Informacje nieudostępnione

Nawnioseksąudostępnianeinformacje,któreniezostałyopublikowanewBiuletynie
InformacjiPublicznej. Oznaczato,żeniemamożliwościżądaniaudostępnienia
informacjinawniosek,jeżeliznajdujesięonawBiuletynie.

Informacje,któremogąbyćudostępnioneniezwłocznie,sąudostępnianewformie
ustnejlubpisemnejbezpisemnegowniosku.

Udostępnianieinformacjinawnioseknastępujebezzbędnejzwłoki,niepóźniejniż
wterminie14dnioddniazłożeniawniosku.

Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 22:13:31
Czas publikacji: 2014-03-01 22:13:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak