PROGRAM WYCHOWAWCZY SP 12  

 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W  TARNOWSKICH  GÓRACH

         ===========================================================


PODSTAWA PRAWNA     

Podstawą prawną szkolnego programu profilaktyki są następujące akty prawne oraz dokumenty:

 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17)

2.  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.( Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

3.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

4.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55, z późn. zm.)

5.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485, z późn.zm.)

6.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228, z późn.zm.)

7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487)

8.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)

9.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. 1999 nr 67 poz. 756, z późn.zm.)

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. 2003 nr 26 poz. 226)

12.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.)


W  S  T  Ę  P

                                                      ------------------------------------

I.                   SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

  1. Program wychowawczy opracowuje Rada Pedagogiczna z uwzględnieniem wniesionych przez rodziców poprawek/S 6 p.1,1-Statutu Szkoły/.
  2. Rodzice zaznajomieni są z projektem programu wychowawczego szkoły poprzez rady klasowe, które dysponować będą egzemplarzem projektu w/w dokumentu.

Trzy egzemplarze projektu otrzyma również biblioteka szkolna, która ma obowiązek udostępnić je zainteresowanym rodzicom.

  1. Wszelkie propozycje poprawek, poszczególne rady klasowe przekazują Radzie

Rodziców po upływie 1 miesiąca od dnia otrzymania projektu.

  1. Na wspólnym spotkaniu Rada Rodziców przedstawia Radzie  Pedagogicznej

propozycje poprawek, które jej zdaniem powinny być uwzględnione w Projekcie

Programu Wychowawczego Szkoły.

§ 1.

I.    1.  Jako ramy procesu wychowania w naszej szkole przyjmujemy wszelkie wolności człowieka jako jednostki określone Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, prawo moralne formułowane przez dom rodzicielski i utrwalone przez szkołę, prawa i obowiązki obywatelskie określone przez państwo oraz przyjęcie zasady, że za wychowanie dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice.

  1. Nauczanie i wychowanie- respektując chrześcijański system wartości-za podstawę

przyjmuje uniwersalne zasady etyki, dzięki którym pragniemy w naszej szkole zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju przygotowując go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

 

II.                MISJA  SZKOŁY

 

‘’Moja szkoła – mój drugi dom’’

Czyli ;

Bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo, tolerancja, wzajemny szacunek i pomoc, radość i zabawa, twórcze działanie ,pozytywne myślenie, poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności.

III.             WIZJA SZKOŁY

  1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku..
  2. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki;

-          stworzeniu miłej , bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia;

-          rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzgodnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych;

-          wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie’

-          rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.

  1. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez;

-          uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji

-          kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku;

-          propagowanie dziedzictwa kultury narodowej;

-          poznawanie zasad życia społecznego;

-          zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

  1. Grono nauczycielskie będzie;

-          wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły;

-          poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych;

-          przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

IV.             MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach powinien:

-Posiadać rzetelną wiedzę dostosowaną do jego poziomu rozwoju.

-Korzystać z różnych źródeł informacji.

 -Samodzielnie się uczyć.

-Skutecznie porozumiewać się.

-Prezentować własny punkt widzenia.

-Dbać o swoje ciało, jego rozwój i zdrowie oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa   i higieny.

-Przestrzegać zasad kultury osobistej. :

             -bezpiecznie i kulturalnie zachowywać się w szkole,

 -okazywać szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,

-dbać o kulturę języka, nie stosować wulgaryzmów,

-dbać o wygląd,

-Planować, organizować i oceniać własną pracę.

-Efektywnie współdziałać w zespole.

-Wykorzystywać praktycznie zdobytą wiedzę.

-Wykazywać się postawą ekologiczną, prozdrowotną, potrafi dbać o zdrowie i

bezpieczeństwo własne i innych.

-Poprawnie posługiwać się językiem polskim.

-Posługiwać się językiem angielskim w szkole w zakresie podstawowym.

-Znać swoje prawa i obowiązki jako uczeń, dziecko, człowiek.

-Radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami w sposób akceptowany społecznie.

-Właściwie komunikować się z innymi stosując zasady komunikacji werbalnej i

niewerbalnej.

-Wyznaczać cele i planować działania.

-Być tolerancyjnym, z szacunkiem odnosić się do wszystkich ludzi bez względu na rasę,

wygląd i wyznanie. Powinien wiedzieć jak okazywać szacunek osobom dorosłym

oraz kolegom i koleżankom.

-Dostrzegać problemy innych ludzi i chętnie nieść im pomoc.

-Potrafić reagować na przejawy agresji werbalnej i niewerbalnej.

-Być przygotowanym do funkcjonowania we współczesnym świecie.

-Być uczciwym- nie kłamać, nie oszukiwać, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi

ustnych ,nie korzystać ze ,,ściąg” i podpowiedzi innych uczniów, sam również

powinien nie podpowiadać i nie pomagać innym uczniom oszukiwać w czasie

sprawdzianu; samodzielnie wykonywać prace domowe.

-Być wiarygodny i odpowiedzialny- zawsze postępować zgodnie z głoszonymi

zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymywać

zobowiązań i obietnic, wartościować zachowania dobre i złe, starać się przewidzieć

skutki swoich działań oraz ponosić konsekwencje swoich czynów.

-Być wytrwałym, systematycznie wykonywać zadania i obowiązki, realizować swoje

plany i marzenia.

-Angażować się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentować postawę

opartą na zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem,

poczuciem więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.

§ 2.

I.                   ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA

1. Zadania szkoły

-          budzenie ciekawości poznawczej

-          rozwijanie umiejętności twórczego myślenia

-          kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy

-          kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji( media, Internet)

-          pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu

2. Formy realizacji

-          organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych, przeglądów małych form teatralnych, akademii

-          udział w wydarzeniach kulturalnych( np. tarnogórskie święto Gwarków)

-          indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno-wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów

-          stymulowanie aktywności poprzez prezentacje osiągnięć uczniów/galerie, wystawy prac plastycznych i literackich, ich publikacja na łamach gazetek szkolnych i lokalnych, Turniej  Gier i Zabaw z udziałem SP 6

-          udział placówki w międzynarodowych projektach Socrates - Comenius

-          stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wszystkich przedmiotów

-          przysposobienie czytelnicze i informacyjne.

-          wykorzystanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, wizualizer) 

II.                ROZWÓJ EMOCJONALNY UCZNIÓW

1. Zadania szkoły

-          pomoc w samopoznaniu, samoocenie

-          rozwijanie umiejętności akceptacji siebie

-          kształtowanie umiejętności trafnej oceny własnych reakcji

-          pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, emocji, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem

-          budzenie empatii

-          kształtowanie postaw asertywnych

2. Formy realizacji

-          indywidualna opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz dziećmi wymagającymi indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne i intelektualne

-          wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne stosowanie niekonwencjonalnych, aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych/psychodramy, gry dramowe, ćwiczenia grupowe, treningi interpersonalne

-          ankiety i psychotesty dostarczające uczniom informacji zwrotnych/np.’’Czy kompleksy utrudniają ci życie’’,’’Czy jesteś agresywny’’/

-          diagnoza samopoczucia uczniów w grupie,w klasie, w szkole

-          stosowanie technik relaksacyjnych i przeciwdziałających stresom

-          wdrażanie programu adaptacyjnego dla uczniów klas przełomowych/I ,IV/

-          indywidualne spotkania z Pedagogiem Szkolnym, z psychologami/współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,Poradnią Zdrowia Psychicznego/

-          prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw i zachowań poszczególnych uczniów

-          obnażanie mechanizmów działających destruktywnie na psychikę/reklama, język mass mediów/, m.in. w oparciu o program języka polskiego, treści

ścieżki medialnej

                 -    kampanie profilaktyczne organizowane przez Pedagoga Szkolnego

-          warsztaty dla uczniów i rodziców, organizowane przez Pedagoga Szkolnego i instytucje wspierające szkołę

III.             ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA

1. Funkcjonowanie w grupie

Zadania szkoły

-          kształtowanie umiejętności komunikowania się /werbalnego i niewerbalnego/

-          integrowanie zespołu klasowego, tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie, znaczenie współdziałania w zespole, eliminowanie agresywnych zachowań (słownych i fizycznych)

-          uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji/nacjonalizm, subkultury/

Formy realizacji

-          rozwój grupy poprzez współdziałanie i współtworzenie oraz współodpowiedzialność za wykonane zadania

-          umożliwienie uczniom wejścia na różne role-koordynatora, inicjatora, wykonawcy

-          organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek , zajęć plenerowych, pikników

-          określenie charakteru zespołu poprzez ustalanie wspólnych zainteresowań grupy i ich rozwijanie

-          podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych/pomoc dzieciom chorym , poszkodowanym , najuboższym 

-          wspieranie inicjatyw młodzieży- gazetki szkolne, akcje-kiermasze, imprezy szkolne, dyskoteki

-          niekonwencjonalne metody integrujące zespoły klasowe  m in. socjodrama, psychodrama

2. Życie w społeczeństwie

    Zadania szkoły:

-          kształtowanie postaw obywatelskich 

-          wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych

-          powiązanie tradycji narodowych z tradycjami  rodzinnymi, motywowanie do poznawania dziejów przodków

-          wdrażanie do rozwiązywania problemów o charakterze społecznym

-          kształtowanie  umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych

-          wdrażanie do samorządności

-          kształtowanie poczucia odpowiedzialności

-          rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej

-          kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji w stosunku do słabszych, niepełnosprawnych, starszych, potrzebujących pomocy

 

Formy realizacji

-          stosowanie niekonwencjonalnych metod na lekcjach historii, j. polskiego, plastyki, na lekcjach wychowawczych oraz podczas innych zajęć/socjodrama, praca w grupach, burza mózgów, dokonywanie wyborów metodą drzewka decyzyjnego, gry  i zabaw symulacyjne, analiza dokumentów, dyskusje i debaty/

-          wprowadzenie elementów wychowania regionalnego na lekcjach różnych przedmiotów/język polski, historia, przyroda, plastyka, muzyka/

-          konkursy o charakterze regionalnym ‘’Mój dom, moje miasto’’, ’’Śląsk moja ojczyzna’’, konkurs gwary śląskiej” Po naszymu pośpywomy, pogodowy” konkursy; historyczny, plastyczny, krajoznawczy, ekologiczny ,działalność Izby Tradycji

-          poznawanie dziejów narodowych poprzez różnorodne działania ;wywiady, inscenizacje, formy teatralne i parateatralne, montaże literacko-muzyczne,

osądy bohaterów historycznych i literackich

-          organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi

-          wycieczki programowe

-          współpraca ze środowiskiem lokalnym

-          spotkania z kandydatami na radnych do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich

3. Uczestnictwo w kulturze

 Zadania szkoły:

-          kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych

-          kształtowanie umiejętności odczytywania różnorodnych tekstów kultury; obrazów, przekazów multimedialnych, ikonografii, tekstów obecnych w życiu codziennym i ich trafnej interpretacji, poruszanie się w obszarach kultury symbolicznej

-          zapoznanie z kulturą duchową narodu

-          pomoc w odnajdowaniu przez uczniów swego miejsca w świecie, Europie oraz określaniu jego relacji do tradycji i współczesności

-          pomoc w przejściu od doświadczeń osobistych do oceny zjawisk kulturowych

Formy realizacji:

-          wystawy prezentujące dorobek kulturowy

-          wyprawy do śląskich muzeów i galerii sztuki

-          cykl lekcji muzealnych

-          cykl spotkań umuzykalniających ( koncerty i występy artystów zapraszanych do szkoły)

-          omawianie problematyki związanej z funkcją przekazów multimedialnych, zagrożeń z nimi związanych (środki masowego przekazu, Internet)

-          podtrzymywanie klasowych tradycji

-          prezentacje twórczości dziecięcej z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka itp.

-          kultywowanie obrzędów religijnych – jasełka, szkolne i klasowe spotkania wigilijne

-          podtrzymywanie tradycji rodzinnych/prace plastyczne i literackie-‘’Mój dziadek’’, ‘’Moja rodzina’’, tworzenie drzew genealogicznych ‘’Imiona naszych przodków’’

-          tradycje szkoły – cykliczne konkursy i imprezy artystyczne, obchody Święta Szkoły, Pasowanie na ucznia klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości itp.

 

4.Życie w rodzinie

Zadania szkoły:

-          kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny zjawisk interpersonalnych we własnej rodzinie ( więzy rodzinne, struktura rodziny, związki uczuciowe, podział obowiązków)

-          tradycje rodzinne i święta, wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemna pomoc

-          uświadomienie roli wynikającej z bycia rodzicem (rodzic jako opiekun i wychowawca)

-          pomoc we właściwej ocenie związków między osobami odmiennej płci/od zauroczenia, poprzez fascynacje, do zakochania i miłości/

-          kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje

-          przybliżenie zagadnień życia płciowego człowieka

Formy realizacji:

-          cykle spotkań z pielęgniarką szkolną

-          warsztaty organizowane przez Pedagoga Szkolnego

-          praca wychowawcza w oparciu o analizę tekstów i przykładów literackich

-          zajęcia przysposobienia do życia w rodzinie

-          współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

-          współpraca z Sądem Rodzinnym

IV.             ROZWÓJ ZDROWOTNY

1. Zadania  szkoły:

-          kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych

-          promocja zdrowego stylu życia ( prawidłowe odżywianie, planowanie rozkładu dnia z uwzględnieniem czasu na odpoczynek, zachowanie umiaru w oglądaniu telewizji i korzystaniu z i Internetu i komputera)

-          kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi

-          uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków

-          przekazywanie modeli aktywnego spędzenia wolnego czasu

-          propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie- uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego

2. Formy realizacji:

-          realizacja kampanii prozdrowotnych ujętych w Szkolnym Programie Profilaktyki

-          prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia

-          włączenie się w ogólnopolskie akcje „Orkiestra Świątecznej Pomocy’’

-          Współpraca z, Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, TOTU.

-          Programy artystyczne o charakterze ekologicznym z okazji obchodów Dnia Ziemi, udział w akcji ‘’Sprzątanie świata’’, spektakle tematyczne

§ 3 . 

I.        ZADANIA NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY KLASOWEGO

Nauczyciele i wychowawcy powinni:

1.      Planować pracę wychowawczą na rok szkolny i współpracować ze sobą w realizacji zadań wychowawczych klasy i szkoły.

2.      Wspierać prace uczniów uzdolnionych, przygotowywać do konkursów.

3.      Znać sukcesy i porażki swoich uczniów, udzielać pomocy potrzebującym uczniom.

4.      Diagnozować problemy wychowawcze i podejmować działania zmierzające do ich rozwiązania.

5.      Współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6.      Włączać rodziców do realizacji programu wychowawczego szkoły, stwarzać możliwości współpracy z nią.

7.      Prezentować zaangażowanie rodziców w pracach na rzecz klasy i szkoły.

8.      Integrować zespół klasowy i dbać o właściwą atmosferę wśród uczniów.

9.      Prowadzić edukację uczniów i rodziców w zakresie obowiązujących regulaminów, statutu i programu szkoły.

10.   Wpływać na prawidłową ocenę postaw moralnych i kształtować pożądane cechy charakteru uczniów.

11.   Podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych.

12.   Wyjaśniać i kształtować normy współżycia koleżeńskiego, dokonywać oceny zachowania, wnioskować o wyróżnienia i nagrody uczniów.

13.   Wnioskować o udzielenie pomocy materialnej (rzeczowej) dla potrzebujących uczniów.

14.  Informować rodziców o postępach w nauce, i problemach wychowawczych podczas spotkań indywidualnych i zespołowych, dbając o dokumentację z tych spotkań.

II.    ZADANIA RODZICÓW

1.      Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.

2.      Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami.

3.      Wychowują dziecko w duchu szacunku do dorosłych i rówieśników.

4.      Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury.

5.      Współpracują z nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.

6.      Systematycznie spotykają się z nauczycielami.

7.      Współorganizują imprezy klasowe i szkolne.

8.      Aktywnie uczestniczą w tworzeniu klasowych planów wychowawczych.

9.      Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

10.  Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

III. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE ORGANIZOWANYCH CYKLICZNIE IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH

 

Dzień Ziemi , Sprzątanie Świata

-          budzenie umiłowania przyrody

-          szacunek wobec tego co stworzyła natura

-          docenianie piękna najbliższych okolic

-          czynny udział w podnoszeniu estetyki otoczenia szkoły i klasy

-          osobisty wkład na rzecz poprawy stanu lasu i likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci

-          nauka umiejętnego zachowania się w parkach narodowych rezerwatach  i innych miejscach chronionych

-          uczciwe konkurowanie w zdobywaniu wiedzy ekologicznej

-          umiejętność stosowania zdobytej wiedzy ekologicznej w życiu codziennym

-          rozwiązywanie problemów rozwoju środowiska (segregacja odpadów, racjonalne gospodarowanie  surowcami wtórnymi w najbliższym otoczeniu)

-          uświadomienie uczniom zagrożeń dla roślin i zwierząt wynikających z działalności człowieka

 

         Gimnastyka  Korekcyjna

-          uświadamianie uczniom potrzeby systematycznej aktywności fizycznej

-          przyswajanie zdrowych dla ciała zasad poruszania się

-          samokontrola postawy ciała

-          ukazywanie możliwości pełnienia przez ucznia roli prowadzącego ćwiczenia /zajęcia/

-          kształtowanie nawyków higienicznych

 

               Imprezy i zawody sportowe

-          poszanowanie sprzętu sportowego /przygotowanie,konserwacja/

-          powierzanie odpowiedzialnych funkcji/organizator,sędzia/

-          rozwijanie umiejętności doboru ćwiczeń kształcących/rozgrzewka przed zawodami/

-          współdziałanie w zespole

-          walka fair play

-          aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie

-          umiejętność podporządkowania się w celu osiągnięcia sukcesu

-          kulturalny doping

-          lokalny patriotyzm/szkoła, klasa/

-          poszanowanie przeciwnika

 

                Sklepik szkolny

-          wdrażanie do ładu i porządku na miejscu pracy

-          rozwijanie twórczości i kreatywności/reklama sprzedawanych produktów/

-          uczciwość przy rozliczaniu

-          odpowiedzialność za towar

-          nabywanie szacunku do pracy

-          kształtowanie samodzielności w działaniu

-          kształtowanie postaw przedsiębiorczości

 

                Samorząd Uczniowski

-          wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

-          umiejętność współdecydowania o losach uczniów

-          odpowiedzialność za własne działanie

-          propagowanie idei zdrowej rywalizacji

-          reklama szkoły w środowisku lokalnym

-          wdrażanie społeczności uczniowskiej do życia w państwie demokratycznym np. .wybory do Samorządu Uczniowskiego-zapoznaniem z praktyką procedury wyborczej

-          integracja środowiska lokalnego poprzez organizowanie imprez pozalekcyjnych

-          nauka altruizmu – gotowość niesienia pomocy  potrzebującym/akcje charytatywne ,Orkiestra Świątecznej Pomocy/

-          kształtowanie gospodarności i przedsiębiorczości-samofinansowanie Samorządu Uczniowskiego

 

                      Jasełka

-          w sferze kształcenia zdolności spostrzegania i kojarzenia; ćwiczenie pamięci, umiejętność koncentracji

-          w sferze ukierunkowania uczuć emocji; kształtowanie wrażliwości  uczuciowej, umiejętność kontaktowania się z drugim człowiekiem

-          w sferze intelektualnej; poznanie swoich uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, umiejętność wypowiadania się, poszukiwanie prawdy

-          w sferze moralnej; umiejętność oceny zachowań, gotowość do poświęceń, świadome posłuszeństwo, autentyzm działań, otwartość

-          w  sferze kształcenia woli; pracowitość, wytrwałość, rzetelność, odpowiedzialność za losy grupy, aktywność społeczna, stawianie celów i osiąganie ich

-          w sferze  duchowej; poznawanie zasad wiary, kształcenie postawy twórczej, rozwój kontaktu z Bogiem, zdolność do głębszego kontaktu z drugim człowiekiem, poznawanie dorobku kultury religijnej

-          uczenie tolerancji i szacunku wobec innej wiary i kultury


Internetowa gazetka szkolna

            - budowanie i kształtowanie relacji między dzieckiem a otoczeniem,        środowisko klasy, środowisko szkoły, całe środowisko dzielnicowe,

            -umiejętność wsłuchiwania się w problemy w/w środowisk i hierarchizowania ich ważności

            -kształtowanie postaw w poszczególnych środowiskach /np .poprzez artykuły krytyczne/

            -kształtowanie umiejętności systematyczności w pracy

            -wykształcenie odpowiedzialności za wykonanie dodatkowo podjętych zobowiązań

            -wyrabianie odpowiedzialności za „słowo”

           

Szkolny Przegląd Teatralny

           - rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

            -budzenie zainteresowania sztuką teatralną

            -rozwijanie umiejętności prezentacji scenicznej, ekspresji

            -budzenie szacunku dla artysty, twórczości

            -kształtowanie postaw kultury teatralnej, kultury widza

            -wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wspólne działania

            -dostrzeganie etycznego wymiaru języka

            -dbałość o piękno języka ojczystego

 

Konkurs Gwary Śląskiej

            -kształtowanie postaw uczestnictwa kulturze regionu

            -kształtowanie postaw przynależności kulturowej

            -dbałość o szacunek wobec dorobku kultury śląskiej (gwary śląskiej)

            -kultywowanie śląskiej tradycji

            -rozbudzanie zainteresowania historią regionu, „dziejami naszej małej ojczyzny”

            -formowanie tożsamości społecznej narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa.

 

Święto – Tarnogórskie Gwarki  ( udział w pochodzie)

 

            -wychowanie do uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach artystycznych

            -formowanie tożsamości społecznej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodzinnego miasta Tarnowskich Gór.

            -kształtowanie szacunku dla dorobku kultury i historii naszego miasta

            -rozwijanie kreatywności i umiejętności samo prezentacji

 

Szkolne akademie i uroczystości ( pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej , Dzień Niepodległości, Dzień Dziecka)

                        -budzenie postawy otwartości, spontaniczności i tolerancji

                        -poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości

                        -postrzeganie wyrażania siebie

                        -współdziałanie w grupie

                        -kształtowanie postaw patriotycznych

 

            Turniej” Bezpieczeństwo ruchu Drogowego”

                        -przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

                        -kształtowanie postaw współzawodnictwa ( przestrzeganie zasad fair play)

                        -budzenie świadomości konieczności udzielania pomocy przedmedycznej

 

            Udział w międzynarodowych projektach Socrates-Comenius

                        -uczenie tolerancji, szacunku i otwartości wobec innych kultur i narodowości

                        -rozwijanie zainteresowań historią, kulturą  innych państw

                        -budzenie dumy narodowej

                        -poszanowanie praw człowieka

- propagowanie zasad współodpowiedzialności i współdziałania w obrębie państw Unii Europejskiej

-rozwijanie umiejętności językowych

-przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych z komunikacją za pomocą komputera i Internetu ( poczta elektroniczna, skype )

 

DOKUMENTY SZKOLNE BĘDĄCE UZUPEŁNIENIEM SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

-          Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Górach

-          Regulamin ustalania oceny zachowania w Szkole Tarnowskich Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach

 

Tarn-Góry  30 sierpnia 2012r.

 

RADA  PEDAGOGICZNA                                                           DYREKTOR SZKOŁY

 

 RADA RODZICÓW                                                             SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

Załączniki

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Data: 2008-05-15 15:51:22 Rozmiar: 73.5k Format: .doc Pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Data: 2013-01-24 18:13:27 Rozmiar: 109k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2008-05-15 15:51:25
Czas publikacji: 2008-05-15 15:51:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak