STATUT PRZEDSZKOLA NR 13 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM nr 3 w TARNOWSKICH GÓRACH  

 
 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 13  w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM  nr 3 w TARNOWSKICH GÓRACH

Podstawa prawna:

1.       Ustawa z 7 września 1991r. „O systemie oświaty” (tekst jednolity –      Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami),

2.       Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz.17)

3.       Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, (Dz. U. Nr 61z 2001r, poz. 624, Dz. U. Nr 35z 2007r. poz. 222 z późniejszymi  zmianami)).

4.       Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie warunków  i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych       i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. nr 214 poz. 1579 z dnia 16.11.2007r.)

5.       Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. Zmianami).

6.       Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( Dz.U. z 2006 r. Nr 97,poz.674 ze  zmianami)

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 04 kwietnia 2005r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz.U. z 2005 r. Nr.68, poz.587)

8.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( DZ.U. z 2009 r. Nr.98, poz.730)

9.       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. W spr. zasad udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487)

 

§ 1

 

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

1.       Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Żeromskiego 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym    Nr 3 w Tarnowskich Górach.

2.       Organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry.

3.       Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach można, w zależności od ich wymiaru, używać czytelnych skrótów.

 

§ 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA NR 13

 

I.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z obowiązującej ustawy o systemie

oświaty, oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

II.   Celem wychowania przedszkolnego jest:

wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym  i przyrodniczym.

 

III.             Głównym celem działalności Przedszkola Nr 13 jest:

1.    zapewnić każdemu dziecku bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne; dbać o jego zdrowie i wszechstronny rozwój

2.    zdobyć zaufanie rodziców i ich zadowolenie ze świadczonych usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych

3.    dostarczać dzieciom wiedzę o otaczającym ich świecie i uczyć je harmonijnego współżycia z otoczeniem przyrodniczym i społecznym

4.    pomagać dzieciom w zdobywaniu potrzebnych w dalszym życiu nawyków, umiejętności i sprawności

5.    tworzyć klimat sprzyjający dobrej pracy w przedszkolu

6.    wychowywać każde dziecko w duchu wartości uniwersalnych: miłość, dobro, piękno

7.    pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci

8.    zapewnić dzieciom fachową opiekę

9.     uczyć i wychowywać w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

10.  współdziałać z rodziną i wspierać jej działania wychowawcze

11.  tworzyć warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

12.  uczyć czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz zachowań bezpiecznych dla środowiska

13.  kształtować i rozwijać aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata

14.  budzić wrażliwość emocjonalną, świadomość moralną oraz wzmacniać więź uczuciową z rodziną

15.  umożliwiać dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, językowej i religijnej:

1) prowadząc  zajęcia w języku polskim

2) przekazując  na zajęciach treści związane z historią , geografią i kulturą naszego kraju i regionu,

3) prowadząc nauczanie religii dla dzieci , których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia.

IV.             Zadania przedszkola:

1.    Poszerzyć wiedzę dzieci w zakresie edukacji ekologicznej i regionalnej.

2.    Rozszerzyć w/w edukację na rodzinę, a w dalszej kolejności na środowisko lokalne

3.    Promować przedszkole w środowisku lokalnym i dalszym, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej

4.    Umożliwić dzieciom poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego i społeczno – kulturowego oraz specyfiki swego regionu

5.    Współpracować z lokalnymi instytucjami i organizacjami w animowaniu kultury regionalnej

6.    Pielęgnować i wzbogacać własny styl pracy przedszkola, podnosić kulturę organizacyjną placówki.

7.    Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka:

a)      Prowadzi i dokumentuje obserwacje każdego dziecka oraz diagnozuje dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, a wnioski z obserwacji wykorzystuje do zaplanowania pracy wyrównawczej i stymulacyjnej

b)      Dzieciom z wykrytymi deficytami rozwojowymi lub podejrzeniem o nie umożliwia kontakt ze specjalistami.

8.    Przedszkole pomaga w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

9.    W przypadku powstania oddziałów integracyjnych w przedszkolu zostaną zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

10.                    Cele i zadania organizowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym są takie same jak cele i zadania Przedszkola zawarte w § 2.

 

11.  Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna      wynosić od 15 – 20, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

12.  Organizowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym jest dostosowane do jego potrzeb i możliwości.

13.  W przedszkolu  przestrzegane są prawa dziecka, nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej.

V.   Dziecko w Przedszkolu Nr 13 ma prawo do:

1) udziału we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym, odpowiednim do wieku i osiągnięć rozwojowych, zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo

2)      korzystania z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej

3)      akceptacji takim, jakie jest

4)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

5)      indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

6)      aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

7)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych

8)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

9)      badania i eksperymentowania

10)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)

11)  snu  i wypoczynku, jeśli jest zmęczone

12)  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb

13)  zdrowego jedzenia.

VI.             Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

1.      Każda dziecko przebywające w przedszkolu jest pod bezpośrednią opieką nauczycielki, która w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i i psychicznym

2.      Nauczycielka prowadząca zajęcia sprawdza, czy miejsce ich prowadzenia nie stwarza zagrożeń dla dzieci. Nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci ( sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce, zabawki.

3.      Dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte lub zgłoszone wicedyrektorowi.

4.      Na zajęciach omawiane są zasady bezpieczeństwa dotyczące pobytu dzieci w salach i na placu zabaw.

5.       Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6.       Nauczycielka może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy ,

gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby  nad powierzonymi jej dziećmi.   

7.      Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzanie tych zajęć.

8.      Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie ze sprzętem, dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

9.      Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

10.  Nauczyciel powinien powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku, zdarzeniu.

11.  W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka , nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.

12.  W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

13.  W przedszkolu nie przewiduje się  dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

14.  W trakcie zajęć i spacerów poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej na każde 15 dzieci.

15.  Na wycieczkach oprócz  nauczyciela opiekę nad dziećmi sprawuje dodatkowo jedna osoba dorosła na każde 10 dzieci.

16.  Wycieczki autokarowe dla dzieci organizowane są za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).

17.  Przed wyjazdem kierownik wycieczki sporządza  listę uczestników i ,,Kartę wycieczki , którą zatwierdza wicedyrektor. 

18.    Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci zapewnia się dodatkową opiekę woźnej oddziałowej (pomocy wychowawczej) w szatni.

19.  Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola punktualnie.           O godz. 8,45 drzwi przedszkola zostają zamknięte do 13,15.

20.  Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

21.  W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

22.   Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów prawnych.

23.  W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią, która ukończyła 15 r. życia na podstawie upoważnienia zawartego w ,, Karcie zgłoszenia dziecka.

24.  Dzieci mogą również być odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców, po uprzednim powiadomieniu o tym nauczycielki. Upoważnienia zawarte są w „Karcie zgłoszenia dziecka”.

25.  Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

26.  Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

27.  O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje wicedyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub prawnymi opiekunami dziecka.

28.  Opieka nad dzieckiem nie odebranym w godzinach funkcjonowania przedszkola jest sprawowana przez nauczycielkę odpłatnie; dodatkową opłatę ponoszą rodzice. Odpłatność rodzica za w/w usługę jest obliczana tak, jak za godzinę ponadwymiarową nauczycielki sprawującą opiekę nad nieodebranym w terminie dzieckiem.

29.   Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny zdeklarowanej w umowie. W przypadku nie odebrania dziecka o ustalonej godzinie nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

30.  W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

31.  Obowiązkiem wszystkich pracowników przedszkola jest  znajomość i przestrzeganie przepisów  bhp i p.poż.

VII.          Ubezpieczenia:                                                                                                         1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.

2.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (bądź opiekunowie) we wrześniu, na początku roku szkolnego.

3. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczyć dziecko w ubezpieczeniu grupowym NNW w przedszkolu i mogą tego dopełnić indywidualnie. W takiej sytuacji są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu wypełnione stosowne oświadczenie z numerem polisy ubezpieczeniowej dziecka

                4. Wicedyrektor i Rada Rodziców dokonuje wyboru oferty ubezpieczyciela i wersji ubezpieczenia oraz informuje rodziców o o wysokości składki.

§ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

I.        Organami przedszkola są:

1.          Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

2.          Rada Pedagogiczna

3.          Rada Rodziców

II.     Wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

1.          Zostaje powołany przez dyrektora zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

2.          Zastępuje dyrektora szkoły we wszystkich sprawach w czasie jego nieobecności.

3.          Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad przedszkolem.

4.          Przygotowuje projekt rocznego planu budżetowego przedszkola.

5.          Jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli oraz pracowników obsługowych przedszkola, przydziela im zadania służbowe i wydaje polecenia.

6.          Prowadzi bieżące sprawy związane z procesem pedagogicznym wychowania przedszkolnego.

7.          Przygotowuje projekt organizacyjny przedszkola we współpracy z dyrektorem zespołu.

8.          Sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli przedszkola.

9.          Formułuje projekt oceny pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

10.      Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

11.      Opiniuje podania kandydatów o przyjęcie do pracy w przedszkolu, planuje urlopy pracowników obsługowych przedszkola i nauczycieli.

12.      Proponuje wysokość premii dla pracowników obsługowych, a także dodatek motywacyjny dla nauczycieli przedszkola.

13.      Kontroluje dyscyplinę pracy oraz przestrzeganie przez pracowników przedszkola przepisów bhp.

14.      Stwarza warunki bezpiecznej i higienicznej nauki dzieciom przedszkolnym oraz bezpiecznej i higienicznej pracy pracownikom przedszkola.

15.      Wypełnia polecenia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

16.      Używa pieczątki osobowej z tytułem Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w celu podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

17.      Pracuje w godzinach:

a)         zajęcia dydaktyczne- zgodnie z planem zajęć

b)         zajęcia administracyjne-czas nienormowany

18.      Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki..

19.      Wicedyrektor przedszkola do którego uczęszczają dzieci 6 i 5  letnie jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

20.      Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro-zdrowotne.

21.      W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

22.      Występuje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za przedszkole.

23.      Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej.

24.      Realizuje uchwały rady podjęte w ramach ich kompetencji.

25.      Opracowuje program rozwoju placówki.

26.      Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

27.      Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

28.      Prowadzi hospitacje polegające na obserwacji umiejętności, wiedzy i postaw wychowanków.

29.      Diagnozuje wybrane obszary pracy placówki.

30.      Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

31.      Występuje z wnioskami do MOPS-u o pomoc materialną dzieciom potrzebującym takiej pomocy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na prośbę rodziców (opiekunów) dziecka.

32.      W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

33.      Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, wnioski, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

34.      Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku, gdy:

a)       dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez 1 miesiąc, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności

b)       rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za korzystanie z przedszkola.

35.      Jest upoważniony przez Radę Rodziców dysponentem środków na żywienie dzieci.

36.      Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

III.   Rada Pedagogiczna

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań, dotyczących opieki, wychowania i kształcenia

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce

3.     W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej

4.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej przedszkola  jest wicedyrektor placówki.

5.     Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb

6.     Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być: wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny

7.     Termin posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej  jest ogłaszany przez wicedyrektora z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez informację  w zeszycie zarządzeń lub informację  przedstawioną członkom rady na tablicy ogłoszeń.

8.     Zwołujący  posiedzenie Rady Pedagogicznej podaje ponadto temat  narady oraz       zagadnienia do opracowania i dyskusji .

9.     Posiedzenie nadzwyczajne Rady może być zwołane z pominięciem  ustaleń zawartych w punktach: 7 i 8

10.  Posiedzenia szkoleniowe  Rady Pedagogicznej mogą się odbywać cyklicznie  według wcześniej  ustalonego harmonogramu – bez dodatkowej  informacji pisemnej.

11. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a.     zatwierdzanie planów pracy przedszkola

b.    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

c.     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

d.     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków (skreślenia nie dokonuje się w stosunku do dziecka 6- letniego, które jest    obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne)

12. Rada Pedagogiczna przygotowuje Statut Przedszkola oraz jego zmiany.

13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego  przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.

      14.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów

15.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

16.  Uchwały Rady Pedagogicznej zamieszczane są w protokołach.

17. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach                

      Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste

     18.  Rada Pedagogiczna uchwala i działa zgodnie z regulaminem, który nie może   

             być sprzeczny  ze statutem           

19. Rada opiniuje wnioski o przyznanie nagród i odznaczeń.

IV.  Rada Rodziców

1.          Jest  wewnętrznym organem przedszkola, stanowiącym reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych. Stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.

2.          Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole

3.          Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci

4.          Rodzice uznawani są za równorzędnych partnerów w kierowaniu procesem opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym., angażują się i pomagają w kierowaniu placówką.

5.          Udział rodziców w życiu przedszkola powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania i wychowania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci.

6.          Rada Rodziców ponadto:

a)      przedstawia wnioski w sprawie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej

b)      ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu prawującego nadzór nad przedszkolem

c)      może występować do Rady Pedagogicznej i wicedyrektora przedszkola z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki

d)     opiniuje stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli po odbytym stażu, w przypadku ubiegania się o awans na wyższy stopień.

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

10.  Wybory Rady Rodziców :

a)       Prawo wyborcze w głosowaniu i wybieraniu posiadają wszyscy rodzice

b)       Kadencja rady trwa jeden rok

c)       Termin wyborów zarządza i ogłasza wicedyrektor przedszkola, najpóźniej do 30 września po zakończeniu kadencji rady i złożeniu sprawozdania ze swej        działalności

11.  Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców w Przedszkolu nr 13 w             Tarnowskich Górach:

1)         Wybory do Oddziałowej i Przedszkolnej Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym 

2)         Członkowie Rady Oddziałowej w liczbie trzech osób wybierani są zwykłą większością głosów przy udziale minimum 51% uprawnionych do głosowania

3)         W przypadku kandydowania jedynie trzech osób dozwolone jest głosowanie przez aklamację ( głosowanie tak lub nie na trzy osoby)

4)         Radę Rodziców Przedszkola nr 13 tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych.

5)         Nowo wybrana rada uchwala regulamin swojej działalności.

12.  Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić na drodze:

a)         złożenia rezygnacji w formie pisemnej

b)         odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

13.  Rada powinna liczyć co najmniej 3 osoby.

14.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi określa:

1        1). zasady własnej pracy

           2). źródła i sposób gromadzenia funduszy

3). zasady odpłatności rodziców za żywienie dzieci i zasady ich wydatkowania

4). zasady prowadzenia kontroli finansowej

            5). inne sprawy istotne dla przedszkola

15.  Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola

16.  Zebrania rady są protokołowane

17.  W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym                wicedyrektor

16. Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym

      17.Spotkanie Rady Rodziców pierwszej kadencji organizuje wicedyrektor.

V.     Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

- dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych ustawą i zawartych szczegółowo w       Statucie Przedszkola                                                                                                                - zapewniają bieżącą wymianę informacji 

1.          Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci przez:

a) indywidualne konsultacje, dzięki którym rodzice uzyskują informacje na temat rozwoju swoich dzieci

b)                       bieżące informacje dotyczące pracy opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej przedszkola, przekazywane są poprzez kąciki informacyjne dla rodziców

c)przedszkole organizuje dni otwarte dla rodziców

d)                      stały kontakt z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju

2.          Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym

3.          Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia                  wicedyrektor placówki poprzez :                                                                                                - przekaz  ustny w kontaktach bezpośrednich                                                                - zeszyt informacji i zarządzeń                                                                                       - informacje na piśmie umieszczane w szafkach indywidualnych dziecka                            - ogłoszenia na tablicy informacyjnej

VI.  Spory

1 Spory między organami rozstrzyga wicedyrektor, o ile nie jest stroną.

2. Decyzja o rozstrzygnięciu sporu powinna mieć formę pisemną.

3. Strony mogą się odwołać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

4. Spory pomiędzy wicedyrektorem a innymi organami przedszkola rozstrzyga zespół mediacyjny składający się z jednego przedstawiciela każdego organu.

                                     § 4                                                                                                     PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA

 

1.       Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 na wniosek nauczycieli. Dopuszczony program znajduje się w Szkolnym Zestawie Programów           ZSP nr 3.

2.       Przedszkole realizuje podstawę programową edukacji elementarnej, której celem jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego rozwoju we wszystkich sferach.

3.   Programy autorskie zajęć dodatkowych przed dopuszczeniem do realizacji w przedszkolu                 są zaopiniowane przez nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego posiadającego wyższe wykształcenie

 4. Program wychowania przedszkolnego obejmuje całość działań nauczyciela przedszkola, sprzyjających aktywności dziecka z dorosłymi i rówieśnikami, realizującego zadania określone w podstawie programowej.

§ 5

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1.       W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna zgodnie z przepisami prawa oświatowego w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska dziecka

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb, dziecka

i umożliwieniu ich zaspokajania,

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w nauce,

4)      wspieraniu dziecka wybitnie uzdolnionego,

5)      organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)      prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej  wśród dzieci, nauczycieli i rodziców

7)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 3. Powyższe zadania realizowane są we współpracy nauczycieli z rodzicami, , poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią opieki zdrowotnej, poradniami  specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana

w formie:

1)      zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym:

2)      zajęć  edukacyjnych dla rodziców

3)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

6. Przedszkole udziela  pomocy psychologicznej  i pedagogicznej dziecku potrzebującemu takiej pomocy na wniosek:

1) nauczyciela, po przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej

2) rodziców (opiekunów prawnych), bądź innych osób za zgodą rodziców

7. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i rodzicami dziecka.                                            8. Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa odrębna         procedura. 

                                                             § 6

ZAJĘCIA DODATKOWE

1.       Przedszkole organizuje bezpłatną naukę religii na życzenie rodziców.

a)       Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w nauce religii na piśmie

b)       Dzieci nie uczęszczające mają zapewnioną opiekę nauczyciela w innej grupie

c)       Nauczyciel prowadzący zajęcia z religii odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.

2.       W przedszkolu dzieci  ponadto mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych,                organizowanych na życzenie  rodziców: język angielski, rytmika, judo.                                                                  Udział dziecka w tych  zajęciach jest dobrowolny i  zależy od decyzji rodziców.

3.       Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, języka angielskiego,  jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

- z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut

- z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

4.       Wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w terminie wskazanym przez prowadzącego odpłatne zajęcia dodatkowe lub wicedyrektora przedszkola.

5.       Zajęcia dodatkowe są dokumentowane w dziennikach zajęć.

6.       Zajęcia dodatkowe prowadzi specjalista, który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci oraz jakość zajęć.

7.       Wicedyrektor przedszkola podpisuje z firmą umowę na wynajem sali.                                8. W umowie wicedyrektor zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w zajęciach , uczestniczenia rodziców, prawo interweniowania w przypadku nie wywiązania się firmy z    umowy, sygnału rodziców, że jakość usług firmy im nie odpowiada.

§7.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

I.     Oddziały.                                                                                                                   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola i  Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia , higieny i oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Szczegółowy ramowy rozkład dnia uwzględnia czas schodzenia się dzieci, organizację zajęć głównych i dodatkowych.

1.       Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w    zbliżonym wieku.

2.       Przedszkole Nr13 jest dwu – oddziałowe.

- I oddział – dzieci    3,4     - letnie

- II oddział – dzieci   5,6    - letnie

3.       Dopuszczalny jest inny podział roczników w poszczególnych grupach w przypadku    przyjęcia do przedszkola przeważającej ilości dzieci z jednego rocznika

4.       Inne czynniki uwzględniane przy podziale dzieci na grupy:

a)        na życzenie rodziców rodzeństwo jest przydzielone do jednej grupy

b)       uwzględnienie uzdolnień, zainteresowań dzieci

c)        stopień rozwoju psychofizycznego dziecka

5.       Formy pracy stosowane w przedszkolu umożliwiają dzieciom wybór miejsca i rodzaj aktywności w danym dniu, bez względu na przynależność do danej grupy

6.       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25

7.       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w punkcie 6

8.       Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna      wynosić od 15 – 20, w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

II.  Arkusz organizacji przedszkola.

1.       Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola.

2.       Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

3.       W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

a)        czas pracy poszczególnych oddziałów

b)       liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

c)        ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole

d)       terminy przerw w pracy przedszkola

4.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

III.              Czas pracy przedszkola

1.       Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 6,30 do16,00. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 6 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 7,30  do 13,30

2.       Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców, przedstawionych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola na dany rok szkolny

3.       Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z         organem prowadzącym.

4.       Przerwy w pracy przedszkola przypadają na okres jednego lub dwóch miesięcy wakacji letnich i są wykorzystywane na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych i porządkowo-gospodarczych.

5.       W zależności od potrzeb rodziców i zgody organu prowadzącego przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny w ciągu jednego miesiąca – lipca lub sierpnia, przy minimalnej liczbie dzieci zgłoszonych na    dyżur – 25.

6.       Dyżur wakacyjny przedszkole może pełnić przemiennie z przedszkolem z sąsiedniej dzielnicy na odrębnie ustalonych zasadach.

7.       Z dyżuru wakacyjnego w innym przedszkolu mogą skorzystać dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo; zapisy na dyżur wakacyjny w miesiącach lipcu i sierpniu trwają do 15 czerwca danego roku szkolnego w Przedszkolu nr 13.

8.       W czasie ferii zimowych (a także w innych porach roku), przy frekwencji dziennej nie przekraczającej 50%, w przedszkolu pracuje tylko jeden oddział, grupujący wszystkie obecne dzieci.

IV.              Żywienie w przedszkolu i odpłatność

1.       W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków podawanych 4 razy dziennie:

-śniadanie + II śniadanie        - koszt łączny: 30% dziennej stawki                                             - obiad                            - 50%                                                                                                         -podwieczorek   - 20%

2.       Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

3.       Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku   w godzinach  od 7,30                 do 13,30.  

4.    Rodzice zobowiązani są do podpisania z dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego   nr 3 umowy o świadczenie usług w przedszkolu, w zakresie ilości godzin przebywania dziecka oraz korzystania z wymienionych poniżej zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych. Treść umowy może być zmieniona w ciągu roku szkolnego w formie aneksu.

5.   Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć  o którym mowa w punkcie 3 (od 6,30 do 7,30 i od 13,30 do 16,00) a obejmujące zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze jak:

           1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka                           2) gry i zabawy ruchowe, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem         3) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające uzdolnienia dziecka                    4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój i inne rozwijające uzdolnienia dziecka,  będzie pobierana opłata za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 2 złote za  rozpoczętą godzinę zajęć ponadwymiarowych.                                                                                             6.   Opłata za godziny zadeklarowane przez rodziców a wykraczające poza czas od godziny   7,30 do 13,30 podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

7.   Odpłatność rodziców obejmuje także dzienną opłatę za wyżywienie ( tzw. „wsad do kotła”) która podlega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

8.   Opłaty za żywienie oraz godziny pobytu dziecka przekraczające czas od 7,30 do 13,30 rodzice zobowiązani są wpłacać na kwitariusz lub podane konto przedszkola, na drukach bankowych lub poprzez konto internetowe do 10-go każdego miesiąca.

 9. Nie wniesienie opłat  w ustalonym terminie  jest podstawą do skreślenia dziecka z listy przedszkola  od następnego miesiąca. Skreślenie z  listy przedszkola nie dotyczy dziecka 5 i 6  letniego, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

      10.W sytuacjach szczególnie uzasadnionych termin zapłaty za żywienie może być przesunięty w czasie.                                                                                                                             11. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę w       wysokości ustalonej stawki żywieniowej.

V.  Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

1.       Liczba miejsc w przedszkolu, ustalona przez organ prowadzący placówkę, wynosi 50.

2.       Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, z uwzględnieniem przepisów wynikających z art.14 Ustawy o  Systemie  Oświaty            z 07 września 1991r. /z późniejszymi zmianami/

1) Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego wicedyrektor przedszkola wydaje i przyjmuje od rodziców prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka”, która stanowi załącznik do Statutu Przedszkola

2) Od dnia 1 maja do 10 maja, każdego roku wicedyrektor zespołu wraz z Radą Pedagogiczną i przedstawicielami Rady Rodziców dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola na następny rok szkolny i informuje o efektach tego działania organ prowadzący.

3) Do 15 maja wicedyrektor przedszkola wywiesza na tablicy informacyjnej dostępnej dla zainteresowanych  imienne listy dzieci  przyjętych oraz nieprzyjętych i informuje o sposobie wnoszenia odwołań.

3.       Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”

4.       Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

1)       Do przedszkola są przyjmowane dzieci w wieku 3-6 lat

2)       W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku

3)       Pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola mają dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

4)       Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5)       Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek do rocznego przygotowania przedszkolnego /rok zerowy/

6)       Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat (traci moc 31 sierpnia 2012 r.).                                                                                Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.( wchodzi w życie 1 września 2012 r.)

7)       Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

8)       Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

5.       Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:

             1) dzieci 6-letnie i dzieci 5- letnie

             2) dzieci zameldowane na terenie gminy Tarnowskie Góry

3) dzieci matek (ojców) samotnie wychowujących dziecko

4) dzieci matek (ojców), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo  niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów

             5) dzieci z rodzin zastępczych

             6) dzieci obojga pracujących rodziców

             7) dzieci z rodzin wielodzietnych

             8) dzieci już uczęszczające do Przedszkola nr 13

             9) dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola nr 13

        10) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, przysługuje prawo   pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola

6.  Do przedszkola można przyjąć dziecko spoza obwodu gminy za zgodą organu                     prowadzącego.

7. Rekrutacja i procedury odwoławcze.

1.)   W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez wicedyrektora zespołu.

2.)    Powołana Komisja Kwalifikacyjna składa się z dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

3.)   Przewodniczącym  Komisji Kwalifikacyjnej jest wicedyrektor zespołu.

4.)    Decyzje komisji są protokołowane.

5.)   Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą składać podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy do wicedyrektora zespołu.

6.)   Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji wpisywane są na listę dzieci oczekujących i rozpatrywane są ponownie przez wicedyrektora,  w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego. 

7.)   W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje wicedyrektor zespołu na podstawie kart zgłoszeń..                                                      W przypadku wolnych miejsc, w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją wicedyrektora.

§ 8

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1.       W przedszkolu zatrudnia się wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.       Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają    odrębne przepisy.

I. Nauczyciele.

Nauczyciel planując i prowadząc  pracę dydaktyczno – wychowawczą odpowiada za jej jakość, dlatego:

1.       Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków

2.       Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji

3.       Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń

4.       W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel  współpracuje w miarę potrzeby  z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami, służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów, zatrudnionymi w poradniach : psychologiczno- pedagogicznej i innych    specjalistycznych

5.       Do podstawowych zadań nauczyciela przedszkola należy prowadzenie obserwacji

pedagogicznych dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek  rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom.                                                                                       Wyniki obserwacji i badań pedagogicznych stanowią podstawę do działań wspomagających rozwój dziecka

6.       Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja pracy :

1)    zeszyt obserwacji, karty obserwacji

2)    plany naprawcze dotyczące pracy kompensacyjnej, stymulacyjnej, korekcyjnej

3)    arkusz diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły    podstawowej.

4)    dziennik zajęć

5)    plany pracy

6)    teczka z pracami dziecka

7)    dokumentacja współpracy z rodzicami dziecka

8)    protokół zebrań z rodzicami

7.       Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wicedyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej

8.       Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości

9.       Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych

10.   Nauczyciel ma obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego

11.   Nauczyciel sprawuje opiekę nad powierzonym sprzętem, pomocami dydaktycznymi,    zabawkami i ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie przedszkola

12.   Nauczyciel współpracuje z innymi nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu: dzieli się nowymi doświadczeniami i wiedzą pedagogiczną, prowadzi zajęcia koleżeńskie, pomaga w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych

13.   Nauczyciel współpracuje z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, środowiskiem     dalszym i lokalnym, kreuje pozytywny wizerunek przedszkola na zewnątrz

14.   Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowawczo-dydaktycznych.

15.   Nauczyciel współpracuje z rodziną dziecka stosując różnorodne formy:

1)    zebrania ogólne i grupowe

2)    spotkania i konsultacje indywidualne w wyznaczonych terminach

3)    spotkania i zajęcia wspólne z dziećmi

4)    zajęcia otwarte

16.   Nauczyciel ma obowiązek zapoznania rodziców z podstawa programową, programem i planem pracy w danym oddziale oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy              przedszkola na pierwszym spotkaniu ogólnym z rodzicami.

17.   Nauczyciel informuje rodziców o pracy  z dziećmi poprzez:

1) kąciki informacyjne

2) kąciki zainteresowań

3) kąciki prac plastyczno – konstrukcyjnych

4) rozmowy indywidualne

5) spotkania ogólne

6) zajęcia otwarte.

II. Inni pracownicy   

  W przedszkolu zatrudnieni są:

a) pracownik administracyjny: intendentka - 1/2  etatu

b)  pracownicy obsługi –            

-woźne oddziałowe  -  2 etaty

-kucharka                  -  1 etat

-pomoc kuchenna      -  3/4  etatu

-konserwator             -  1/2   etatu

      III. Zakres obowiązków wynikający z Kodeksu Pracy, dotyczący wszystkich        pracowników przedszkola

1.  Pracownik zobowiązany jest wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń dyrektora przedszkola, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z    przepisami prawa

     2.  Pracownik obowiązany jest w szczególności:

1) przestrzegać ustalonego czasu pracy

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, HCCP, a także przepisów przeciwpożarowych

4) dbać o dobro przedszkola, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę, współpracowników lub       wychowanków i ich rodziców na szkodę

5) przestrzegać zasad współżycia społecznego

6) dbać o należyty stan sprzętu, urządzeń, narzędzi, pomocy dydaktycznych i zabawek , mebli oraz o porządek i ład w miejscu pracy

7) brać udział w szkoleniach bhp, poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim

8) każdemu pracownikowi powierza się szczegółowy zakres obowiązków, zwany  dalej „przydziałem czynności”

3. Intendent przedszkola obowiązany jest:

1) zaopatrywać przedszkole w żywność i sprzęt, prowadzić magazyn

2) nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i    personelowi

3) sporządzać jadłospisy zgodnie z normami żywieniowymi

4) prowadzić dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami

5) prowadzić dokumentację dotyczącą odpłatności za korzystanie z przedszkola

6) sprawować nadzór nad pomieszczeniami i inwentarzem przedszkola

7 )wykonywać inne czynności polecone przez wicedyrektora,  wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

8) dbać o jakość i estetykę  posiłków

3.       Kucharka obowiązana jest:

1) przyrządzać zdrowe, higieniczne posiłki

2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie

3) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt i naczynia kuchenne

4) brać udział w ustalaniu jadłospisów

5) wykonywać inne czynności polecone przez wicedyrektora,  wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

4.       Pomoc kuchenna obowiązana jest:

1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne

3) wykonywać próbki zgodnie z wymogami

4) wykonywać inne czynności polecone przez wicedyrektora,  wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

5.       Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1) utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt

2) pełnić inne czynności wynikające z organizacji pracy w przedszkolu, powierzone przez wicedyrektora (pomoc nauczycielce podczas zajęć, spacerów i wycieczek z dziećmi, przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, przygotowywanie sprzętu do odpoczynku dzieci, pomoc przy podawaniu i przyrządzaniu posiłków i inne)

6.       Konserwator obowiązany jest:

1) wykonywać prace związane z utrzymaniem ogrodu przedszkolnego i porządku wokół przedszkola

2) dokonywać napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek

3) wykonywać inne czynności polecone przez wicedyrektora,  wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

§ 9

1.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1.       Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Uchwalanie Statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następują w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

2.       Statut zatwierdzony Uchwałą 1/2011/2012  z dnia 30.08.2011r. wchodzi w życie

z dniem uchwalenia.

3.       Traci moc Statut z dnia 26.11.2010r.

      Rada Pedagogiczna:                                                                                  Dyrekcja:

                                                                                                       

 

Załączniki

KRYTERIA DO WNIOSKU

Data: 2014-02-27 17:30:56 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Data: 2014-02-27 17:30:21 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Data: 2014-02-27 17:29:16 Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU W 2014R

Data: 2014-02-27 17:28:24 Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

ANEKS 3

Data: 2014-02-27 17:27:09 Rozmiar: 22.7k Format: .docx Pobierz

ANEKS 2

Data: 2012-10-29 19:59:39 Rozmiar: 13k Format: .doc Pobierz

ANEKS 1 DO STATUTU

Data: 2012-10-29 19:59:21 Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2012-10-29 19:57:07
Czas publikacji: 2012-10-29 19:57:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak