Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach 

 
 

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach

Nowelizacje:

- Aneks nr 1 - uchwała nr 4/2010/2011r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2010 r.

- Aneks nr 2 - uchwała nr 1/2010/2011r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach z dnia 27.06.2011r.

- Aneks nr 3  -  uchwała nr 2/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12  w ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach z dnia 16.01.2014 r.    

- Aneks nr 4 – uchwała nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach z dnia 28.02.2014 r.  

- Uchwała nr 4/2012 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach z dnia 26.03.2012r.

- Aneks nr 5 - uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach z dnia 24.02.2015

Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004r.poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 z 2009r., poz. 458)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami)

- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007r. poz. 562 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz.756 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst ujednolicony Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1490 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzana sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1492)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. .U. 2013 poz.. 1265)

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.. U. 2014 poz. .7)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z  jednych typów szkół do innych ( Dz.. U. z 2004 r. Nr 26, poz . 232 ze zm..)

Dział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Rozdział 1

§ 1

1.      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

      1) Organie Prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry,

      2) Organie Sprawującym Nadzór Pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć

             Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Bytomiu.

2.      Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty.

Rozdział 2

§ 2

1.      Szkoła Podstawowa nr 12 w Tarnowskich Górach jest publiczną szkołą sześcioklasową

i wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

2.      Siedziba Szkoły znajduje się w Tarnowskich Górach przy ulicy Żeromskiego 64.

§ 3

1.      Pełna nazwa używana przez szkołę brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach.

§ 4

1.      Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.

2.      Cykl kształcenia w szkole jest dzielony na dwa etapy edukacyjne:

1)      nauczanie zintegrowane w klasach I-III

2)      nauczanie w klasach IV-VI

3.      Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)      biblioteki,

2)      pracowni komputerowej

3)      sali gimnastycznej,

4)      świetlicy,

5)      stołówki,

6)      gabinetu pielęgniarki,

7)      boiska przyszkolnego.

4.      Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

5.      W pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych.

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

§ 5

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.      Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą.

3.      Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

4.      Szkoła umożliwia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym absolwentom, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia i życie we współczesnym świecie.

5.      Szkoła stwarza warunki do nauczania i wychowania zgodnego z zasadami poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu, poznawania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata – w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawności społecznej i szacunku do pracy.

6.      Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

7.      Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom.

8.      Szkoła podejmuje działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

9.      Szkoła podejmuje działania podnoszące poziom jakości nauczania i wychowania.

§ 6

1.      Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

1) realizowanie podstawy programowej określonej w aktualnym rozporządzeniu MEN,

2) integrację wiedzy nauczanej przez

- kształcenie zintegrowane w klasach I – III

- nauczanie blokowe w klasach IV - VI

- ścieżki edukacyjne: prozdrowotna, regionalna, ekologiczna, czytelniczo-medialna,

  patriotyczno-obywatelska, wychowanie do życia w rodzinie,

3)      oddziaływanie wychowawcze skierowane na następujące priorytety,

- pomoc w uzyskiwaniu właściwej orientacji etycznej i hierarchizację wartości,

- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w społeczeństwie,

- wpajanie zasad kultury życia codziennego,

- kształtowanie harmonijnego współżycia całego środowiska szkolnego poprzez przestrzeganie zasad tolerancji, równości wobec prawa i poszanowania godności,

- prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno – kompensacyjno, dydaktyczno-wyrównawczych.

4)      pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, współpracę z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach,

5)      naukę języka obcego we wszystkich klasach,

6)      prowadzenie zajęć z informatyki w klasach IV-VI, wykorzystanie technik informatycznych w procesie kształcenia - w szkole jest zainstalowany i aktualizowany program komputerowy zabezpieczający przed szkodliwymi treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów

7)      stałe podnoszenie poziomu nauczania i wychowania poprzez:

- uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli,

- wewnętrzne testy kompetencji dla uczniów klas III, VI

- zewnętrzne testy kompetencji dla uczniów klasy VI

- prowadzenie ewaluacji poszczególnych dziedzin pracy szkoły,

- formułowanie i realizowanie wniosków wypływających z ewaluacji.

§ 7

1.      Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze, problemowo-zadaniowe i nauczania zintegrowanego.

2.      Zadaniami organizacyjnymi zespołów są:

1)      powołanie przez dyrektora szkoły przewodniczącego zespołu,

2)      opracowanie corocznego planu pracy zgodnie z planem pracy szkoły,

3)      opiniowanie wybranych przez nauczycieli programów nauczania.

3.      Zadaniami programowymi zespołów są:

1)      opracowanie standardów wymagań,

2)      opracowanie kryteriów oceniania, sposobów badania wyników nauczania,

3)      realizacja planów pracy i planu rozwoju szkoły,

4)      opracowanie sprawdzianów na danym poziomie,

5)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

6)      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania

7)      tworzenie i modyfikowanie dokumentów szkoły

§ 8

1.      Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zawarte są w:

1)      Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania oraz Przeprowadzania Egzaminów Poprawkowych i Klasyfikacyjnych,

2)      Przedmiotowych Systemach Oceniania.

§ 9

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) ze szczególnych uzdolnień

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się

6) z zaburzeń komunikacji językowej

7) z choroby przewlekłej

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9) z niepowodzeń edukacyjnych

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia

2) rodziców ucznia

3) nauczyciela, lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem

4) poradni psychologiczno- pedagogicznej

5) asystenta edukacji morskiej

6) pomocy nauczyciela

5.  W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia

2) zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

4) porad i konsultacji

6. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 10

1.      Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

1)      pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,

2)      prowadzenie zajęć: dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne: korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej,

3)      terapię pedagogiczną: grupową i indywidualną,

4)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej,

5)      zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej – dożywianie (MOPS), wypożyczanie podręczników ze szkolnej biblioteki.

2.      Zakres pomocy uzależniony jest od środków finansowych będących w dyspozycji szkoły, a zasady organizowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych określają odrębne przepisy.

§ 11

1.      Szkoła zapewnia warunki rozwoju uczniom zdolnym.

2.      Metody pracy z uczniem zdolnym:

a)      koła zainteresowań – rozszerzanie wiedzy, omawianie ciekawych pozycji lekturowych, wykorzystanie technik informatycznych,

b)      organizowanie tematycznych wycieczek,

c)      uczestnictwo w konkursach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych,

d)     organizowanie przez uczniów konkursów szkolnych, projektów przedmiotowych,

e)      indywidualizacja nauczania podczas lekcji,

f)       przewodniczenie w grupach zajęciowych,

g)      nagradzanie ucznia.

                                                                              § 12

1.      Szkoła zapewnia uczniom zapoznanie się z prawami ucznia i człowieka.

2.      Sposoby upowszechniania wiedzy o prawach człowieka:

a)      pogadanki podczas lekcji wychowawczych na temat Konwencji o Prawach Dziecka, praw i obowiązków ucznia, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

b)      pogadanki realizowane przez pedagoga szkolnego na temat innych dokumentów, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

c)      informowanie uczniów o zadaniach: Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Ucznia.

§ 13

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci, współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

2.      Współdziałanie zapewnia rodzicom:

1)      znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły,

2)      znajomość przepisów prawa szkolnego,

3)      pozyskiwanie bieżących informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka,

4)      porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.

3.      Formami współdziałania rodziców ze Szkołą są:

1)      spotkania klasowe rodziców,

2)      spotkania rady klasowej – „trójki klasowej” z wychowawcą,

3)      spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły,

4)      indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,

5)      konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym,

6)      przyjmowanie rodziców przez Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły,

7)      kontakty telefoniczne pomiędzy zainteresowanymi stronami

8)      zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcję w przypadkach drastycznego przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci.

4.      Ustala się, że spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze i organizacyjne powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał w formie zebrań ogólnych lub indywidualnych konsultacji.

5.      Harmonogram spotkań określa dyrektor szkoły po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

6.      W szkole organizowane są imprezy kulturalne łączące rodziców, dzieci i nauczycieli.

7.      Informacje o postępach ucznia są przekazywane w formie pisemnej lub ustnej.

8.      W wyjątkowych przypadkach nauczyciel, w celu poznania środowiska ucznia i przekazania aktualnych informacji, odwiedza dom ucznia w towarzystwie przedstawiciela policji bądź kuratora sądowego.

9.      W ramach pedagogizacji rodziców szkoła organizuje spotkania z pedagogiem, psychologiem, i lekarzem.

10.   Rada Rodziców współtworzy Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy i opiniuje wszelkie sprawy dotyczące pracy szkoły.

11.  Ważne wnioski i uwagi oraz sprawy sporne powstające na linii: rodzic – nauczyciel, nauczyciel - rodzic są kierowane do Dyrektora Szkoły lub jego zastępcy. W takich przypadkach postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w trybie pilnym.

§ 14

1.      W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)      działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

3)      zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania np. poprzez dostosowanie programu do potrzeb i uzdolnień ucznia, pomoc psychologiczną.

2.           Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.                           

§ 15

1.      Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2.      W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

1)      integruje działania wychowawcze własne, rodziny i środowiska,

2)      stwarza środowisko wszechstronnego rozwoju osobistego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

3)      postrzega ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków,

4)      rozwija u dziecka dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w otaczającym nas świecie,

5)      kształtuje świadomość konieczności zdobywania wiedzy, poszerzenia własnych horyzontów i użyteczności życiowej zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,

6)      kształtuje w dziecku postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej,

7)      uczy tolerancji i akceptacji „inności”,

8)      przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji,

9)      uczy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia wolności własnej z wolnością innych, wdraża do samorządności,

10)  uczy szacunku dla własnego ciała i zdrowia,

11)  przeciwdziała różnym przejawom patologii społecznej,

12)  rozwija świadomość zagrożeń cywilizacyjnych i stara się wskazać drogę, jak ich unikać,

13)  uczy szacunku dla wspólnego dobra, dziedzictwa kulturowego i dorobku narodowego, kształtuje postawy patriotyczne,

14)  umożliwia uczniom poznanie, zrozumienie podstawowych zależności, związków zachodzących w naturalnym środowisku oraz uczy odpowiedniego postępowania wobec niego,

15)  wspomaga poczucie przynależności do społeczności, środowiska lokalnego i uczy zaangażowania w życie miasta i regionu,

16)  wychowuje w duchu integracji europejskiej,

17)  szkoła utrzymuje stały kontakt z posterunkiem policji, sądem rodzinnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i rodzicami.

§ 16

1.      Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia obowiązujące w szkołach ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny.

2.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

1)      opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel lub wychowawca prowadzący zajęcia,

2)      nauczyciel (wychowawca) prowadzący zajęcia sprawdza, czy miejsce ich prowadzenia nie stwarza zagrożenia dla uczniów,

3)      dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte lub zgłoszone dyrekcji szkoły,

4)      w pracowniach i salach lekcyjnych o zwiększonym ryzyku wypadku (technika, kultura fizyczna, informatyka) musi być opracowany regulamin określający zasady bezpiecznego ich użytkowania, umieszczony w widocznym miejscu, z którym uczniowie są zapoznawani każdorazowo na początku roku szkolnego,

5)      w pracowniach i salach lekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać bez opieki nauczyciela lub wychowawcy,

6)      na zajęciach omawiane są zasady bezpieczeństwa w salach, na korytarzu i na boisku szkolnym, przed feriami i wakacjami,

7)      przeprowadza się zajęcia w ramach kształcenia komunikacyjnego, omawia się przepisy ruchu drogowego, przeprowadza się egzamin na kartę rowerową.

3.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

1)      uczniowie przebywający na zajęciach poza terenem szkoły i wycieczkach są pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia lub organizatora wycieczki,

2)      w czasie zajęć poza terenem szkoły i na wycieczkach jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą do:

a)      30 uczniów – w obrębie tej samej miejscowości, w której mieści się szkoła,

b)      20 uczniów – na obozach stałych i zielonych szkołach, z zastrzeżeniem punktu,

c)      15 uczniów – w przypadku dzieci do 10 roku życia,

d)     15 uczniów – przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,

e)      10 uczniów, – jeśli to jest impreza turystyki kwalifikowanej, a przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

3)      wszystkie wycieczki i zajęcia pozaszkolne wymagają wypełnienia przed terminem ich realizowania „karty wycieczki”, listy uczestników wraz z organizatorem i opiekunami, a także programu zatwierdzonego przed dyrektora szkoły,

4)      kierownikiem wycieczki, obozu lub zielonej szkoły może być każdy nauczyciel, natomiast opiekunem grupy każda osoba pełnoletnia po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

5)      kierownik wycieczki, obozu, zielonej szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, jest przełożonym dla opiekunów, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak, jak dyrektor szkoły,

6)      podczas wycieczek i zajęć poza terenem szkoły nauczyciele – organizatorzy mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasad odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów, które regulują odrębne przepisy,

7)      w wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,

8)      kąpiel podczas wycieczek, obozów, zielonych szkół jest dozwolona tylko na kąpieliskach strzeżonych w grupach do 15 osób.

4.      Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:

1)      celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie,

2)      harmonogram dyżurów jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć tak, aby zapewnić uczniom opiekę na terenie szkoły,

3)      za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów,

4)      dyżurujący nauczyciele przebywają w wyznaczonych harmonogramem miejscach.

§ 17

1.      Formy indywidualnej opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole:

1)      wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów z budynkiem szkoły i pomieszczeniami, z których będą korzystać oraz przepisami i zwyczajami panującymi w szkole.

§ 18

1.      Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:

1)      udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły lub gminy, doraźnej lub stałej pomocy, np. poprzez finansowanie obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach,

2)      zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego lub pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

3)      na zabezpieczeniu opieki uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku:

2.      Uczniowie, o których mowa w pkt 3) mogą być zwolnieni z następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, sztuka, technika, informatyka.

3.      Decyzję o zwolnieniu uczniów z przedmiotów wymienionych w pkt 2. podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego specjalisty ośrodka zdrowia lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4.      Dyrektor powołuje komisję kwalifikującą uczniów do uzyskania określonej formy pomocy.

§ 19

1.      Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

1)      klasy I – III,

2)      klasy IV – VI.

3)      Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)      z urzędu,

2)      w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 3 miesiące,

3)      po osiągnięciu przez nauczyciela wieku emerytalnego określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,

4)      w razie uzyskania negatywnej oceny pracy wychowawczej,

5)      na wniosek nauczyciela powracającego z urlopu macierzyńskiego (zgodnie z ustawą),

6)      na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

7)      na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału,

8)      na pisemny wniosek Rzecznika Praw Ucznia.

4. Wnioski, o których mowa w ust.3, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

§ 20

1.      Szkoła realizuje program wychowawczy uchwalony wspólnie przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

§ 21

1.      Szkoła realizuje program profilaktyki, uchwalony wspólnie przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, który stanowi załącznik do statutu szkoły.

 

Dział II

ORGANY SZKOŁY

Rozdział 1

§ 22

1.      W szkole działają następujące organy:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Uczniowski,

4)      Rada Rodziców

§ 23

1.      Szkołą kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektor powołuje Wicedyrektora.                           

 

§ 24

1.      Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

§ 25

1.      Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2.      O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 341 ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty – także organ prowadzący szkołę.

3.      Po upływie terminu, o którym mowa w ust.1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

§ 26

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres kompetencji dyrektora szkoły

§ 27

1.      Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

2.      Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 28

1.      Do kompetencji dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie prac Szkoły.

2.      Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

§ 29

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

a)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c)      występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

e)      realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f)       organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka

g) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji przez dziecka obowiązku szkolnego lub    obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą

2) W zakresie spraw organizacyjnych:

a)      przygotowywanie projektów planów pracy szkoły,

b)      opracowanie arkusza organizacji szkoły,

c)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

d)     podanie do publicznej wiadomości informacji o zestawie programów wychowania przedszkolnego oraz szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać przez kolejne 3 lata, informacje te ukażą się na głównych gazetkach ściennych w SP12 i P 13 oraz na stronie WWW placówek ( do 31 marca)

e)      organizowanie na terenie SP12 kiermaszu używanych podręczników uczniowskich, bezpośredni nadzór nad w/w przedsięwzięciem sprawuje bibliotekarz szkolny ( ostatni tydzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

3) W zakresie spraw finansowych:

a)      opracowywanie planu finansowego szkoły,

b)      przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4) W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

b)      organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

d)     nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

f)       organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5) W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

c)      wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 30

1.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

2.      W zakresie, o którym mowa w ust.1, dyrektor w szczególności:

1)      decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)      decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

4)      określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)      zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

b)      ustala:

  - zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia   procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

 - regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły,

 -  regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 c) plan urlopów pracowników szkoły niebędących nauczycielami;

 6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie   z ustalonym regulaminem.

§ 31

        Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz.

§ 32

      1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

      2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określa postanowienia    Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

    3. Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 a)Wniosek, o którym mowa w powyżej dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie   dłuższym niż 3 miesiące.

  b) Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły     w uzgodnieniu z radą  rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej          i samorządu uczniowskiego.

 c) Dyrektor szkoły, w przypadku wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów  jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady  pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

 

Rozdział 3

Wicedyrektor

§ 33

1.      W szkole, która wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje wicedyrektora.

2.      Obowiązki i uprawnienia wicedyrektora szkoły:

a)      zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, w tym w szczególności organizuje i koordynuje bieżący tok działalności

c)      pedagogicznej kształcenia zintegrowanego, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, biblioteki, świetlicy

d)     stwarza warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu

e)      przygotowuje tygodniowy plan zajęć w przedszkolu i szkole (plan lekcji) i plan dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych,

f)       układa plan zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

g)      kontroluje pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych,

h)      formułuje projekt oceny pracy podległych bezpośrednio mu nauczycieli,

i)        ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

j)        wydaje polecenia służbowe pracownikom szkoły i przedszkola

k)      współuczestniczy z dyrektorem w analizie pracy szkoły i przedszkola

l)        wykonuje inne zadania lub czynności zalecone przez dyrektora szkoły,

m)    ma prawo używać pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor zespołu” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

3.      W razie dłuższej nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor szkoły posiadający wtedy następujące kompetencje:

1)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)      sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

6)      ma prawo skreślić ucznia – na podstawie uchwały rady pedagogicznej – z listy uczniów, przenieść go do innej szkoły oraz przyjmować uczniów do szkoły zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach,

7)      ma prawo dokonywać oceny pracy nauczyciela,

8)      przewodniczy obradom rady pedagogicznej,

9)      realizuje uchwały rady pedagogicznej,

10)  przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,

11)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12)   występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami to normującymi,

13)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

14)  uczestniczy na zasadzie obserwatora w posiedzeniach rady rodziców,

15)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami działającymi w szkole.

4.      Wicedyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą szkoły, samorządem uczniowskim i rodzicami uczniów SP nr 12 w Tarnowskich Górach.

 

Rozdział 4

Zakres kompetencji Rady Pedagogicznej

§ 34

     1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.

§ 35

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)      sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)      zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu szkoły.

§ 36

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie Statutu Szkoły i zmian w jego treści,

2)      zapis uchylono

3)      zatwierdzenie planów pracy szkoły,

4)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

6)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

7)      podejmowanie uchwał w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły,

8)      uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

9)      ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,

10)  wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych

 11) wyrażanie i cofanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego w szkole.

2.      Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uchwala program wychowawczy szkoły.

3.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

2)      przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

3)      powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4)      programy nauczania, które w dalszej kolejności tworzą szkolny zestaw programów

nauczania dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły.

5)      organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

6)      projekt planu finansowego szkoły,

7)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

8)      propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9)      podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art.56 ustawy.

 10) przedstawioną przez dyrektora propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI

4.      Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

5.      Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,

2)      deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

6.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

7.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

Rozdział 5

Samorząd Uczniowski

§ 37

Wszyscy uczniowie szkoły, z mocą prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 38

1.      Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

2.      Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2)      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

3)      Skarbnik Samorządu Uczniowskiego,

4)      Członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

3.      Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów szkoły.

§ 39

1.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 40

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 41

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

§ 42

1.      Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawom do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2.      Samorząd uczniowski ponadto:

1)      może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2)      wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

3)      może wyrażać opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela (na wniosek nauczyciela lub dyrektora Szkoły),

4)      występuje w sprawach określonych w Statucie.

3.      Dyrektor Szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

Rozdział 6

Rada Rodziców

§ 43

      1. W szkole działa Rada Rodziców.

§ 44

1.      W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rad klasowych, w liczbie sześciu osób, (które w danej klasie otrzymały w tajnym głosowaniu największą liczbę głosów).

2.      W klasach I-VI działają klasowe Rady Rodziców, składające z trzech przedstawicieli, którzy na pierwszym zebraniu (wrzesień, październik) w tajnym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów, przy udziale min. 51% uprawnionych do głosowania.

3.      W przypadku kandydowania jedynie trzech osób dozwolone jest głosowanie przez aklamację (głosowanie tak/nie na wszystkie 3 osoby).

4. W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez 2 lub 3 osoby Rady Klasowej należy zarządzić dodatkowe tajne głosowanie.

§ 45

      1. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu podstawowych problemów funkcjonowania szkoły:

a) zapis uchylono

b) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów,

c) opiniuje plan finansowy szkoły, przedstawia wnioski w sprawach planu finansowego,

d) zapis uchylono,

e) może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczycieli,

f) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i ponadobowiązkowych,

g)      współtworzy Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy

h)      ułatwia szkole współpracę z rodzicami,

i)        współdziała w polepszaniu warunków pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,   oraz osiąganiu lepszych ich wyników,

             j) opiniuje przedstawioną przez dyrektora propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

§ 46

        1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek zadeklarowanych przez rodziców, dochodów z imprez organizowanych przez Radę, darowizn i dotacji, a ich wydatkowanie winno być określone w Regulaminie Rady Szkoły.

        2.  Rada Rodziców ze swoich funduszy udziela pomocy szkole w zakresie:

            a) utrzymania w należytym poziomie warunków higieniczno – sanitarnych szkoły,

            b) zaspokojenia potrzeb materialnych szkoły,

            c) pomocy w organizowaniu prac na rzecz szkoły,

            d) organizowania dożywiania,

            e) organizowania pomocy wychowawczo – opiekuńczej,

            f) szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej.

§ 47

       1. Kontrolę działalności finansowej Rady Rodziców przeprowadza trzyosobowa Komisja Rewizyjna wyłoniona spośród rodziców niebędących członkami Rady Rodziców na okres trwania jej kadencji. O wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej ma obowiązek informowania na piśmie Rady Rodziców, Dyrektora i Rad Klasowych.

 

 Rozdział 7

Współpraca organów szkoły

§ 48

1.      W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje i udziela pomocy organizacyjnej Radzie Pedagogicznej, rodzicom i organom Samorządu Uczniowskiego.

2.      Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

2)      składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,

3)      udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

3.      Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

4.      Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa w ust.1, dyrektor, nie rzadziej niż raz na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącym Rady Rodziców.

§ 49

1. Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną. Decyzja o rozstrzygnięciu sporu powinna mieć formę pisemną. Strony mogą się odwołać w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego  nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

1.      Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami szkoły rozstrzyga zespół mediacyjny składający się z jednego przedstawiciela każdego organu szkoły.

3.. Ponadto w każdym sporze, w którym uczeń jest stroną, negocjatorem w sporze może

  być Rzecznik Praw Ucznia.

 

Dział III

ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1

Planowanie działalności szkoły

§ 50

1.      Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyko-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 51

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)      arkusz organizacji Szkoły,

2)      szkolny plan nauczania,

3)      tygodniowy rozkład zajęć,

4)      plan pracy Szkoły.

                                                                                  § 52

1.      Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno -wychowawczej.

2.      Plan pracy Szkoły przygotowuje zespół nauczycieli wraz z dyrektorem, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 53

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 54

1.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

§ 55

1.      Szkoła prowadzi współpracę z Uczelniami Wyższymi z celu umożliwienia studentom odbycia praktyk pedagogicznych.

§ 56

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej

§ 57

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym (II etap kształcenia).

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut (II etap kształcenia).

3.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

4.      W czasie trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 58

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,. Określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 59

1.      Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.      Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

3.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów.

§ 60

1.      Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 10 min. Wyjątek stanowi pierwsza przerwa, która trwa 5 minut. (8:45 – 8:50).

2.      Obowiązuje jedna przerwa obiadowa - 20 minutowa (12:25 – 12:45)

3.      W szczególnych przypadkach harmonogram przerw międzylekcyjnych może zostać zmieniony.

 

Rozdział 3

Świetlica środowiskowa.

1.  Cele działalności :

·         organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych 

·         rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność

·         kształtowanie w dzieciach zasad współżycia społecznego dla dobra wspólnego oraz właściwego stosunku do pracy

·         współpraca z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi

·         współpraca z wychowawcami dzieci i pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi rodzinę (MOPS, PCPR, poradnia psychologiczno- pedagogiczna) w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych

·         zapewnienie uczestnikom świetlicy posiłku w postaci podwieczorku

Świetlica szkolna

§ 61

1.      Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez opiekuna świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

2.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie wszystkich klas.

3.      Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez opiekuna świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

4.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie wszystkich klas.                           

§ 62

1.      Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1)      prowadzenie zajęć opiekuńczych,

2)      realizacja programów profilaktyki walczącej z patologiami społecznymi,

3)      prowadzenie zajęć sportowych,

4)      prowadzenie zajęć i imprez kulturalnych,

5)      zapewnienie uczniom możliwości higienicznego spożywania posiłków.

2.      Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez plan zajęć tworzony na początku roku szkolnego przez dyrektora szkoły.

§ 63

1.      Świetlicą kieruje opiekun świetlicy.

2.      Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

§ 64

 1.   Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin.

§ 65

           Opiekun świetlicy dba o prawidłowe działanie świetlicy szkolnej

1. Uprawnienia:

1)   Podejmuje decyzje w sprawach istotnych dla pracy świetlicy, które konsultuje z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem.

2)      Może usunąć ucznia ze świetlicy, jeżeli systematycznie łamie regulamin, powiadamiając o tym rodziców.

3)      Występuje w imieniu świetlicy do zakładów i instytucji o specjalne dotacje na potrzeby świetlicy, reprezentuje jej interesy w środowisku pozaszkolnym.

4)      Realizuje budżet świetlicy zgodnie z jej aktualnymi potrzebami.

5)      Czuwa nad aktualizacją regulaminu świetlicy, dopasowując go do aktualnych ustaleń.

      2. Obowiązki:

1)      Organizuje pracę wychowawczo opiekuńczą świetlicy,

2)      Opracowuje projekt planu pracy świetlicy szkolnej, będący częścią projektu planu pracy szkoły, dwa razy w roku ocenia jego realizację.

3)      Współpracuje na bieżąco z rodzicami uczniów objętych opieką świetlicy, w celu stworzenia lepszych warunków pobytu na świetlicy.

4)      Dba o estetykę i wystrój świetlicy.

5)      Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

       3. Odpowiedzialność:

       1) Odpowiada przed dyrektorem (a w przypadku jego nieobecności przed wicedyrektorem) za całokształt działalności wychowawczo-opiekuńczej oraz administracyjno - gospodarczej świetlicy, bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej,

a)      pełną realizację planu pracy świetlicy,

b)      realizację tygodniowego planu zajęć i prowadzenie właściwej dokumentacji,

c)      stwarzanie właściwych warunków pracy świetlicy i stan pomocy naukowych świetlicy,


Rozdział 4

Biblioteka szkolna

§ 66


1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli i uczniów. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia jak również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2.      Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)      korzystanie z księgozbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie poza bibliotekę.

3.      Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego planu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.      Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

1)      kształcąco – wychowawczą poprzez:

a)      rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)      przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)      kształcenie kultury czytelniczej,

d)     wdrażanie do poszanowania książki,

e)      udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)      opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

a)      współdziałanie z nauczycielami,

b)      wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)     pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) kulturalno - rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

5.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

1)      Wypożyczający książki winni zostawić wierzchnie okrycie w szatni, w torby szkolne przed wejściem do biblioteki.

2)      Jednorazowo można wypożyczyć 2 woluminy.

3)      Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 14 dni.

4)      Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników.

5)      Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w kąciku czytelniczym.

6)      Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. O wszelkich uszkodzeniach książek należy informować bibliotekarza.

7)      Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia itp. czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.

8)      W pomieszczeniach biblioteki czytelnik winien zachować ciszę.

6.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)      koordynowanie pracy w bibliotece poprzez:

a)      opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,

b)      uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c)      projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

d)     odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentacje prac biblioteki;

2)      praca pedagogiczna:

a)      gromadzenie zbiorów zgodne z potrzebami,

b)      udostępnianie zbiorów,

c)      udzielanie informacji bibliotecznych,

d)     rozmowy z czytelnikami o książkach,

e)      poradnictwo w wyborach czytelniczych,

f)       prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodne z programem, w ramach zastępstw (klasy I-VI)

g)      udostępnienie nauczycielom potrzebnych materiałów,

h)      informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

i)        prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

j)        organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa,

k)      dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

l)        dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

3)      praca organizacyjna:

a)      gromadzenie zbiorów oraz ich dokumentacja – zgodnie z obowiązującymi przepisami, (księga inwentarzowa, księga ubytków),

b)      opracowanie techniczne książek (klasyfikacja, katalogowanie, oprawa)

c)      selekcja zbiorów i ich konserwacja (drobne naprawy),

d)     organizowanie warsztatu informacyjnego,

e)      wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów (alfabetycznego, rzeczowego, obrazkowego), udostępnienie zbiorów,

f)       prowadzenie statystyki wyposażeń

4)      współpraca z rodzicami

a)      informowanie o czytelnictwie uczniów,

b)      poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,

c)      prezentacja literatury fachowej dla rodziców dotyczących wychowywania i rozwiązywania problemów dzieci w wieku szkolnym.

5) współpraca z instytucjami wychowania równoległego:

a)  organizowanie wycieczek do Biblioteki Miejskiej w Tarnowskich Górach,

b) upowszechnianie materiałów informatycznych, zachęcanie uczniów do udziału w wystawach książek, odczytach oraz spotkaniach autorskich.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 8. Bibliotekarz przygotowuje sprawozdanie z pracy bibliotecznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

 

Rozdział 6

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pracy pedagoga szkolnego

                                                                               § 67

1.      O formach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, pedagoga, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2.      W zależności od potrzeb i możliwości Szkoły w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizuje się:

1)      zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

2)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

3)      zajęcia socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym,

4)      porady dla uczniów

5)      konsultacje i porady dla rodziców.

§ 68

Pedagog szkolny pracuje w oparciu o plan pracy, który jest wyciągiem z planu pracy szkoły w części dotyczącej działań wychowawczych.

§ 69

Harmonogram pracy jest tak skonstruowany, aby umożliwić kontakt rodzicom i nauczycielom pracującym na różne zmiany.

§ 70

Zakres czynności pedagoga odzwierciedla specyfikę pracy szkoły.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio dla rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

5) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych,

6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7) udzielanie różnych form pomocy uczniom realizującym indywidualny tok nauczania.

§ 71

            1. Zadania pedagoga są realizowane we współpracy z:

1)      rodzicami,

2)      nauczycielami,

3)      Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną,

4)      innymi szkołami, przedszkolami i placówkami,

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Sądem Rodzinnym, Policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej).

            2.   W zakresie zadań ogólnowychowawczych: 

1)      dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej  przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,

2)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

3)      udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu,

4)      współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i  wychowawczej,

5)      rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

6)      podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i  nauczycieli,

7)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w śród uczniów, nauczycieli i rodziców,

8)      zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka.

            3.       W zakresie profilaktyki wychowawczej:

1)      Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

2)      Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

3)      Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

4)      Wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku.

5)      Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

            4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:

1)      Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

2)      Prowadzenie  zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami  wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień.

3)      Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

4)      Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku.

5)      Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

6)      Wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

7)      Udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

             5. W zakresie pomocy materialnej:

 1) Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym    i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholiczych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorych itp.

   2) Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

            6.  Organizacja pracy pedagoga szkolnego

W celu realizacji zadań pedagog powinien posiadać roczny plan pracy wynikający:

·         z niniejszego zakresu uwzględniając  konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze swojej szkoły i środowiska,

·         wniosków i spostrzeżeń wypływających z nadzoru pedagogicznego szkoły

·         wniosków wynikających z wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.

·         zaleceń pokontrolnych przedstawionych przez Śląskie Kuratorium Oświaty

·       Analizy wyników  ocen uzyskanych przez uczniów szkoły w sprawdzianach  zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

·         spostrzeżeń członków rady pedagogicznej oraz przedstawianej okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły .

Opracowany plan należy przedstawić dyrektorowi szkoły do  zatwierdzenia  na początku roku szkolnego.

Pedagog szkolny powinien:

1.      Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców.

2.      Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, szkolną służbą zdrowia,  świetlicą szkolną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych.

3.      Współdziałać z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

4.      Składać okresową  informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły z uwzględnieniem podjętych działań i uzyskanych efektów końcowych.  Analiza sytuacji wychowawczej powinna być oparta na  podstawie przeprowadzonych badań.

5.      Prowadzić następującą dokumentację:

·         roczny plan pracy będący częścią  planu pracy szkoły w z zakresu  wychowawczo- opiekuńczego szkoły .

·         dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestruje się wykonane czynności.

·         ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,

 

 Pedagog jest uprawniony do podpisywania wykazów, informacji, sprawozdań dotyczących opieki wychowawczej.

 Pedagog jest odpowiedzialny:

1.      Realizację praw dzieci i młodzieży dokształcenia się, wychowania i  opieki zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 wraz z późniejszymi zmianami.

2.      Powierzone mienie materialne szkoły.

3.      Terminowość, właściwość i wnikliwość załatwiania spraw.

§ 72

Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Dział IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

§ 73

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2.      Nauczyciel mianowany zatrudniony jest minimalnie na pensum wymagane ustawą.

3.      Celem uzupełnienia pensum nauczyciel może uzupełniać etat w inne szkole.

4.      Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy – Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

5.      Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę czy aktu mianowania.

6. Pracownik jest obowiązany w szczególności

 a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 b) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a  także  przepisów przeciwpożarowych,

d) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 e) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 f) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

7. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem      pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział        w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym          egzaminom sprawdzającym,

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny prac oraz stosować się do wymaganych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

 c) dbać o należyty stan, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu  pracy,

d) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem,

e)    poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

f)       niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,

g)   współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne.

§ 74

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2.      Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3.      Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym wychowawca informuje ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych) w formie ustnej lub pisemnej z odnotowaniem tego faktu w dzienniku lekcyjnym.

§ 75

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez.

2.      Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego.

3.      W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)      realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie pracy własnym i szkoły,

2)      w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, higienę i bezpieczeństwo, szanować godność osobistą ucznia,

3)      bezstronnie , obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

4)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

5)      programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

- przygotowuje do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,

- rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,

- przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania o samorządności,

6)      udziela uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7)      współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, ustala z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, uczniów także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

8)      systematycznie współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu ustalenia sposobów pomagających w eliminowaniu i zapobieganiu trudnościom wychowawczym oraz uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla ich rodziców,

9)      utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, rozpoznaje warunki życia swoich wychowanków i sposoby spędzania wolnego czasu, kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

10)  ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły,

11)  dokonuje systematycznej oceny sytuacji wychowawczej i dydaktycznej swoich uczniów, informuje dyrekcję szkoły, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno –wychowawczych wychowanków,

12)  bierze aktywny udział w pracach rady pedagogicznej i jej komisjach oraz współpracuje z agendami szkolnymi,

13)  dba o wyposażenie i estetykę powierzonych mu pomieszczeń szkolnych, przejawia troskę o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,

14)  wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,

15)  prawidłowo, systematycznie i terminowo prowadzi dokumentację klasy, zespołu i każdego ucznia związaną z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne itp.),

16)  stosuje się do obowiązujących w placówce przepisów, regulaminów i zarządzeń.

17)  realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze wynikające z zapisu (art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela) uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów

4. Uprawnienia:

1)      decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu oraz treści programowych prowadzonego koła lub zespołu,

2)      współdecyduje z samorządem klasy (grupy), z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,

3)      ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno –pedagogicznej w swej pracy wychowawczej i dydaktycznej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,

4)      ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły,

5)      ustala projekt oceny z zachowania swoich wychowanków,

6)      ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów,

7)      ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,

8)     decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

       5 Nauczyciel odpowiada:  

1) służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

a)  osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie),

b)integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

c)    poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

d)     poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

e)    stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

2) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

3)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

4)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

Do ogólnego zakresu czynności nauczyciela obowiązuje dodatkowo załącznik przydziału czynności na dany rok szkolny

1.      Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2.      Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 76

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (WDN) oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

Zakres zadań wychowawcy

§ 77

1.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)      planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)      systematycznie zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym, z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)      współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

6)      współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

7)      ciągle doskonali swą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

6.      Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust.5 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 

 

§ 78

1.      Realizując zadania wymienione w § 72, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż raz na kwartał oraz comiesięcznych indywidualnych konsultacjach.

2.      O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje dyrektor, na wniosek wychowawcy.

3.      Informację o wywiadówce i konsultacjach przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowym terminem jej odbycia.

4.      W wywiadówkach powinni też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

 

Rozdział 3

Pracownicy administracji i obsługi

§ 79

Główny księgowy

1.      Główny księgowy zajmuje się obsługą finansową szkoły.

2.      Uczestniczy w planowaniu i tworzeniu budżetu szkoły.

§ 80

Sekretarz szkoły

1.      Sekretarz szkoły prowadzi na bieżąco agendę kancelarii szkolnej.

2.      Zajmuje się obsługą administracyjną dyrekcji, nauczycieli, uczniów i petentów szkoły.

3.      Prowadzi księgę uczniów i druków ścisłego zarachowania.

4.      Prowadzi archiwum szkolne.

5.      Wykonuje inne działania wynikające ze stanowiska pracy oraz zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 81

Intendentka szkolna

1.      Intendentka szkolna odpowiedzialna jest za ustalenie sieci placówek sprzedaży.

2.      Dokonuje zakupów produktów żywnościowych dla kuchni.

3.      Prowadzi dokumentacje i kartoteki materiałowe.

4.      Prowadzi i rejestruje rozdział odzieży ochronnej dla pracowników.

5.      Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 82

Woźny szkolny

1.      Woźny szkolny utrzymuje w czystości teren szkoły.

2.      Dba o należyty stan nawierzchni zwłaszcza w okresie zimowym.

3.      Zabezpiecza budynek i teren szkoły.

4.      Doręcza pisma urzędowe.

5.      Dokonuje drobnych zakupów na potrzeby szkoły.

6.      Sprawuje opiekę nad pomieszczeniami szatni szkolnej.

7.      Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 83

Konserwator

1.      Konserwator współpracuje bezpośrednio z woźnym szkolnym.

2.      Dba o należyty stan techniczny budynku i otoczenia.

3.      Dokonuje napraw i drobnych remontów.

 4.      Systematycznie dokonuje przeglądów stanu technicznego budynku i otoczenia (w porozumieniu z inspektorem BHP).

5.      Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły

§ 84

Sprzątaczka

1.      Dba o czystość i porządek pomieszczeń szkoły.

2.      Zgłasza awarie i nieprawidłowości techniczne w pomieszczeniach.

3.      Systematycznie sprawdza budynek szkoły w czasie dyżuru.

4.      Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 85

1.      W szkole mogą być zatrudnieni – w ramach potrzeb – inni pracownicy administracji i obsługi.

2.      Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników administracji i obsługi znajduje się w dokumentacji szkoły.

 

Dział V

UCZNIOWIE

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

§ 86

1.      Szkoła przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa – w porozumieniu z dyrektorem – organ prowadzący szkołę.

§ 87

1.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej w terminie od dnia 1 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia.

2.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 a) w latach 2009/2010 – 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym        może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 b) Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w ust. 2a jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym ten, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się, gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3.      Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

      - zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

      - zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

     - informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, realizacji obowiązku        szkolnego spełnianego za granicą.

5.      Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1) Przez nie spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć  nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %   obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub   szkole podstawowej,

6.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7.      Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej .

8.      Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko, spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie, może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki:

a) zezwolenie może być wydane, jeżeli: wniosek o wydanie został złożony do dnia 31 maja,

b) do wniosku dołączono:

- opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej

- oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację

   podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia

- oświadczenie rodziców o systematycznym przystępowaniu dziecka w każdym roku szkolnym do egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.8.

9.      O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor.

10.  Do Szkoły przyjmuje się:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

11.  Przyjęcie do szkoły dziecka spoza jej obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka.

12) Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

d) różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia, a w przypadku, gdy przedmiot nie był realizowany uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny

 

 

Rozdział 2

Rodzice

§ 88

       1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów naszej szkoły mają prawo do:

1)      występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka,

2)      zapoznania się z kryteriami ocen z każdego przedmiotu,

3)      uzyskiwania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej,

4)      uzyskiwania informacji o bieżących ocenach dziecka,

5)      uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka w ramach działań szkoły,

6)      wyrażania opinii o pracy szkoły,

7)      dostępności do Statutu Szkoły,

8)      uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych w odrębnych przepisach.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

3.      Za uczęszczanie dziecka do szkoły i realizowanie obowiązku szkolnego odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).

1)      rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne.

3)      rodzice(opiekunowie prawni) ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce i zobowiązani są do współpracy ze szkołą i realizowania zaleceń nauczycieli.

4)      rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są stworzyć dziecku warunki zapewniające przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4.      Rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są poinformować (osobiście lub telefonicznie) wychowawcę klasy w ciągu 3 dni o przewidywanej nieobecności dziecka w szkole, jeśli ma ona trwać dłużej niż 3 dni.

5.      W przypadku zaniedbania wykonania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej (również sądu) o ochronę dziecka.

Rozdział 3

 Prawa i obowiązki ucznia

§ 89

1.      Prawa ucznia:

1)      Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw.

2)      Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej.

3)      Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

4)      Uczeń ma prawo do obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

5)      Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej i zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych.

6)      Uczeń ma prawo zgłaszać władzom szkoły wszelkie uwagi, wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania szkoły oraz spraw uczniowskich.

7)      Uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych dostosowanych do jego wieku, a w szczególności do korzystania z przerw międzylekcyjnych w pełnym wymiarze ich trwania.

8)      Uczeń ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania oraz wyrażania własnych poglądów w sprawach go dotyczących.

9)      Uczeń ma prawo, aby dyscyplina szkolna była stosowana zgodnie z ludzką godnością i Konwencją Praw Dziecka.

10)  Uczeń ma prawo do nauki na zasadzie równych szans.

11)  Uczeń ma prawo do nauki rozwijającej jego osobowość, talenty, zdolności umysłowe i fizyczne, tożsamość kulturową, język i wartości narodowe.

12)  Uczeń reprezentujący mniejszość etniczną i religijną ma prawo do posiadania i korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii oraz używania własnego języka.

13)  Uczeń ma prawo do prywatności, nikomu bez ważnych powodów nie wolno wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

14)  Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia: dla dziewcząt – kamizelka, kolor granatowy z logo, polo z krótkim rękawem- kolor biały lub bluzka z długim rękawem – kolor biały, spódniczka czarna lub granatowa, spódniczka lub spodnie- jeans klasyczny; dla chłopców – kamizelka, kolor granatowy z logo, polo z krótkim rękawem- kolor granatowy lub koszula z długim rękawem – kolor niebieski, spodnie czarne lub granatowe, spodnie – jeans klasyczny – każdego ucznia obowiązują w/w ustalenia dotyczące stroju szkolnego, który wybrano w porozumieniu z Radą Rodziców.

15)  Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego zgodny z wymogami nauczycieli

16)  Uwagi nauczyciela dotyczące nieestetycznego wyglądu ucznia powinny być do niego kierowane indywidualnie.

17)  Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

18)  Uczeń ma prawo dochodzenia należnych mu praw:

  a) uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do odwołania się od decyzji nauczyciela do Dyrektora Szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 14 dni rozpatrzyć odwołanie i o swojej decyzji powiadomić pisemnie ucznia i jego rodziców (chyba, ze przepisy stanowią inaczej),

  b) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego lub nadzorującego w zależności od rodzaju sprawy; w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje prawo zwrócenia się  o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia lub Rzecznika Praw Dziecka.

19)  Uprawnienia uczniowskie wynikające z prawa oświatowego:

a)      uczeń może zdawać egzamin poprawkowy zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)      uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)      uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołania się od oceny zachowania do Rady Pedagogicznej do 5 dni po zatwierdzającym posiedzeniu końcoworocznym (semestralnym),

d)     uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do informacji nauczycielskiej przekazanej na początku roku szkolnego ,dotyczącej form sprawdzania jego osiągnięć,

e)      uczeń może skorzystać z kontaktu telefonicznego z rodzicami (opiekunami prawnymi) w ważnych sprawach.

20)  Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko podczas przerw, w czasie lekcji telefon musi być wyłączony.

2.      Obowiązki ucznia:

1)      Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

2)      Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszelkich zarządzeń Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

3)      Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów obowiązujących w Szkole.

4)      Uczeń ma obowiązek przestrzegać zapisanych postanowień Samorządu Uczniowskiego.

5)      Uczeń ma obowiązek dbać o honor Szkoły oraz godnie ją reprezentować.

6)      Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7)      Każdy uczeń ma obowiązek posiadać legitymację szkolną.

8)      Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i zachować umiar w rodzaju fryzury.

9)      Uczeń ma obowiązek dbać o mienie Szkoły – za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

10)  Uczeń ma obowiązek pozostawiać w szatni wierzchnie okrycie i zmieniać obuwie w określonym terminie, w zależności od pory roku.

11)  Uczeń powinien brać udział w zajęciach szkolnych zgodnie z planem lekcji.

12)  Uczeń powinien odrabiać prace domowe.

13)  Uczeń nie może opuszczać terenu Szkoły podczas przerw.

14)  Uczeń ma obowiązek dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia od rodziców (opiekunów prawnych) lub zaświadczenia lekarskiego nieobecności w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecność uznawana jest przez wychowawcę za nieusprawiedliwioną.

15)  Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (opiekunów prawnych).

3.      Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych:

1)      Każda klasa opiekuje się jedną salą lekcyjną i przydzielonym jej terenem szkolnym.

2)      Klasa opiekująca się salą ma:

a)      prawo do wystroju sali według własnej koncepcji zaakceptowanej przez nauczyciela – opiekuna sali oraz wykorzystania jej do urządzania zebrań klasowych i innych zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z nauczycielem – opiekunem,

b)      obowiązek przestrzegać ładu i porządku w przydzielonej sali, dbać o stan dekoracji i jej aktualizację, dokonywać okresowego przeglądu sprzętu i usuwać usterki, zgłaszać nauczycielowi – opiekunowi zaistniałe uszkodzenia, wymagające fachowej naprawy.

3)      Jeżeli klasa odbywa zajęcia w innej sali niż ta, którą się opiekuje, zobowiązana jest również do przestrzegania ładu i porządku, a także ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia.

4)      Za przygotowanie sali do lekcji odpowiadają dyżurni klasowi.

5)      Uczeń ma obowiązek wchodzić do szkoły przez szatnię, zmieniając w niej obuwie i pozostawiając wierzchnie okrycie.

6)      Każdy uczeń może korzystać z sali gimnastycznej, świetlicy i innych pomieszczeń pod opieką nauczyciela i za zgodą dyrekcji szkoły.

4.      Frekwencja uczniów:

1) uczeń ma obowiązek przychodzić punktualnie na zajęcia szkolne.

2) Przy ustalaniu okresowej (rocznej) oceny z zachowania trzy nieusprawiedliwione spóźnienia traktuje się jako nieusprawiedliwioną godzinę.

3) uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w ciągu najbliższego tygodnia, licząc od daty powrotu do szkoły.

5.      Zasady sprawdzania wiadomość i umiejętności oraz ocenianie zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

6.      Przeniesienie ucznia z listy uczniów powinno być stosowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dział VI

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Rozdział 1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 90

1.      Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)      zachowanie ucznia.

2.      WSO ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)     tworzenie pozytywnego klimatu społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym uczeń jest właściwie doceniany i szanowany,

e)      zachęcanie do podejmowania ryzyka w trakcie uczenia się, aby powstrzymać możliwe negatywne skutki doświadczeń szkolnych, takich jak zniechęcenie, zmęczenie, obawa przed niepowodzeniem, wycofanie się, poczucie niedowartościowania,

f)       stwarzanie uczniom szansy realizowania takich celów nauki, jakie są dla niego osobiście ważne, wspomagając tym samym jego naturalne możliwości i tendencje do uczenia się, rozwoju i do brania odpowiedzialności za własną naukę,

g)      stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, co robi dobrze – jako budzenie motywacji wewnętrznej zachęty do podejmowania dalszych prób i stawiania sobie celów,

h)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

i)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3.      WSO obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach oceniania,

b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,

d)     prowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)       ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 91

1.      W czasie trwania roku szkolnego – w drugim lub trzecim tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych) – odbywa się klasyfikacja śródroczna, a w trzecim tygodniu czerwca – klasyfikacja roczna.

2.      Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

§ 92

1.      Wszyscy nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu („dzień otwarty”) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2.      Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

3.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu – o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 93

1.      Nauczyciel jest obowiązany, na postawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.      Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,

  Uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii  specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r.   o systemie oświaty.

3.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na postawie tego orzeczenia.

4.      Dostosowanie w/w wymagań następuje po uzgodnieniach z pedagogiem szkolnym.

§ 94

1.      Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

1a  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia

      ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie.

2.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

3.      Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w Statucie Szkoły.

4.      Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

5.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.

6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

7.      Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 94 ust.7 oraz  §  107 ust.10  

9.      Uczeń kończy szkołę podstawową,

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

2)      jeżeli przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

10.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

11.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 95

1.      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

§ 96

1.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez  ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  

Rozdział 2

OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACJI (KL. I – III)

§ 97

1.      Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym, harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucznia.

2.      Cele oceniania:

a)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

c)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

d)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 98

1.      Zasady oceniania

a)      Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów)

§         w klasach I – III nauczyciele przygotowują na piśmie, na pierwsze spotkanie z rodzicami (w każdym roku szkolnym), zestawy wymagań dotyczących poszczególnych aktywności edukacyjnych

§         o zasadach oceniania z zachowania wychowawca informuje uczniów na początku roku szkolnego, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym.

b)      Jawność oceniania

§         Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w trakcie zajęć, rodzice w dniu otwartym.

c)      Obniżanie wymagań

§         Nauczyciele jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania.

                                                                            § 99

1.      Sposoby oceniania:

a)      Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości:

§         dokonywana we wrześniu,

§         dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej,

§         stanowi postawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu uczniowi maksymalny rozwój.

b)      Ocena bieżąca:

§         odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych,

§         polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach,

§         to słowna lub pisemna (w zeszycie lub karcie pracy) ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić,

§         analiza sprawdzianów kontrolujących opanowanie umiejętności językowych i matematycznych,

§         postępy i osiągnięcia raz w miesiącu nauczyciel rejestruje w dzienniku szkolnym.

c)      Śródroczna ocena podsumowująco – zalecająca:

§         redagowana pisemnie w połowie roku szkolnego (styczeń),

§         informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien intensywnie popracować, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych.

d)     Roczna ocena podsumowująco – klasyfikacyjna:

§         wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego,

§         w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w zakresie osiągnięć edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, przyrodniczo – geograficzne, artystyczno – techniczne, motoryczno – zdrowotne), zachowania i osiągnięć szczególnych.

e)      Ocena końcowa – po zakończeniu I etapu kształcenia:

§         sprawdzenie za pomocą testu poziomu kompetencji zawartych w podstawach programowych.

2.      Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:

a)      postępów ucznia, efektów jego pracy,

b)      napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych,

c)      potrzeb rozwojowych ucznia,

d)     nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

e)      roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3.      W ramach każdej z tych czterech grup informacji w ocenie opisowej uwzględnia się następujące sfery rozwoju ucznia:

a)      rozwój poznawczy:

§         mówienie,

§         słuchanie,

§         czytanie,

§         pisanie,

§         umiejętności matematyczne,

§         umiejętności przyrodniczo – geograficzne,

b)      rozwój artystyczny

c)      rozwój fizyczny,

d)     rozwój społeczno – emocjonalny.

4.W klasach I – III ocena bieżąca oparta jest na znakach graficznych, za wyjątkiem II semestru klasy trzeciej, gdzie uczniowie oceniani są według poniższej skali:

            celujący – 6 – cel

            bardzo dobry – 5 – bdb

            dobry – 4 – db

            dostateczny – 3 – dst

            dopuszczający – 2 – dop

            niedostateczny – 1 – nast

Ustala się ogólne następujące kryteria oceniania  poszczególnych kompetencji:

            1) KOMPETENCJE POLONISTYCZNE

            a) MÓWIENIE

            Celujący: wypowiada się na dany temat swobodnie, ma bogate słownictwo, potrafi        uzasadnić swoją wypowiedź, zilustrować ją np. obrazkiem, fragmentem książki;

            Bardzo dobry: konstruuje wypowiedź wielozdaniową, spójną logicznie,   stosuje nowo   poznane zwroty.

            Dobry: wypowiada się na dany temat kilkoma prostymi zdaniami stosując poprawne      formy gramatyczne.

            Dostateczny: odpowiada na pytanie zdaniem pojedynczym.

            Dopuszczający: odpowiada na pytanie pojedynczym wyrazem, ma ubogie słownictwo.

            Niedostateczny: nie odpowiada na pytanie nauczyciela, nie wypowiada się          samodzielnie na zadany temat.

            b) SŁUCHANIE

            Celujący: uważnie słucha i potrafi samodzielnie interpretować podane informacje,           stosuje zdobyte wiadomości w praktyce.

            Bardzo dobry: słucha uważnie i bardzo dobrze wykonuje polecenia po wysłuchaniu        instrukcji.

            Dobry: słucha uważnie, stawia pytania i udziela odpowiedzi w toku prowadzonej           rozmowy.

            Dostateczny: nie zawsze słucha uważnie, potrzebuje pomocy w wykonaniu zadania        według instrukcji.

            Dopuszczający: nie zawsze słucha uważnie, ma problemy z wykonaniem zadania            według instrukcji.

            Niedostateczny: nie potrafi słuchać, nie wykonuje poleceń.

            c) PISANIE w zakresie pisania wchodzi: przepisywanie tekstu, pisanie z pamięci,           pisanie ze słuchu, przy ocenie tych umiejętności bierzemy pod uwagę poziom            graficzny i poprawność ortograficzną:

            Celujący - praca bezbłędna

            Bardzo dobry - 1 błąd

            Dobry – 2,3 błędy

            Dostateczny - 4,5 błędów

            Dopuszczający – 6,7 błędów

            Niedostateczny - 8 i więcej błędów

¾    Wypowiedź pisemna

            Celujący – (logiczna, spójna, kilkuzdaniowa wypowiedź, skonstruowana bezbłędnie;

            Bardzo dobry - wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym,     gramatycznym i ortograficznym, z 3 błędami interpunkcyjnymi.

            Dobry - wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym, do 4          błędów.

            Dostateczny - wypowiedź kilkuzdaniowa, zdania z błędami ortograficznymi,      stylistycznymi, i gramatycznymi, do 8 błędów.

            Dopuszczający - wypowiedź kilkuzdaniowa, liczne błędy

            Niedostateczny - brak poprawnie zbudowanego, choć jednego zdania.

 

¾    Testy punktacja

100%                      –        (zadanie dodatkowe)                celujący (6)

99%                        –        86%                                         bardzo dobry (5)

85%                        –        71%                                         dobry (4)

70%                        –        51%                                         dostateczny (3)

50%                        –        31%                                         dopuszczający (2)

30%                        –        0%                                           niedostateczny (1)

 

            d) CZYTANIE ocenie podlega technika czytania nowego tekstu oraz czytanie tekstu    wyuczonego.

            Celujący - bezbłędnie, biegle czyta każdy tekst;

            Bardzo dobry - czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim   tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu;

            Dobry - czyta płynnie krótkie zdania przy rozumieniu tekstu.

            Dostateczny - sylabizuje dłuższe wyrazy, płynnie czyta krótkie wyrazy, rozumie tekst,    wolnetempo.

            Dopuszczający - sylabizuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy

            Niedostateczny - nie podejmuje zadania.

            2) KOMPETENCJE SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE

            Celujący - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program trzeciej           klasy umie je          przekazać kolegom.

            Bardzo dobry - stosuje w praktyce wiedzę o otaczającym go środowisku.

            Dobry - posiada ogólną wiedzę o zjawiskach społeczno - przyrodniczych, nie zawsze      umie ją zastosować w praktyce.

            Dostateczny - posiada wycinkową wiedzę o otaczającym go środowisku.

            Dopuszczający - podejmuje działania w kierunku poznania otaczającego go świata, nie   zawsze rozumie zachodzące zjawiska.

             Niedostateczny - poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia zrozumienie          otaczającego świata.

            3) KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

            a) LICZENIE

            Celujący - biegle wykonuje działania rachunkowe wybiegające poza program trzeciej      klasy.

            Bardzo dobry - sprawnie i szybko wykonuje działania rachunkowe w zakresie     przewidzianym programem trzeciej klasy.

            Dobry - wykonuje działania rachunkowe w zakresie przewidzianym programem trzeciej klasy,w dobrym tempie, z dopuszczeniem możliwości liczenia na konkretach.

            Dostateczny - liczy w wolnym tempie, na konkretach.

            Dopuszczający - wykonuje działania rachunkowe tylko pod kierunkiem nauczyciela,       na konkretach, w bardzo wolnym tempie, ale z dobrym wynikiem;

            Niedostateczny - nie podejmuje wysiłku w celu wykonania działania albo podejmuje      działanie z błędnym wynikiem;

            b) ROZWIĄZYWANIE  ZADAŃ

            Celujący - samodzielnie wykonuje złożone zadania tekstowe, wybiegające poza program trzeciej klasy.

            Bardzo dobry - samodzielnie, w szybkim tempie rozwiązuje zadania tekstowe     w zakresie przewidzianym programem trzeciej klasy.

            Dobry - rozwiązuje proste zadania tekstowe samodzielnie, a złożone z pomocą    nauczyciela.

            Dostateczny - rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela    w dobrym tempie

            Dopuszczający - rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko pod kierunkiem          nauczyciela w bardzo wolnym tempie.

            Niedostateczny - nie potrafi rozwiązać żadnego zadania tekstowego mimo pomocy ze    stronynauczyciela.

¾    Testy i sprawdziany - punktacja :

100%     –    (zadanie dodatkowe)        Celujący (6)

99%       –    86%                                   Bardzo dobry (5)

85%       –    71%                                   Dobry (4)

70%       –    51%                                   Dostateczny (3)

50%       –    31%                                   Dopuszczający (2)

30%       –    0%                                     Niedostateczny (1)

3)   KOMPETENCJE PLASTYCZNO – TECHNICZNE

            Celujący - wykonuje estetyczne prace, stosuje ciekawe rozwiązania, z własnej     inicjatywy wykorzystuje różne materiały, bezpiecznie posługuje się narzędziami       i urządzeniami codziennego  użytku.

            Bardzo dobry - wykonuje prace estetyczne dotyczące określonego tematu, pracuje          z dużym zaangażowaniem, dobrze zna narzędzia i urządzenia codziennego użytku             i potrafi się nimi posługiwać

            Dobry - wykonuje prace starannie dotyczące określonego tematu i pracuje          z zaangażowaniem, umie posługiwać się narzędziami i urządzeniami codziennego     użytku pod kierunkiem nauczyciela

            Dostateczny - wykonuje prace mało estetyczne, schematyczne dotyczące określonego    tematu, stara się obsługiwać proste urządzenia

            Dopuszczający - wykonuje prace nieestetyczne, często ich nie kończy, stara się    obsługiwać proste urządzenia tylko z pomocą dorosłych.

            Niedostateczny - wie podejmuje wysiłku, aby cokolwiek zrobić.

            5) KOMPETENCJE MUZYCZNE

            Celujący - aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, doskonale    odtwarza, rozpoznaje i tworzy muzykę.

            Bardzo dobry - chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych, w miarę swoich możliwości odtwarza, rozpoznaje i tworzy muzykę.

            Dobry - chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych, ma trudności    z prawidłowym odtwarzaniem, rozpoznawaniem i tworzeniem muzyki.

            Dostateczny - mało aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych,    wykonuje zadania muzyczne z dużymi trudnościami

            Dopuszczający - uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych, ponosi minimalny       wysiłek

            Niedostateczny - nie uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych, nie podejmuje      zadańmuzycznych.

            6) SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

            Celujący - bierze udział w dodatkowych szkolnych i pozaszkolnych zajęciach      sportowych

            Bardzo dobry - chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, dba o swoje bezpieczeństwo dostrzega konieczność współpracy, stara się bardzo dobrze     wykonywać wszystkie ćwiczenia, dba o higienę osobistą

            Dobry - stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych, rozumie konieczność ruchu dla    zdrowia, pokonuje trudności, które napotyka przy realizacji ćwiczeń

            Dostateczny  niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, ma trudności         z wykonywaniem prostych ćwiczeń, często jest nieprzygotowany do zajęć.

            Dopuszczający - niechętnie i rzadko uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie potrafi       wykonać prostych ćwiczeń.

            Niedostateczny - permanentnie nie ćwiczy na zajęciach.

6) W klasach I-III ocena bieżąca z języka angielskiego oparta jest na znakach graficznych, za wyjątkiem II semestru klasy trzeciej, gdzie uczniowie oceniani są według  poniższej skali:

celujący                                                  6                                                 cel

bardzo dobry                                          5                                                 bdb

dobry                                                      4                                                 db

dostateczny                                            3                                                 dst

dopuszczający                                        2                                                 dop

niedostateczny                                       1                                                 ndst

            1) Wymagania programowe na poszczególne oceny:

            a) Celujący:

            - zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe,

            - wykazuje bardzo dużą aktywność na zajęciach,

            - bierze udział w grach i zabawach językowych,

            - uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela,

            - rozumie polecenia nauczyciela, wykonuje je,

            - wypowiada się zdaniami, tworzy samodzielne wypowiedzi,

            - z łatwością zadaje pytania i odpowiada na nie,

            - potrafi wykonać dialog z nauczycielem,

            - posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza zakres  materiału, stosuje go,

            - potrafi przeczytać tekst omawiany na lekcji,

            - posiada zeszyt ćwiczeń, prowadzi go czysto i systematycznie (dozwolone trzy braki na semestr), posiada książkę,

            - bezbłędnie wykonuje zadania pisemne,

            - potrafi poprawnie zapisać poznane zwroty i wyrażenia rozróżniając zapis graficzny od fonetycznego.

            b) Bardzo dobry:

            - zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe,

            - wykazuje dużą aktywność na zajęciach (pięć plusów ocena bdb),

            - bierze udział w grach i zabawach językowych,

            - potrafi wysłuchać i wskazać właściwy obrazek, przedmiot, itp.,

            - powtarza słowa, zwroty, krótkie zdania,

            - umie zadać pytanie i odpowiedzieć na postawione pytania z zakresu materiału,

            - reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia,

            - potrafi odegrać krótką scenkę,

            - posiada zeszyt ćwiczeń, prowadzi go czysto i systematycznie (dozwolone trzy braki na semestr), posiada książkę

            - potrafi wysłuchać i zaznaczyć właściwy obrazek, przedmiot, cyfrę, kolor, itp.,

            - potrafi połączyć rysunek ze słowem, zdaniem,

            - podpisuje obrazki pojedynczymi słowami, na zasadzie odwzorowania, potrafi   wyszukać odpowiedni wyraz z zeszytu do podpisania obrazka,

            - rozróżnia zapis graficzny od fonetycznego,

            - układa z rozsypanki wyrazowej słowo wcześniej poznane.

            c) Dobry:

            - wykazuje aktywność na lekcji,

            - bierze udział w grach i zabawach językowych,

            - potrafi wysłuchać i wskazać właściwy obrazek i inne,

            - powtarza w większości przypadków słowa, zdania,

            - umie odpowiedzieć na większość postawionych pytań z zakresu materiału

            - reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia,

            - na ogół potrafi odegrać krótką scenkę,

            - posiada i prowadzi zeszyt ćwiczeń i książkę,

            - na ogół potrafi wysłuchać i zaznaczyć właściwy obrazek, przedmiot, cyfrę, kolor, itp.,

            - potrafi w większości przypadków połączyć rysunek ze słowem, zdaniem,

            - układa zazwyczaj z rozsypanki wyrazowej słowo wcześniej poznane.

            d) Dostateczny:

            - sporadycznie wykazuje aktywność na lekcji,

            - bierze zazwyczaj udział w grach i zabawach językowych,

            - potrafi wysłuchać i niekiedy wskazać właściwy rysunek, przedmiot itp.,

            - czasami powtarza słowa, krótkie zdania, zwroty,

            - umie odpowiedzieć krótko na postawione pytania przy pomocy nauczyciela,

            - reaguje na polecenia z pomocą kolegów,

            - posiada i prowadzi zeszyt ćwiczeń i książkę,

            - potrafi zazwyczaj wysłuchać i zaznaczyć prawidłową odpowiedź,

            - potrafi zazwyczaj połączyć rysunek ze słowem.

            e) Dopuszczający:

            - potrafi przeczytać, powtórzyć podstawowe słowa,

            - nie wykazuje aktywności na lekcji,

            - bierze udział w grach i zabawach językowych (przy podpowiedzi nauczyciela),

            - czasami potrafi powtórzyć wyraz, po kilkakrotnym wcześniejszym powtórzeniu przez ucznia lub nauczyciela,

            - posiada i prowadzi zeszyt ćwiczeń i książkę

            - potrafi przepisać wyraz, krótkie zdanie z tablicy lub podręcznika.

            f) Niedostateczny:

            - nie potrafi przeczytać, powtórzyć podstawowych słów,

            - wykazuje brak zainteresowania zajęciami, mino starań i pomocy ze strony  nauczyciela

            - nie wykazuje żądnej aktywności na lekcji,

            - nie bierze udziału w grach i zabawach językowych,

            - nie posiada i nie prowadzi zeszytu ćwiczeń i książki,

            - nie potrafi przepisać wyrazu, krótkiego zdania z tablicy lub podręcznika.

            2) Ustala się następujące formy sprawdzenia i oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:

            - testy - po zakończeniu poszczególnych działów z podręcznika,

            - kartkówki – z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiadane,

            - odpowiedzi ustne – z trzech ostatnich lekcji i z wiadomości ogólnych,

            - prace domowe/projekty

            - zadania dodatkowe – dla chętnych,

            - zeszyt przedmiotowy (od klasy III, 2 sem.)

            - zeszyt ćwiczeń

            - aktywność na lekcjach

            a) Zasady zgłaszania nie przygotowania do lekcji:

Uczeń dwa razy w semestrze, na początku zajęć, może zgłosić brak obowiązkowego  wyposażenia   lub przygotowania do zajęć. Nieprzygotowanie do lekcji po raz trzeci  i kolejny oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej

7.  W sprawdzianach podsumowujących wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, środowiskowej i języka angielskiego stosuje się     poniższą skalę procentową:

 

100%                      –        (zadanie dodatkowe)                celujący (6)

99%                        –        86%                                         bardzo dobry (5)

85%                        –        71%                                         dobry (4)

70%                        –        51%                                         dostateczny (3)

50%                        –        31%                                         dopuszczający (2)

30%                        –        0%                                           niedostateczny (1)

§ 100

Ocena rozwoju ucznia w klasach I – III odbywa się w granicach standardów osiągnięć:

ROZWÓJ FIZYCZNY

 1.    Wykonywanie prostych zadań ruchowych zgodnie z poleceniem nauczyciela.

2.      Umiejętne uczestnictwo w zabawach, grach i innych dziecięcych formach aktywności ruchowej z zachowaniem obowiązujących reguł.

3.      Dostrzeganie różnorodności substancji w najbliższym otoczeniu w trosce o bezpieczeństwo własne i środowiska.

4.      Dbałość o zdrowie, higienę ciała, porządek i czystość najbliższego otoczenia.

5.      Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych i środków transportu.

6.      Rozpoznawanie sygnałów alarmujących o niebezpieczeństwie.

7.      Bezpieczne poruszanie się po drogach. Rozpoznawanie zagrożeń wynikających z zachowań własnych i innych ludzi oraz szukanie pomocy.

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

1. Stosowanie podstawowych środków artystycznych z różnych dziedzin sztuki –   literatury, muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu – w wyrażaniu własnych myśli i uczuć.

2.      Odnajdywanie w kulturze rodzinnej i regionalnej źródeł wartości.

3.      Dostrzeganie związku między zachowaniem a uczuciami własnymi i inny.

4.      Stosowanie zasad współżycia w klasie, w szkole.

5.      Obcowanie z literaturą i sztuką dostępną dziecku – wzorowanie się na bohaterach pozytywnych.

6.      Organizowanie własnej pracy – plan dnia, tygodnia.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

1.      Mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni.

2.      Świadome użycie dostępnych dziecku komunikatów medialnych.

3.      Matematyzowanie sytuacji konkretnych; rozwiązywanie nietrudnych zadań tekstowych.

4.      Posługiwanie się liczbami i działaniami w praktyce.

5.      Stosowanie algorytmów pisemnych (mnożenie i dzielenie przez liczbę jednocyfrową do 10 000; proste obliczenia pamięciowe.

6.      Obliczenia dotyczące kalendarza, zegara, długości, masy i pieniędzy.

7.      Rozpoznawanie podstawowych kształtów geometrycznych.

§ 101

1.      Klasyfikowanie i promowanie uczniów:

a)      W klasach I – III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi, które polegają na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciele zbierają dane o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany odnotowywane w dziennikach za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków.

b)      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

c)      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

d)  Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      W klasach I – III informację o przewidywanej ocenie rocznej rodzice otrzymują w formie ustnej na podstawie zapisów w dzienniku, zapisów w zeszycie wychowawcy na zebraniu rodziców, które odbywa się najpóźniej miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

§ 102

1.      W I etapie edukacyjnym ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. Uwzględnia ona:

§         stosunek do obowiązków i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym,

§         kulturę osobistą,

§         przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych funkcjonujących umów.

2.      Ocean opisowa roczna wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. Komputerowo sporządzona ocena klasyfikacyjna roczna podpisana przez wychowawcę klasy może być dołączona do arkusza ocen jako załącznik.

§ 103

1.      Sposoby wyróżniania uczniów:

a)      Cele wyróżniania uczniów:

- promowanie postaw społecznie pożądanych,

- motywowanie do uczenia się, rozwoju zainteresowań,,

- pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez udział w konkursach i zawodach oraz zwrócenie uwagi na wartość rezultatów takich działań.

2.      Rodzaje i formy wyróżnień:

a)       dyplomy przyznawane w każdej klasie na koniec roku szkolnego,

b)      nagroda dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców na koniec klasy III za uzyskanie najwyższych wyników.

 

Rozdział 3

   OCENIANIE W II ETAPIE EDUKACJI (KL. IV – VI)

                                                                          § 104

1.      Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne ustala się dla klas IV – VI według skali określonej w statucie szkoły.

2.      Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) ustala się według skali:

1)      stopień celujący                     cel       6

2)      stopień bardzo dobry             bdb      5

3)      stopień dobry                         db        4

4)      stopień dostateczny               dst       3

5)      stopień dopuszczający           dop      2

6)      stopień niedostateczny          ndst     1

3.      Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1)      Stopień celujący otrzymuje uczeń, który proponuje rozwiązania oryginalne i twórcze, wykraczające poza materiał nauczania. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczeń samodzielnie i w sposób twórczy rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

2)      Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania danych zajęć edukacyjnych, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Rozwija samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)      Stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował materiał. Umie wykorzystać nabyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań.

4)      Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie najważniejszych zagadnień. Rozwiązuje podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela.

5)      Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki. Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Jednak braki w wiedzy i umiejętnościach można uzupełnić w dalszym etapie kształcenia.

6)      Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który mimo wysiłków nauczyciela nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych i nie rokuje nadziei na uzupełnienie ich.

Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się u każdego nauczyciela uczącego       danego przedmiotu.

4.      W ocenianiu uczniów stosuje się znaki „+” i „-”.

5.      Nauczyciel ma prawo oceniać ucznia w czasie I semestru, wpisując oceny na II semestr, po terminie konferencji śródrocznej i przegłosowaniu klasyfikacji śródrocznej.

6.      Za postępy w nauce uczeń otrzymuje oceny ze sprawdzianów, testów, prac długoterminowych.

7.      Za systematyczność uczeń otrzymuje oceny z kartkówek, wypowiedzi ustnych, prac bieżących.

8.      Za aktywność uczeń otrzymuje oceny z wypowiedzi ustnej z bieżącego materiału, obserwacji, dyskusji.

9.      Na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia kryteria oceniania, uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu.

10.  Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych zdobytych w danym semestrze.

11.  Wychowawcy i nauczyciele – szczególną uwagę zwracają na zaznajomienie uczniów i rodziców z regulaminem (zasadami) WSO umożliwiając – w większym stopniu – poprawę słabszych ocen.

12.  Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

13.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 105

1.      O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z osiągnięć edukacyjnych i zachowania, uczeń i jego rodzice zostają powiadomieni miesiąc przed zakończeniem I semestru i miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.

2.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

3.      Egzamin sprawdzający odbywa się w formie pisemnej (lub praktycznej, – jeżeli tak stanowi specyfika przedmiotu) w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

4.      Termin egzaminu sprawdzającego uzgodniony jest z uczniem i jego rodzicami i odbywa się do 14 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

                                                                      § 106

1.      Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na prośbę rodziców ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 107

1.      Począwszy od klasy IV  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.      Decyzje o możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego podejmuje niezwłocznie Rada Pedagogiczna.

3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej , z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w  ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator,

c)      nauczyciel tych samych bądź pokrewnych zajęć – jako członek komisji.

6.      Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z prac w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jako osobę egzaminującą dyrektor powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej placówce następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej placówki.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.      Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

9.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym programem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 108

1.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali:

1)      wzorowe

2)      bardzo dobre

3)      dobre

4)      poprawne

5)      nieodpowiednie

6)      naganne

      Zasady wystawiania ocen z zachowania określa odrębny dokument-„Regulamin ustalania ocen z zachowania”.      

§ 109

1.      Rok szkolny składa się z dwóch semestrów:

a)      I semestr: 1 września – do początku ferii zimowych

b)      II semestr – od końca ferii zimowych – do końca roku szkolnego.

§ 110

1.      Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego.

2.      Każdy uczeń powinien służyć pomocą w nauce osobom natrafiającym na trudności w opanowaniu materiału programowego.

3.      Samorząd klasowy ma obowiązek interesować się postępami w nauce uczniów swojej klasy i odpowiednio wcześnie organizować grupową lub indywidualną pomoc koleżeńską.

§ 111

1.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

1)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3)      dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

4)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2.Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholi, używania narkotyków i palenia tytoniu.

 

Rozdział 4

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

§ 112

1.      W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalanych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2.      Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.      Informator zawierający w szczególności opis zakresu sprawdziany oraz kryteriów oceniania i form jego przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

4.      Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 113

1.      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -  pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej  poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

2.      Opinia powinna być wydawana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; (nie obowiązuje w roku szkolnym 2004/2005).

3.      Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

4.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie om potrzebie indywidualnego nauczanie dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na postawie tego orzeczenia.

5.      Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

6.      Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

7.      Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej w obowiązku przystąpienia do sprawdziany, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 114

1.      Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na postawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły).

2.      Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

§ 115

1.      Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu.

3.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

4.      Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

5.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

a)      przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, którą przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian,

b)      nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)      powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów,

d)     powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów,

e)      informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed jego rozpoczęciem,

f)       nadzoruje przebieg sprawdzianu,

g)      przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

h)      sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali go oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej,

i)        zabezpiecza po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,

j)        nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

6.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.

7.      W przypadku stwierdzenia, że w/przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

                                                                        § 116

1.      Sprawdzian trwa 60 minut.

2.      Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

3.      W skład zespołu nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym:

a)      przewodniczący,

b)      co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

4.      Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

5.      Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu.

6.      W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

7.      Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

§ 117

1.      Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierajże zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.

2.      W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3.      W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

4.      Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

5.      Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw lub nowa kartę odpowiedzi.

6.      Informacje o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

7.      Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 118

1.      W czasie trwanie sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

2.      W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

3.      Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

4.      W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie Sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

5.      W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powołani na podst. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r.

6.      W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 119

1.      W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub, jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian ucznia i unieważnia jego pracę. Informację o unieważnieniu pracy i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.

2.      Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

3.      Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę innym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa jego sprawdzian i unieważnia sprawdzian tego ucznia.

4.      Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnia klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

5.      W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia

§ 120

1.      Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

2.      Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt t ustawy, powołani przed dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

3.      Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

5.      Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.

6.      Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku sprawdzianu przeprowadzonego w terminie dodatkowym – do dnia 31 sierpnia danego roku.

7.      Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

8.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

9.      Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

10.  Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

11.  Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 121

1.      Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2.      Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

3.      W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów.

4.      W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

5.      W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych samodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

6.      Termin ponownego sprawdzianu (egzaminu) ustala dyrektor Komisji Centralnej.

 

Rozdział 5

Nagrody i kary

§ 122

1.      Nagrody przyznawane są przez: Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, wychowawców i nauczycieli, komisje konkursowe.

2.      Nagrody przyznawane są za:

1)      wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe sprawowanie,

2)      udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,

3)      godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

4)      aktywność w pracach społecznych,

5)      osiągnięcia sportowe.

3.      Rodzaj nagród: książkowe, rzeczowe, dyplomy, wyróżnienia i pochwały.

4.      Koszty nagród pokrywa Rada Rodziców.

5.      Nagrody wręcza się w dniu ogłoszenia wyników lub na zakończeniu roku szkolnego.

6.      O ważniejszych nagrodach dyrekcja powiadamia całą społeczność szkolną.

7.      Wszystkie nagrody i wyróżnienia wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8.       Świadectwo z wyróżnieniem jest formą nagrody za całokształt pracy w roku szkolnym.

§ 123

1.Uczeń może zostać ukarany za:

1) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych,

2) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,

3) czyny sprzeczne z prawem, których uczeń dopuszcza się na terenie szkoły lub poza nią.

2. Rodzaje kar:

1) negatywna uwaga o zachowaniu ucznia, wpisana do klasowego zeszytu uwag

2)pisemne upomnienie wychowawcy udzielone indywidualnie,

3) pisemne upomnienie dyrektora z jednoczesnym zawieszeniem prawa do udziału ucznia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych i imprezach kulturalno –rozrywkowych na okres od 1 tygodnia do 1 miesiąca.

4) pisemna nagana dyrektora i jednoczesnym zawieszeniem prawa do pełnienia funkcji w organach szkolnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

 3. Udzielenie uczniowi kary wyszczególnionej w § 123 ust.2 pkt. 1-4 wiąże się   jednocześnie z przydzieleniem mu –5 pkt. w ramach systemu punktacji określonej  w Szkolnym Regulaminie Ustalania Oceny Zachowania.

4.   Pisemną informację o zastosowaniu kar wyszczególnionych w ust. 2 pkt. 2-4       przekazuje rodzicom ukaranego ucznia sekretariat szkoły poczta tradycyjną.

5.   Obowiązuje zasada stopniowania kar.

6.   Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą pisemnie odwołać się od kar wymienionych w ust. 2  pkt. 2-4 w terminie 5dni od daty ukarania:

a.do dyrektora szkoły od kary wymienionej w ust.2 pkt .2

b.do Rady Pedagogicznej od kar wymienionych w ust.2 pkt 3 i 4.

7.   W przypadku szczególnie drastycznego przewinienia uczeń na wniosek Rady Pedagogicznej może      być ukarany przez Dyrektora Szkoły w innym trybie z pominięciem zasady stopniowania kar. W w/w przypadku odwołanie od zastosowanej kary do Rady Pedagogicznej może mieć miejsce w okresie 7 dni od daty ukarania.

§ 124

1.      O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

2.      Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowy                                   

 

Dział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 125

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) oraz innych pracowników niepedagogicznych na staż na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładami kształcenia nauczycieli lub inną szkołą wyższą.

§ 126

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami o treści:

                                              Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

                                                       Szkoła Podstawowa nr 12

                                         42-603 Tarnowskie Góry ul.Żeromskiego 64, 

                                                         tel/fax 032 384-82-15

                                           NIP…………………..REGON………........

 

2. Na świadectwach i innych dokumentach umieszcza się pieczęć okrągłą z nazwą Szkoły i godłem Rzeczpospolitej Polskiej.

                                                                            § 127

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Gospodarka finansowa i materiałowa prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 128

1.      Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.      Zagadnienia nieuregulowane w Statucie Szkoły ustala Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§ 129

1.      Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

2.      Z tekstem Statutu można się zapoznać w sekretariacie i bibliotece Szkoły.

§ 130

1.      Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Szkoły w poprzednim brzmieniu.

§ 131

1.      Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

       Tarnowskie Góry 30.11.2010r.

 Przewodniczący  Rady  Pedagogicznej                                                                                                

 

 

Załączniki

ANEKS NR 5 w sprawie zmiany w Statucie, ANEKS NR 5 dotyczący zakresu zadań nauczycieli

Data: 2015-04-13 17:07:54 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły i spoza gminy Tarnowskie Góry.

Data: 2015-02-16 21:43:19 Rozmiar: 52.5k Format: .doc Pobierz

ANEKS nr 3 w sprawie zmiany dotyczącej: organizacji pomocy psychologiczno- pedagogiczn

Data: 2015-02-16 21:34:52 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Osoba wprowadzająca informację : Anna Bendkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Bendkowska
Czas wytworzenia: 2015-02-16 21:37:37
Czas publikacji: 2015-02-16 21:37:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak