STATUT PRAWNY

Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Publiczne Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

Placówka działa na podstawie:

Uchwały Nr XLII/371/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 0 lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.) art.58 ust.1 i 2 ,art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z pźn. zm.) po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach, Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 13 w Tarnowskich Górach – na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala: Z dniem 1 września 2005 roku połączyć w Zespół:

1. Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Tarnowskich Górach ul.Żeromskiego 64,

2. Publiczne Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach ul. Żeromskiego 62

Nowopowstałemu Zespołowi nadać nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 64

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 12 , Statutu Publicznego Przedszkola nr 13 w Tarnowskich Górach

Organ Prowadzący: Gmina Tarnowskie Góry

Organ Nadzoru Pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Gliwicach

Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informujmy, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch.mail: biuro@protecton.pl


Liczba odwiedzin : 245
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-04-10 20:04:20
Czas publikacji: 2018-06-08 19:20:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak