PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Placówka jest szkołą publiczną:

1) zapewniającą bezpłatne nauczanie w sześcioklasowej szkole podstawowej oraz organizuje grupę przedszkolną;

2) przeprowadzającą rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) stosującą ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.

2. Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.

3. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

4. Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.

5. Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

6. Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.

7. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

9. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

10. Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.

11. Zapewnia opiekę higienistki szkolnej.

12. Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.


Liczba odwiedzin : 161
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2014-03-10 22:21:29
Czas publikacji: 2014-03-10 22:21:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak