Przedmiot działalności i kompetencje 

 
 

Placówka jest zespołem łączącym szkołę i przedszkole:


1)   zapewniającą bezpłatne nauczanie w ośmioklasowej szkole podstawowej oraz organizuje 2  grupy przedszkolne;

2)   przeprowadzącą rekrutację uczniów dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

      UWZGLĘDNIAJĄC GRANICE OBWODU SZKOŁY:

 

      ULICE: Borówkowa, Chemików, Druha I. Sowy,Edukacji Narodowej, Jagodowa, Jeżynowa,Kanałowa, Na glinkach,Okrężna, Poczty Gdańskiej, Rzeczna, Siwcowa, Szczytowa, Świerkowa, Westerplatte, Zakładowa, Żwirowa, Staromłyńska.

 

3)    zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    stosującą ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.


 

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 2. Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 3. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 4. Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.
 5. Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
 6. Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.
 7. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 9. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 10. Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.
 11. Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 12. Umożliwia naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej.
 

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 21:51:01
Czas publikacji: 2018-10-07 20:22:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak