Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

Zespółdziała na podstawie:

Uchwały Nr XLIII/ 461/2017

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60 z późn, zm.), w związku z art. 88ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta

Uchwały Nr XLII/370/2005Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8czerwca 2005 r. w sprawie utworzeniaZespołu Szkolno-PrzedszkolnegoNr 12 w Tarnowskich Górach, przy ul. Jagodowej 72.

Uchwały Nr XLVII/5392009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30września2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/80/99 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3marca1999 r.w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Tarnowskich Górach, ul. Jagodowa 72

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Tarnowskich Górach

Organ Prowadzący: Gmina Tarnowskie Góry

Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura w Bytomiu


Liczba odwiedzin : 109
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-05 09:33:44
Czas publikacji: 2018-10-07 20:19:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak