Wersja archiwalna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - sekretarz szkoły 

 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

w Tarnowskich Górach

o g ł a s z a n a b ó r

na wolne stanowisko pracy

w wymiarze 3/4 etatu


.................................................... SEKRETARZ SZKOŁY ....................................................

(nazwa stanowiska pracy)1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły,

 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 4. spełnienie jednego z warunków określonych w art. 45 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), tj:

  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej rocznej praktyki na w/w lub podobnym stanowisku,

lub

  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki na w/w stanowisku lub podobnym,


  2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obsługi urządzeń informatycznych, w tym program Vulcan – płace oraz Word i Excel

  2. wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.


  3. Wymagane dokumenty:

  1. curriculum vitae (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

  4. kwestionariusz osobowy,

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. oświadczenia o niekaralności jak w punkcie 1, ust. c.


  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Prowadzenie spraw kadrowych szkoły, akta osobowe.

  • Prowadzenie dokumentacji szkoły zgodnie z ramowym wykazem akt.

  • Prowadzenie ewidencji powszechności nauczania (księgi uczniów, księgi ewidencji).

  • Prowadzenie sprawozdawczości GUS, SIO oraz innych sprawozdań.

  • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne, pracownicze świadectwa, książeczki zdrowia pracowników, świadectwa szkolne) oraz załatwianie wszystkich spraw związanych z wydawaniem innych druków.

  • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych w szkole remontów i prowadzenie książki budowlanej budynku.

  • Zabezpieczenie akt osobowych, ksiąg uczniów i dzieci oraz danych komputerowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  • Archiwizowanie dokumentacji szkoły, prowadzenie ewidencji archiwum.

  • Przygotowanie umów dla najemców, prowadzenie rejestru umów, wpłat.

  • Sprawdzanie faktur, rachunków pod względem formalno-rachunkowym.

  • Przyjmowanie i przekazywanie telefonów, poczty e-mail.

  • Sporządzanie list płac w programie Vulcan – płace.

  • Przygotowywanie i sprawdzanie listy obecności.

  • Zaopatrzenie szkoły w środki czystości, materiały budowlane, odzież ochronną pracowników.


  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Tarnowskich Górach, przy ul. Jagodowej 72 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, 42-609 Tarnowskie Góry, ul. Jagodowa 72 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w terminie do dnia 20.05.2011 r., tj. 14 dni od dnia opublikowania w BIP. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Szczegółowych informacji udziela Pani Grażyna Broniec pod nr telefonu 32-284-17-00


  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  Dyrektor Zespołu

  Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

  w Tarnowskich Górach


   

  Załączniki

  ogłoszenie

  Data: 2011-05-06 13:06:20 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

  Liczba odwiedzin : 87
  Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  Osoba wprowadzająca informację : Gabriela Lebek
  Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
  Czas wytworzenia: 2011-05-19 22:00:00
  Czas publikacji: 2011-05-19 22:00:00
  Data przeniesienia do archiwum: 2011-05-19