SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 3 W TARNOWSKICH GÓRACH 

 
 

  Tarnowskie Góry 30.08.2012r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 3

W TARNOWSKICH GÓRACH

PODSTAWA PRAWNA   

Podstawą prawną szkolnego programu profilaktyki są następujące akty prawne oraz dokumenty:

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17)

2.  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.( Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

3.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

4.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55, z późn. zm.)

5.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485, z późn.zm.)

6.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228, z późn.zm.)

7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487)

8.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

9.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. 1999 nr 67 poz. 756, z późn.zm.)

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. 2003 nr 26 poz. 226)

12.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.)

DIAGNOZA

Podstawą modyfikacji zapisów Szkolnego Programu Profilaktyki była diagnoza sytuacji szkolnej.

Dokonano ją w oparciu o:

-        Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w roku 2011 w zakresie wymagania : kształtuje się postawy uczniów

-        Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców kl II
i IV oraz nauczycieli (dobór respondentów nastąpił drogą losową- jedna klasa
z danego etapu edukacyjnego- maj 2012 ), stanowiące załącznik do programu.

-        Obserwację zachowań uczniów – na bieżąco

-        Analizę dokumentacji klasowej – na bieżąco

-        Analizę dokumentacji pedagoga szkolnego – na bieżąco

-        Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami – na bieżąco

Efektem analizy wyników badań było określenie mocnych i identyfikacja problemów szkolnych:

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 1. Uczniowie wiedzą, jakich postaw i zachowań wymaga się od nich.
 2. Większość rodziców uważa, że sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów, odpowiada potrzebom ich dzieci
 3. W szkole realizowane są liczne przedsięwzięcia kształtujące postawy dzieci,
  w szczególności szkolna kampania, w którą angażowani są uczniowie wszystkich klas
 4. Kameralność szkoły
 5. Poświęcanie uwagi przez nauczycieli
 6. W ofercie szkoły wprowadzono zmiany umożliwiające uczniom pełniejszy rozwój,
  np. poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych o dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, ułatwiające indywidualizację pracy zarówno z dzieckiem słabym, jak i zdolnym
 7. W szkole prowadzone są liczne kampanie o charakterze wychowawczym
  i profilaktycznym organizowane przez pedagoga szkolnego przy współudziale nauczycieli
 8. Większość rodziców uważa, że w szkole podejmuje się starania, by ich dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości. Uważają też, że „nauczyciele starają się stworzyć szansę dla każdego” , „nie  traktuje się gorzej tych uczniów, którzy są słabsi”

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SZKOLNYCH:

 1. Brak dyscypliny na niektórych lekcjach, zbyt małe zainteresowanie tym, co robią dzieci na przerwach (agresja, zastraszanie przez starszych)
 2. Stosowanie tylko niektórych kar przewidzianych w statucie.
 3. Niska kultura osobista uczniów, posługiwanie się wulgaryzmami w konfliktach rówieśniczych.
 4. Nie okazywanie szacunku starszym.

ZAŁĄCZNIKI DO SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 1. Program przeciwdziałania agresji uczniowskiej.
 2. Wyniki badań ankietowych.
 3. Priorytetowe działania wychowawcze w roku szkolnym 2012/2013

IV EWALUACJA

Monitorowanie realizowanych zadań Szkolnego Programu Profilaktyki odbywa się
na bieżąco.

Pełnej ewaluacji dokonuje się 1 raz w roku, w oparciu o bieżący monitoring oraz semestralne analizy sytuacji wychowawczej.

Narzędzia i sposoby monitorowania i ewaluacji:

-        Obserwacja zachowań uczniów oraz analiza sytuacji wychowawczej poszczególnych klas z omówieniem wyników dokonywana dwa razy w roku szkolnym na semestralnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej

-        Analiza efektywności działań podejmowanych w stosunku do uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dokonywana jeden raz w roku
na posiedzeniu zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-        Analiza osiągnięć edukacyjnych oraz problemów z realizacją podstawy programowej przez poszczególnych uczniów dokonywana dwa razy w roku szkolnym na semestralnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej

-        Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach

-        Analiza wybranych obszarów zagrożeń na podstawie analizy badań ankietowych 

Przedstawiona w ewaluacji ocena problemów wychowawczych i zagrożeń, stanowi podstawę do modyfikacji zadań i sposobów realizacji szkolnego programu oraz jest podstawą do określenia priorytetowych działań wychowawczych na następny rok szkolny.

Zmodyfikowany Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach został zatwierdzony i przyjęty do realizacji dnia 30.08.2012r. przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

Załącznik nr 3

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W roku szkolnym 2012/13 na podstawie zidentyfikowanych problemów obok cyklicznie realizowanych działań profilaktycznych, zaplanowano do realizacji następujące zadania, akcje i kampanie: 

1.  Kampania informacyjna nt. STATUTOWEGO SYSTEMU KAR I NAGRÓD ad1

2.  Poszerzenie wzmocnień pozytywnych i negatywnych o formy wymienione w statucie i rzadziej stosowane ad4

3.  Rozwijanie tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych, w gorszej sytuacji materialnej oraz integracja środowiska dziecięcego ad3

4.  Wzmocnienie pozytywnych wzorców kultury osobistej ad2

5.  Każdorazowe zwracanie uwagi na naganne zachowanie uczniów ad1i2

6.  Monitoring problemów w czasie dyżurów nauczycielskich

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:


CEL 1:   Budowanie klimatu bezpieczeństwa w szkole.

CEL 2:  Kształtowanie właściwych reakcji na sytuacje niebezpieczne, w szkole i poza nią.

CEL 3:  Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

CEL 4:    Wspomaganie pełnego rozwoju.

CEL 5:     Poznawanie i przestrzeganie praw człowieka.

CEL 6:    Intensyfikacja współpracy osób dorosłych w dbaniu o dobro dziecka

I.               BUDOWANIE KLIMATU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Planowane działania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

1.    Integracja zespołu klasowego

 

·      Przeprowadzanie ćwiczeń grupowych, pogadanek

·      Indywidualne rozmowy z wychowankami

·      Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

·      Rozwój grupy poprzez współdziałanie
 i współtworzenie oraz  współodpowiedzialność za wykonane zadanie

·      Organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek i wyjazdów

·      Organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami (klasowe i indywidualne konsultacje), wspólna organizacja życia klasowego oraz udzielanie rodzicom wszelkiej możliwej pomocy w ich pracy wychowawczej

·         Poznanie poszczególnych uczniów oraz warunków, w jakich żyją

·    Tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie

·    Organizacja imprez klasowych

·    Współpraca z rodzicami

Uczeń czuje się akceptowany przez zespół klasowy, dobrze  czuje się w grupie rówieśniczej

 

 

 

Klasa stanowi zgrany zespół współpracujących ze sobą osób, znajdujących przyjemność w spędzaniu razem czasu (zarówno w szkole, jak i poza nią)

 

Rodzice współorganizują życie klasowe.
W szkole zyskują rzetelne informacje na temat postępów i zachowania swojego dziecka oraz wsparcie i pomoc w razie występowania problemów wychowawczych.

2.Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych

 

 

 

·      Zapoznawanie uczniów z zapisami szkolnego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w szkole

Uczniowie przestrzegają zasad BHP i czują się w szkole bezpiecznie.

 

Rodzice są przekonani , że w szkole ich dziecko jest bezpieczne.

3. Pomoc w adaptacji do nowych warunków (uczniowie klasy I)

·      Realizacja programu adaptacyjnego dla uczniów klasy I

·      Gry i zabawy interakcyjne

·      Taniec

·      Pogadanka

·      Współpraca z przedszkolem: przeprowadzanie prelekcji nt. „Dojrzałość szkolna warunkiem
i szansą sukcesu szkolnego”

·      Współpraca z rodzicami – przeprowadzanie prelekcji dla rodziców klasy I nt. „Jak skutecznie pomagać dziecku w nauce”.

Dzieci dobrze czują się w nowej roli
i akceptują związane z nią obowiązki.

II.      KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH REAKCJI NA SYTUACJE NIEBEZPIECZNE W SZKOLE I POZA NIĄ.

Planowane działania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

1. Nauka właściwych zachowań w kontaktach z nieznajomymi.

·      Przeprowadzenie pogadanki

·      Spotkania z pracownikami Policji

·      Szkolna Kampania Profilaktyczna BEZPIECZNE SPOTKANIA Z NIEZNAJOMYM

Dziecko w kontakcie z nieznajomą osobą wie , jak należy się zachować, aby uniknąć niebezpieczeństwa, potrafi też właściwie zareagować na niebezpieczną propozycję.

2. Nauka zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

·      Realizacja tematyki bezpieczeństwa w sieci na zajęciach z informatyki

·      Promowanie treści ogólnopolskiej kampanii „DZIECKO W SIECI”

Uczniowie znają bezpieczne reakcje na niebezpieczne pytania i propozycje.

3. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, upokarzających i budzących lęk.

·      Przeprowadzenie pogadanki

·      Wykorzystanie technik dramowych

Dziecko potrafi wyrazić swój sprzeciw wobec niepokojącego go zachowania osoby dorosłej, oraz wie, kogo poinformować o tego typu zjawisku.

4. Podnoszenie uczniowskich  kompetencji w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym

·      Pogadanki z policjantem

·      Spotkania z policyjną maskotką- „Sznupkiem”- prelekcja dotycząca bezpieczeństwa

·      Zajęcia wychowania komunikacyjnego „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

·      Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i jego realizacja

·      Wyjście z najmłodszymi uczniami w niebezpieczne miejsca w pobliżu szkoły i promowanie właściwych zachowań

·      Propagowanie odblasków

Uczniowie znają zasady ruchu drogowego, mają świadomość zagrożeń płynących z uczestnictwa w ruchu drogowym, potrafią bezpiecznie zachować się na drodze.

5. Zapobieganie wypadkom i obrażeniom spowodowanych porażeniem prądem

 

 

 

·      Realizacja szkolnej kampanii PRĄD JEST POŻYTECZNY,  ALE NIEBEZPIECZNY. BAW SI Ę MĄDRZE

·      Realizacja kampanii profilaktycznej AKADEMIA PRZEZORNEGO UCZNIA, moduł pod tym samym tytułem

Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych

6. Kreowanie bezpiecznego modelu zabawy i wypoczynku

·      Szkolna kampania AKADEMIA PRZEZORNEGO UCZNIA, moduł: JESTEM MĄDRY PRZED SZKODĄ- potrafię bezpiecznie bawić się zimą i latem.

·      Prelekcje prowadzone przez wychowawców klas nt. bezpiecznego wypoczynku

Uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wolnym, unika ryzykownych i niebezpiecznych zabaw.

7. Kształtowanie postawy gotowości do niesienia pomocy rannym, nauka udzielania pierwszej pomocy

·      Szkolna kampania AKADEMIA PRZEZORNEGO UCZNIA, moduł: JESTEM MĄDRY PRZED SZKODĄ- potrafię udzielić pierwszej pomocy.

·      Realizacja programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- UCZYMY RATOWAĆ

·      Treningi pierwszej pomocy

Uczniowie znają telefony alarmowe, potrafią dokonać prawidłowego zgłoszenia dotyczącego wypadku, potrafią udzielić pierwszej pomocy.

III. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WOLNEGO OD NAŁOGÓW

Planowane działania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

1. Wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem

·    Prowadzenie treningów relaksacyjnych

·    Nauka racjonalnego gospodarowania czasem  jako sposób na profilaktykę stresu

·    Indywidualna praca z uczniem i rodzicami ukierunkowana na budowanie adekwatnych do możliwości ucznia oczekiwań

·    Szkolna kampania profilaktyczna STRES- JAK Z NIM ŻYĆ?

Uczeń potrafi redukować napięcie

Uczeń dobrze organizuje pracę własną

Uczeń pracuje systematycznie i nie dopuszcza do gromadzenia zaległości

Uczeń jest motywowany do systematycznej pracy

Rodzice wspierają jego wysiłki i doceniają ich efekty

2. Dostarczanie informacji nt. tego, jaki wpływ na rozwój i zdrowie człowieka mają środki psychoaktywne, oraz czym jest uzależnienie

·    Przekazywanie rzetelnych informacji na temat skutków zdrowotnych i społecznych używania środków uzależniających

·    Realizacja ogólnopolskich akcji promujących trzeźwy styl życia, np. „Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony”

·    Realizacja programu profilaktycznego pt. „Spójrz inaczej”.

·    Realizacja treści profilaktycznych zawartych w programie klas I-III dotyczących uzależnienia nikotynowego i alkoholowego.

·    Realizacja we współpracy z sekcją zdrowotną Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, programu profilaktycznego: NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ w klasach I-III

·      Realizacja we współpracy z sekcją zdrowotną Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, programu profilaktycznego: ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE klasy IV-VI

·      Udział w ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Uczeń wie, jak środki uzależniające wpływają na zdrowie człowieka.

Potrafi unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób.

Asertywnie odrzuca niebezpieczne propozycje.

3. Budowanie właściwych nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem

·      Wzbogacenie zdrowej oferty sklepiku szkolnego

·      Szkolna kampania profilaktyczna: MŁODOŚĆ PROMOCJĄ ZDROWIA I RADOŚCI

·      Akcje promujące zdrowy model żywienia

·      Realizacja akcji „OWOCE W SZKOLE”

·      Realizacja akcji „SZKLANKA MLEKA”

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu, często spożywa warzywa i owoce, świadomie rezygnuje z niezdrowej żywności.

 

4. Doskonalenie nawyków higienicznych

·      Działania higienistki szkolnej w zakresie edukacji i kontroli czystości

·      Akcja fluoryzacji

·      Szkolna kampania edukacyjna TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WSTĘPEM DO CZYSTEGO ROKU

Uczeń jest schludny, czysty i dba o swój wygląd, zna podstawy higieny intymnej, dba o zdrowe zęby.

5. Rozwój umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem wolnym

 

 

 

·      Szkolna kampania profilaktyczna MÓJ CZAS JEST NA WAGĘ ZŁOTA- POTRAFIĘ NIM ROZSĄDNIE GOSPODAROWAĆ

·      Promowanie uczniowskich pasji (finał kampanii PASJONACI NA START)

Uczniowie

6. Profilaktyka przez SPORT

·      Zajęcia sportowe:

-     zajęcia gimnastyki korekcyjnej

-     zajęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego GWIAZDA

-     zajęcia siatkówki

-     zajęcia w AQUA PARKU

·      Rozgrywki MINI CUP

·      Wyjazdy na obozy sportowe

·      Propagowanie turystyki pieszej – udział w TARNOGÓRSKIM RAJDZIE

·      Kurs pływania i zajęcia sportowe realizowane w AQUA PARKU

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych

Znają i przestrzegają zasady FAIR PLAY w sportowej rywalizacji

Chętnie i aktywnie  wyjeżdżają na zajęcia organizowane w AQUA PARKU

Budują poczucie dumy z sukcesów sportowych szkolnych drużyn

Szkolne imprezy sportowe są źródłem pozytywnych przeżyć

7. Nauka rozsądnego korzystania z mediów (komputer, TV) i ustalania właściwych proporcji między czasem spędzanym przed ekranem i poświęcanym na inne aktywności.

 

 

·         Propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

·         Szkolna kampania profilaktyczna: BEZPIECZNIE Z KOMPUTEREM

Uczniowie znają korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i TV

Uczniowie znają niebezpieczeństwa związane z obecnością w sieci i potrafią ich unikać.

Uczniowie mają świadomość wyższości bezpośrednich kontaktów międzyludzkich nad kontaktami za pośrednictwem Internetu


IV WSPOMAGANIE PEŁNEGO ROZWOJU 

Planowane działania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych

·    Diagnozowanie możliwości dzieci na terenie szkoły

-        Diagnoza ryzyka dysleksji w kl. I-III

-        Diagnoza potrzeb pedagogicznych

       w kl. I-VI

·    Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna na terenie poradni

·        Powoływanie zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia i jego realizacja:

-       Realizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych

-       Indywidualizacja i dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychoedukacyjnych ucznia

·        Realizowanie programu WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów kl I-III

·        Realizacja programu pomocy stypendialnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

·        Realizacja w klasie IV warsztatów dotyczących technik skutecznego uczenia się

·        Organizowanie na terenie szkoły przesiewowych badań wzroku i słuchu realizowanych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, w oparciu o programy WIDZĘ  i SŁYSZĘ.

·        Organizowanie prelekcji dla rodziców kl. I
i rodziców dzieci przedszkolnych nt: DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA WARUNKIEM I SZANSĄ SUKCESU SZKOLNEGO;                                                    

JAK SKUTECZNIE POMAGAĆ DZIECKU W NAUCE.

Wczesna diagnoza trudności w nauce przyczynia się do szybkiej i właściwej pomocy uczniom

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się
w oparciu o proponowany system pomocy.

 

 

 

 

 

 

Uczeń otrzymuje pomoc w zakupie podręczników szkolnych.

Zakup pomocy i przyborów szkolnych.

Finansowanie udziału w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania.

Zakup sprzętu i oprogramowania. 

Rodzice wpierają wysiłki szkoły w stymulacji prawidłowego rozwoju dzieci. Budują prawidłowe nawyki i postawy wobec szkolnych obowiązków.

2. Wyrównywanie szans rozwoju społecznego

·        Współpraca z MOPSEM

-       Dofinansowanie obiadów i śniadań na terenie szkoły

-       Zapomogi losowe

·        Współpraca z sądem

-       Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną ucznia

-       Współpraca w zakresie wymiany informacji z kuratorami sądowymi nt. realizacji poprzez rodziny zaleceń sądu

·        Pomoc materialna (odzież, środki czystości) dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

·        Wspieranie dzieci z rodzin zastępczych oraz ich prawnych opiekunów

 

Dziecko otrzymuje wsparcie od instytucji szkolnej.

Rodzice są motywowani do pracy nad zmianą sytuacji dziecka lub sytuacji rodzinnej

Rodzice otrzymują wsparcie przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych 

Redukcja efektów traumatycznych przeżyć dzieci.

Prawni opiekunowie otrzymują wsparcie
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
i podejmowaniu wysiłków wychowawczych.

3. Wzmocnienie mocnych stron osobowego rozwoju

·      Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

-        Powoływanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-        Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia

-        Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć sportowych

·      Organizacja konkursów na terenie szkoły

·      Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych

·      Organizacja imprez sportowych

·      Aktywne włączenie się uczniów w realizację zadań wynikających z realizacji przez szkołę międzynarodowych projektów Sokrates-Comenius

Uczeń dostrzega swoje zalety i pracuje nad ich rozwojem.

Uczeń aktywnie rozwija swoją osobowość
i talenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią współdziałać w zespole.

Stosują zasady FAIR PLAY

 

4. Wspomaganie lepszego zrozumienia samego siebie, własnych uczuć, postaw.

·      Praca z klasą i z indywidualnym uczniem. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, w tworzeniu ich własnego systemu wartości, budowaniu własnej osobowości.

·      Realizacja lekcji wychowawczych

·      Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie w kl. V i VI

Uczeń rozumie zmiany zachodzące w nim samym, jego uczuciach, zachowaniu.

5. Budowanie poczucia własnej wartości

·      Wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie organizacji imprez klasowych i szkolnych, sposobów realizacji akcji charytatywnych itp.

·      Stwarzanie uczniom okazji do aktywnego udziału w decydowaniu o losach szkoły (prace Samorządu Uczniowskiego)

·      Realizacja zadań powierzanych poszczególnym klasom:

-       Kl. IV program artystyczny na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

-       Kl. V program z okazji pożegnania kl.VI

-       Kl. VI program z okazji zakończenia edukacji w szkole podstawowej

·      Angażowanie się w przygotowanie obchodów rocznicowych i świąt państwowych

Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w szkolnych kampaniach profilaktycznych

·      Przełamanie nieśmiałości i wyzwalanie z kompleksów poprzez cykliczny udział w SZKOLNYM PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

·      System przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym – współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, analiza możliwości percepcyjnych ucznia, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów, organizowanie pomocy w nauce w formie zajęć wyrównawczych i korekcyjno- kompensacyjnych

Uczniowie czują się dowartościowani obdarzonym zaufaniem, odpowiedzialnie wywiązują się z zadanych obowiązków.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za szkolną rzeczywistość, biorąc aktywny udział w jej kreowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy uczeń ma szansę na przeżycie sukcesu

 

Wierzy we własne możliwości
i ma poczucie, iż jest w stanie sprostać stawianym mu wymaganiom

6. Wspieranie w sytuacjach trudnych

·      Prowadzenie indywidualnych rozmów
z wychowankami

·      Akcentowanie roli przyjaźni rówieśniczych jako grupy wsparcia

·      Informowanie uczniów o istnieniu instytucji udzielających pomocy

·      Prowadzenie systemów wsparcia w oparciu
o kontakty uczniowskie

·      Prowadzenie indywidualnej pracy w oparciu o systemy wzmocnień (np. żetonowe, koralikowe)

Uczeń czuje się bezpieczny, ma świadomość obecności osób chcących i mogących mu pomóc. Potrafi samodzielnie organizować sobie pomoc, także poprzez odwoływanie się do istniejących instytucji pomocowych.


V. POZNAWANIE I PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA

Planowane działania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

1. Zapoznanie uczniów z Prawami Człowieka w tym także z Prawami Dziecka

·    Zajęcia i lekcje wychowawcze  realizujące tematykę Praw Człowieka

·    Organizacja quzów i konkursów dotyczących tematyki Praw Dziecka

·    Zajęcia poszerzające znajomość zapisów prawa szkolnego

Uwrażliwienie uczniów na konsekwencje łamania praw człowieka w dzisiejszym świecie

Uczeń zna zakres swoich praw i obowiązków.

2. Prawa Człowieka w kontekście osób niepełnostrawnych

·    Zajęcia realizujące tematykę Praw Osób Niepełnosprawnych

·    Otoczenie opieką osób niepełnosprawnych

·    Realizacja integracji uczniów niepełnosprawnych

Uczniowie są otwarci na potrzeby innych. Akceptują odmienny sposób funkcjonowania osób sprawnych inaczej.

3. Tolerancja i szacunek wobec odmienności drugiego człowieka

·      Zwrócenie uwagi na prawo człowieka do wolności sumienia, wyznania, własnego stylu bycia, do podejmowania odmiennych decyzji.

Uczniowie szanują innych ludzi i ich prawa.


VI INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY OSÓB DOROSŁYCH W DBANIU O DOBRO DZIECKA

Planowane działania

Sposób realizacji

Spodziewane efekty

1 Tworzenie przyjaznej, partnerskiej współpracy wychowawczej z rodzicami uczniów

 

·    Uwrażliwianie rodziców na zagrożenia zakłócające prawidłowy rozwój dziecka, likwidowanie szkodliwości niektórych postaw rodzicielskich (nadopiekuńczość, zbytnia pobłażliwość, brak zainteresowania.

·    Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

·      Wspólna analiza przyczyn problemu

·      Udzielenie wsparcia – opracowanie indywidualnej strategii postępowania realizowanej przy czynnym współudziale rodziców

·      Informowanie o dostępnych w szkole i poza nią formach porad i konsultacji specjalistycznych

·    Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Rodzice budują właściwe relacje z dzieckiem

Rodzice rozumieją potrzebę współpracy ze szkołą

Rodzice kreują właściwy stosunek dziecka do obowiązków szkolnych

Rodzice są otwarci na pomoc w ich wysiłkach wychowawczych

Rodzice i nauczyciele wzajemnie wspierają się w realizacji procesu wychowawczego

 

 

 

 

 

Rodzice znają swoje obowiązki wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Są świadomi konsekwencji zaniedbań i nadużyć wobec dziecka

Współpracują ze szkołą

3. Rozwój „profilaktyki rodziny” –rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka

·      Realizacja ogólnopolskiej akcji ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym np. DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY

·      Pomoc rodzinom ubogim w tworzeniu godnych warunków życia dla rodziny – współpraca z MOPSem, organizacja akcji dożywiania dzieci na terenie szkoły

·      Wspieranie rodzin  w trudnej sytuacji życiowej – współpraca z PCPRem

·      Pedagogizacja rodziców: przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce wychowawczej, organizowanie prelekcji o tematyce zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami opiekunów uczniów

Rodzice i nauczyciele wzajemnie wspierają się w realizacji procesu wychowawczego

Zwiększenie się świadomości społecznej w temacie zjawisk szkodliwych – silniejsza kontrola i presja społeczna wpływają na redukcję owych zjawisk

Dzieci mają odpowiednie warunki do pełnego i harmonijnego rozwoju

 

 

 

Rodzice i nauczyciele stale poszerzają i aktualizują swoją wiedzę z zakresu wychowania.

Załącznik nr1

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SZKOLNEJ AGRESJI

 

PLANOWANE DZIAŁANIA

SPOSÓB REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

Przeciwdziałanie agresji uczniowskiej

·  Rozwijanie empatii

 

 

·  Kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz zdolności do głębszego kontaktu z drugim człowiekiem

 

·  Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

 

 

 

 

·  Budowanie systemu  „szybkiego reagowania”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami

 

 

 

·  Propagowanie wśród rodziców efektywnych sposobów radzenia sobie z agresją dzieci

 

 

 

 

 

·  Zwiększenie świadomości uczniów na temat konsekwencji ich postępowania 

 

·  Egzekwowanie szacunku dla wewnątrzszkolnego prawa

 

·  Stałe monitorowanie sytuacji uczniów poszkodowanych, w środowisku klasy, szkoły

·      Podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych, pomoc dzieciom chorym, najuboższym, udział w corocznej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

·      Coroczna organizacja JASEŁEK

·      Udział w spektaklach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły i w Tarnogórskim Centrum Kultury

·      Mediacje

·      Rozmowy

· Stosowanie technik dramowych

·      Gry i zabawy interakcyjne

·      Tworzenie klasowych kodeksów postępowania

·      Kontrola pedagogiczna w czasie przerw międzylekcyjnych ukierunkowana na stworzenie bezpiecznych warunków do wypoczynku oraz  na interwencję w przypadku zaobserwowaniu sytuacji niebezpiecznej

·      Dbanie o prawidłowe relacje między uczniami i nauczycielami oraz o dobrą atmosferę w szkole i klasie

·      Reagowanie na wszelkie przejawy agresji

· Wskazywanie akceptowanych sposobów rozładowania napięć

·      Opracowywanie i realizowanie indywidualnych systemów promujących pozytywne zachowanie

·      Współpraca w zakresie realizacji indywidualnych programów  promujących pozytywne zachowania (np. kontraktów uczniowskich)

·      Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, PCPR, TOTU)

 

·      Prewencyjne spotkania z policjantem i prelekcje na temat odpowiedzialności nieletnich za swoje czyny

 

·      Aktualizowanie zapisów szkolnego prawa

·      Systematyczne przypominanie uczniom wewnątrzszkolnych przepisów prawa

·      Stosowanie statutowego systemu kar i nagród

·      Systematyczne wpisy do Kart Indywidualnych

·      Sporządzanie notatek z rozmów z uczniami i ich rodzicami

·      Określanie sytuacji przemocowych  oraz sposobów udzielania pomocy

Dzieci potrafią prawidłowo rozpoznawać uczucia i ich przyczyny

 

 

Uczniowie doskonalą umiejętność oceny zachowań, czują się odpowiedzialni za losy grupy i osiągają postawione sobie cele

 

Uczniowie potrafią budować wzajemne relacje w oparciu o współpracę

Konfliktowe sytuacje dzieci konstruktywnie rozwiązują na drodze wspólnych ustaleń
i kompromisów

 

Ograniczenie liczby ekscesów z użyciem siły, w czasie przerw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń kontroluje własne emocje

Zwiększa zaufanie i szacunek do samego siebie

 

 

Rodzic aktywnie wspiera wysiłki szkoły w celu przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym

 

Rodzic wie, gdzie poszukiwać specjalistycznego wsparcia w pracy nad problemami swojego dziecka

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja szkolna jest systematycznie analizowana

Pracownicy szkoły reagują na zagrożenia

2. Wypracowanie systematycznych metod mających na celu eliminację wulgaryzmów i niskiej kultury słowa wśród uczniów

 

 

 

 

 

·         Udostępnienie szkoły dla uczniów
 i rodziców w czasie pozalekcyjnym

 

 

·         Rozwijanie samorządności dzieci

 

 

·         Rozwój aktywności pozaszkolnej

 

 

 

 

 

·         Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, rozszerzanie ich skali i zasięgu, rzeczywista poprawa ich dostępności

 

·         Budowanie poczucia tożsamości i poczucia bezpieczeństwa jako sposób eliminowania frustracji, stanowiącej poważne źródło agresji

 

 

·    Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie

·      Stały monitoring zachowań uczniów

·      Realizacja cyklu lekcji wychowawczych dotyczących eliminacji negatywnych zachowań i poprawy kultury języka

·      Miedzyklasowy konkurs ZŁOTOUŚCI

·      Akcentowanie na lekcjach języka polskiego treści dotyczących kultury języka pisanego i mówionego

·        Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć rekreacyjno-sportowych

·        Imprezy klasowe i szkolne (dyskoteki, seanse filmowe)

·        Opiniowanie niektórych zmian w zapisach dokumentacji szkolnej dotyczącej uczniów

·        Organizowanie działalności charytatywnej

·        Organizowanie wycieczek, rajdów, wyjścia do kina, teatru, muzeów,

·        Udział uczniów w pozaszkolnych zawodach sportowych

 

·        Przeznaczenie pomieszczeń szkoły na sale, w których będą się odbywały zajęcia pozalekcyjne

·        Wyposażenie sali w odpowiednie narzędzia, pomoce dydaktyczne, materiały, sprzęt

 

·        Wycieczki po mieście i najbliższej okolicy

·        Poszukiwanie piękna w otoczeniu (fotografia, architektura, przyroda)

·        Zajęcia inaugurujące uczniów w grupie rówieśniczej

·        Stosowanie oprogramowania zabezpieczającego komputery w szkole przed dostępem nieletnich użytkowników do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Potrafi zagospodarować swój wolny czas

·        Dba o swój rozwój fizyczny i zdrowie psychiczne

·        Rozbudza i zaspokaja swoje potrzeby intelektualne i kulturowe

 

 

 

 

 

 

·        Zna świat, w którym żyje region, jego historię ciekawostki, przyrodę

·        Potrafi nawiązać relacje interpersonalne

 

 

·        Potrafi bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu

·        Rozumie celowość stawianych mu ograniczeń w dostępie do informacji zawartych w sieci.

 

 

Rada Pedagogiczna                                Rada Rodziców                                         Dyrekcja ZSP Nr3

 

 
Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2013-01-24 17:54:05
Czas publikacji: 2013-01-24 17:54:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak