/.

W pionie administracyjnym zatrudniony jest sekretarz szkoły /1 etat/.

Zespołem Szkolno - Przedszkolnym zarządza dyrektor. Częśc obowiązków wypełnia V-ce dyrektor

Obowiązkowym językiem obcym nauczanym w szkole jest język angielski. Dla mniejszości niemieckiej organizowana jest nauka języka niemieckiego.W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny/3/4 etatu/, wychowawca świetlicy/2 etaty oraz bibliotekarz /1/2 etatu/.

ORGANY SZKOŁY:

Rada Pedagogiczna – w jej skład wchodzi siedemnaścioro nauczycieli / dziesięcioro zatrudnionych w pełnym wymiarze/?. Wszyscy nauczycielie posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W tym gronie 11 osób to nauczyciele dyplomowani, 3 osoby to nauczyciele mianowani, 1 kontraktowa, dwie osoby to stażystki.

Samorząd Uczniowski SP nr 12 tworzy czteroosobowy zarząd wybierany we wrześniu każdego roku szkolnego przez uczniów klas IV – VI. W/w organizacja reprezentuje interesy wszystkich uczniów, oraz uczestniczy w opiniowaniu ważniejszych spraw szkolnych( np. Regulamin Szkoły, organizuje zbiórki charytatywne, kiermasze/zabawek, sprzętu sportowego/, współorganizuje życie kulturalne szkoły, w ostatnich latach prowadzi kawiarenkę dla rodziców funkcjonującą w czasie zebrań nauczycieli z rodzicami).

Rada Rodziców – w skład siedmioosobowej grupy wchodzą przedstawiciele poszczególnych oddziałów. Zarząd tworzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz, oraz skarbnik. Kontrolę sprawuje trzyosobowa Komisja Rewizyjna W/w organ od wielu lat współorganizuje i współuczestniczy w życiu szkolnym. Roczny budżet Rady Rodziców tworzą dobrowolne składki rodziców a także zyski z organizacji imprez środowiskowych typu: zabawa karnawałowa, festyn rekreacyjny. Członkowie Rady współorganizują wiele wycieczek w obrębie poszczególnych klas, jak również o zasięgu ogólnoszkolnym. Rada Rodziców opiniuje wszystkie ważniejsze sprawy dotyczące życia szkoły/ w ostatnim czasie aneks do dokumentu pod nazwą ‘’Szkolny Regulamin Oceny Zachowania Ucznia”.

Na terenie placówki działa także LOP, która oprócz całorocznych działań profilaktycznych, zajmuje się organizacją całodniowych imprez pod nazwą ‘’Dzień Ziemi’’ i ‘’Sprzątanie Świata’’a także Tarnogórski Rajd Turystyczny. Pozalekcyjną działalność szkoły uzupełnia funkcjonujący sklepik szkolny, oraz UKS ‘’Gwiazda’’.

W/w klub organizuje zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, oraz absolwentów uczęszczających obecnie do gimnazjum, oraz szkół średnich . W sekcjach piłki nożnej i siatkówki rekreację uprawia obecnie około 75 dzieci i młodzieży.

Wizytówką szkoły są wcześniej wymienione zespoliki szkolne/patrz folder szkoły/, jak również tradycyjne i systematycznie organizowane imprezy pod nazwą:/patrz folder szkoły,strona www

Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych – odbywa się corocznie w dniu Święta Wiosny i angażując prawie wszystkich uczniów. Nauczyciele organizujący imprezę rozwijają wyobraźnię i fantazję dzieci, uczą spostrzegawczości i obserwacji otaczającego świata, przełamują ich nieśmiałość i wyzwalają z kompleksów, wykształcają umiejętność wypowiadania się słowem, gestem i mimiką, wykształcają poczucie odpowiedzialności i oferują zabawę i odprężenie.

‘’Dzień Ziemi’’, ‘’Sprzątanie Świata’’ – głównymi celami w/w imprez są: budzenie umiłowania przyrody, docenianie piękna najbliższych okolic, czynny udział w podnoszeniu estetyki szkoły i otoczenia, umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w parkach narodowych i rezerwatach, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy ekologicznej w życiu codziennym, osobisty wkład na rzecz poprawy stanu lasu i likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci.

Jasełka – wystawiane od siedmiu lat w szkole, przedszkolu, kościele, oraz Szkole Specjalnej nr 7. Katecheci i rodzice angażujący się w przygotowania, za cel stawiają sobie: ukierunkowanie dziecięcych uczuć i emocji , kształtowanie wrażliwości uczuciowej, umiejętność kontaktowania się z drugim człowiekiem, poznanie uzdolnień dziecka, rozszerzenie jego zainteresowań, wykształcenie umiejętności poszukiwania prawdy, oceny własnych zachowań, kształcenie pracowitości, wytrwałości i rzetelności.

’MINI CUP’’ – to cykliczny turniej międzyszkolny w grach i zabawach, oraz grach zespołowych. Organizatorzy imprezy chcą wykształcić w uczestnikach: umiejętność współdziałania w zespole, walki fair play, aktywnego uczestnictwa i świadomego podporządkowania się w celu osiągnięcia sukcesu, kulturalnego dopingu, poszanowania przeciwnika i sprzętu sportowego.

Dyrektorami placówki w ostatnim trzydziestoleciu były następujace osoby :

1984-1989- mgr Maria Urbańska

1989-1991-mgr Joanna Goworek

1991- 2015- mgr Mariusz Majowski

od 2015 - mgr Monika Dolnicka - Celary

 

Załączniki

FOLDER SZKOŁY

Data: 2016-03-14 17:50:15 Rozmiar: 1.89M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-10 20:28:05
Czas publikacji: 2015-04-10 20:28:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak