Regulamin Oceny Zachowania w Szkole Podstawowej Nr 12 

 
 

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

            2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3) dbałość o honor i tradycje szkoły

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7) okazywanie szacunku innym osobom

 1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
 2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe

2)      bardzo dobre

3)      dobre

4)      poprawne

5)      nieodpowiednie

6)      naganne

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

1) Jeżeli uczeń, mimo zaburzeń przestrzega norm społecznych (zachowuje właściwy stosunek do pracowników szkoły i kolegów itp) może być nagrodzony oceną dobrą zachowania. Jeżeli uczeń nie spełnia tych podstawowych wymogów, wychowawca ocenia jego zachowanie na ocenę poprawną, a w skrajnych przypadkach nieodpowiednią.)

 1. Ocena klasyfikacyjna nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły ( z zastrzeżeniem pkt 9.)

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§2

 

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie punktacji przyznanej w oparciu o kryteria §4, z uwzględnieniem zastrzeżeń §5.

1)      Wychowawca klasy analizując kulturę osobistą ucznia, ma prawo ustalić ocenę zachowania na poziomie o jedną ocenę wyżej lub jedną ocenę niżej, niż sugeruje liczba punktów uzyskana przez tego ucznia;

2)      Ocenę końcoworoczną zachowania  ustala się uwzględniając oceny zachowania ucznia, jakie uzyskał on za pierwszy i drugi semestr

 

 

 1. Wszelkie uwagi dotyczące pozytywnych i negatywnych postaw ucznia wpisywane są do zeszytu uwag.

1) W najbardziej rażących przypadkach ( wykroczenia karalne, zachowania zagrażające bezpieczeństwu, niszczenie mienia o dużej wartości, naruszanie dóbr osobistych drugiego człowieka np. poniżanie, zastraszanie) wychowawca ma możliwość jednorazowego przyznania do 50 pkt karnych.

 1. Ustalając ocenę zachowania wychowawca ma obowiązek uwzględnić opinie i uwagi zgłaszane przez innych nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz wysłuchać samooceny ucznia.
 2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, wychowawca klasy obowiązany jest pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania jest:

1)      Znaczna poprawa zachowania u ucznia (w zakresie kultury osobistej i stosunku do obowiązków szkolnych), w stosunku do uzyskanej śródrocznej oceny zachowania ocenionego poniżej oceny poprawnej (dopuszcza się 1 uwagę negatywną dotyczącą zachowań w w/w zakresach)

2)      Uczeń może poprawić ocenę z zachowania realizując dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązki szkolne, jedynie w sytuacji , gdy w okresie do otrzymania pisemnej informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, udokumentował w/w zaangażowanie.

3)      W przypadku w/w ucznia wychowawca, pomimo negatywnej punktacji (sugerującej ocenę poniżej poprawnej) przydziela “premię motywacyjną” w postaci podniesienia oceny z zachowania o 1 stopień w stosunku do sugerowanej punktacją.

4)      Jeżeli zachowanie ucznia w II semestrze uległo pogorszeniu, ale otrzymana przez niego punktacja nie skutkuje obniżeniem oceny- wskazanie punktowe jest decydującym kryterium.

5)      Przy negatywnych zmianach w zachowaniu ucznia, w stosunku I semestru- jeżeli otrzymane punkty sugerują ocenę pozytywną- są one decydujące.

 1. O zatwierdzonej na klasyfikacyjnym semestralnym posiedzeniu rady pedagogicznej ocenie zachowania ucznia, wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) do 2 dni roboczych po posiedzeniu rady pedagogicznej.
 2. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z przyjętymi zasadami nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

 

 

§3

 

 1. Uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają ,że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 

 

 1. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji

b)      wychowawca klasy

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

d)     pedagog

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego

f)       przedstawiciel rady rodziców

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji

b) termin posiedzenia komisji

c) wynik głosowania

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

            Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§4

 

1.      WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 

 

OCENIANA PŁASZCZYZNA

PUNKTY DODATNIE

pkt

PUNKTY UJEMNE

pkt

-frekwencja

- wszystkie nieobecności są usprawiedliwione

10

- nieobecności nieusprawiedliwione

ñ     do 7 godzin lekcyjnych

ñ     każda wielokrotność

- spóźnienia- każde

 

 

-5

 

-5

-2

- właściwy, zgodny z obowiązującymi ustaleniami, strój ucznia;

 

Brak wpisów w zeszycie uwag

10

 

Każdy wpis w zeszycie uwag

- 0,5

- obuwie zmienne

- w okresie od 15.10 do 15.03 uczeń nosi obowiązujące obuwie zmienne

Brak wpisów w zeszycie uwag

10

 

Każdy wpis w zeszycie uwag

- 0,5

- stosunek do obowiązków szkolnych

(przynoszenie wymaganych przyborów szkolnych)

 

Brak wpisów w zeszycie uwag

10

 

Każdy wpis w zeszycie uwag

- 1

 

a)      właściwy, zgodny z obowiązującymi ustaleniami, wygląd ucznia: schludny strój, dbałość o higienę osobistą. Ubranie powinno zasłaniać dekolt, pępek, pośladki. Spodenki i spódniczki powinny mieć długość minimum do połowy uda. Ubrania nie mogą mieć nadruków z wulgarnymi lub niemoralnymi napisami. Uczniowie nie mogą stosować makijażu, malować paznokci, farbować włosów, nosić butów na wysokim obcasie. Dopuszcza się noszenie przez dziewczęta skromnej biżuterii. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych nie mogą nosić nakryć głów (czapek, kapeluszy, chustek, kapturów).

 

 

2. KULTURA OSOBISTA UCZNIA

 

OCENIANA PŁASZCZYZNA

PUNKTY DODATNIE

pkt

PUNKTY UJEMNE

pkt

- właściwe zachowanie podczas wycieczek i uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wpisów w zeszycie uwag

40

 

 

Każdy wpis w zeszycie uwag

-5

- stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

- pamiętanie o codziennym ukłonie

- pozytywna reakcja na zwracaną uwagę (powiązana ze zmianą zachowania)

- niewłaściwy sposób prowadzenia rozmowy (podniesiony głos, obraźliwe komentarze itp.)

- brak reakcji na zwracane  uwagi

Każdy wpis w zeszycie uwag

-5

- stosunek do rówieśników i uczniów innych klas

- bezkonfliktowe współżycie

- pokojowe rozstrzyganie sporów

- prowokowanie napięć i konfliktów

- obraźliwy, lub poniżający sposób zwracania się do kolegów

Każdy wpis w zeszycie uwag

-5

- poszanowanie mienia

 

- niszczenie mebli (ławek, krzeseł itp.)

- dewastacja dekoracji

Każdy wpis w zeszycie uwag

-5

- higieniczny tryb życia wolny od nałogów

 

- uczeń, któremu udowodniono posiadanie, bądź palenie tytoniu, posiadanie, bądź zażywanie alkoholu, czy środków psychoaktywnych

Każdy wpis w zeszycie uwag

-5

- korzystanie z telefonu komórkowego

(uczeń może korzystać z telefonu komórkowego jedynie podczas przerw, w czasie lekcji uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon)

 

 

Każdy wpis w zeszycie uwag

-5

 

 

3. ZAANGAŻOWANIE UCZNIA WYKRACZAJĄCE POZA OBOWIĄZKI SZKOLNE.

 

-zaangażowanie w organizację imprez zleconych klasie np. rozpoczęcie roku szkolnego, pożegnanie klasy VI, GWARKI

 

 

 

 

1-15 pkt

- do 1/3 proponowanych imprez w danym okresie podlegającym ocenie

 

-do 2/3

 

- ponad 2/3

-5 pkt

 

 

 

- 10 pkt

 

- 15 pkt

- zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych

 

 

 

10 pkt

 

 

- wywiązywanie sie z obowiązków dyżurnego:

ñ       utrzymywanie tablicy w czystości

ñ       dbanie o porządek w klasie

ñ       wietrzenie klasy

ñ       podlewanie kwiatów

ñ       uzupełnianie zapasów kredy

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pkt

- każdy wpis o niedopełnieniu obowiązków

     -2 pkt

- udział w zajęciach pozalekcyjnych

-każde zajęcia odbywające się poza obowiązkowym planem zajęć (w szkole i poza nią), udokumentowane wpisem w klasowym zaszycie uwag, bądź innym pisemnym zaświadczeniem [1]

- udział w przynajmniej 1 zajęciach- 10 pkt

- każde dodatkowe

5 pkt

 

 

- dbanie o estetyke klasy

- działania zmierzające do podniesienia estetyki otoczenia:

ñ       gazetki ścienne

ñ       wykonanie dekoracji okolicznościowych

ñ       przynoszenie roślin do klasy

 

 

 

 

 

1-15 pkt

 

 

- udział w konkursach przedmiotowych i sportowych

- udział w konkursie

- zajęcie miejsca I-III

5 pkt

5- 15 pkt

 

 

 

 

§5

 

i)        Ocenę zachowania ustala się w oparciu o następujące kryteria punktowe:

a)      wzorowe 230 pkt >

b)      bardzo dobre 170-229 pkt

c)      dobre 135- 169 pkt

d)     poprawne 100- 135 pkt

e)      nieodpowiednie <99 pkt (uczeń, który nie dopuszcza się czynów karalnych, bez względu na liczbę punktów otrzymuje ocenę nie niższą niż nieodpowiednia.)

f)       naganne <49 pkt

j)  Uczeń WZOROWY musi uzyskać minimum 70 punktów w zakresie płaszczyzn ocenianych w punkcie 1 i 2 §4 (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, kultura osobista ucznia).

Uczeń oceniony na ocenę BARDZO DOBRĄ  w w/w płaszczyznach winien zdobyć minimum 60 punktów, zaś uczeń, którego zachowanie ocenione jest na ocenę DOBRĄ zobowiązany jest uzyskać minimum 50 punktów w w/w płaszczyznach, a na ocenę POPRAWNĄ- 30 punktów. 

Procedura obliczania punktów za pozytywne i negatywne informacje o zachowaniu ucznia:

·         z początkiem każdego semestru uczeń otrzymuje 100 pkt.

·         wychowawca rozpoczynając obliczanie punktacji otrzymanej przez każdego ucznia, do w/w punktów dolicza 80 pkt premii za zachowania ujęte w dwóch pierwszych płaszczyznach:

1. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA, 2. KULTURA OSOBISTA UCZNIA)

·         od otrzymanej sumy odejmowana jest suma punktów za wpisane w dzienniczku uwag informacje negatywne o zachowaniu ucznia dotyczące omawianych zakresów (w najbardziej rażących przypadkach: wykroczenia karalne, zachowania zagrażające bezpieczeństwu, niszczenie mienia o dużej wartości, naruszanie dóbr osobistych drugiego człowieka np. poniżanie, zastraszanie) wychowawca ma możliwość jednorazowego przyznania do 50 pkt karnych)

·         ZAANGAŻOWANIE UCZNIA oceniane jest indywidualnie a punkty przyznawane w zakresie skal punktowych ujętych w poszczególnych zakresach. I tak np. zaangażowanie w organizację imprez zleconych klasie np. rozpoczęcie roku szkolnego, pożegnanie klasy VI, GWARKI- ilość przyznanych punktów w tej skali (1-15 pkt) zależy od tego, w ilu imprezach uczniowie danej klasy mogli wziąć udział i zaangażować się w ich organizację. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zadania: dbanie o estetykę klasy

 

 

 

 

 [1] W przypadku korepetycji prywatnych realizowanych przez osoby prywatne, analizuje się je łącznie (bez względu na liczbę zaświadczeń uczeń za tę formę otrzymuję 5 pkt- jeśli są to kolejne wykazywane zajęcia i 10 pkt – jeśli jest to jedyna forma zajęć pozalekcyjnych, w których uczeń uczestniczył)

 
Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2012-03-19 10:56:35
Czas publikacji: 2012-03-19 10:56:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak