Przedmiot działalności i kompetencje

Placówka jest zespołem łączącymszkołę i przedszkole:


1)zapewniającąbezpłatnenauczaniew ośmioklasowej szkole podstawowej oraz organizuje 2 grupy przedszkolne;

2)przeprowadzącąrekrutacjęuczniów dzieciwoparciuozasadępowszechnejdostępności,

UWZGLĘDNIAJĄC GRANICE OBWODU SZKOŁY:

ULICE: Borówkowa, Chemików, Druha I. Sowy,Edukacji Narodowej, Jagodowa, Jeżynowa,Kanałowa, Na glinkach,Okrężna, Poczty Gdańskiej, Rzeczna, Siwcowa, Szczytowa, Świerkowa, Westerplatte, Zakładowa, Żwirowa, Staromłyńska.

3)zatrudniającąnauczycieliposiadającychkwalifikacjeokreślonewodrębnychprzepisach;

4)stosującąustaloneprzezministrawłaściwegodosprawoświatyiwychowaniazasady oceniania,klasyfikowaniaipromowaniaucznióworazprzeprowadzaniaegzaminów isprawdzianów zewnętrznych.


W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Placówka realizuje cele izadania określone wustawie oraz przepisach wydanych najej podstawie, awszczególności:

 1. Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 2. Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 3. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 4. Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.
 5. Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
 6. Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.
 7. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 9. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 10. Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.
 11. Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 12. Umożliwia naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej.

Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 21:51:01
Czas publikacji: 2018-10-07 20:22:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak