Rekrutacja do kl. I w szkole

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020 szkoły podstawowej.

Zarządzenie Nr 144/2019

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły,

obowiązujących w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym

jest Gmina Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Nr107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2019 r. wsprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

zarządza:

§ 1

Określić wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego wobwodzie szkoły, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określić wzór wniosku o przyjęcie na wolne miejsca do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu iZdrowia oraz dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych.
  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Z-ca Burmistrza Miasta ds. Społecznych.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, obowiązujących w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

(-) Arkadiusz CZECH

Załączniki

Kryteria naboru do szkoły podstawowej 2019.doc

Data: 2019-02-08 09:04:32 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

Zgłoszenie kandydata do szkoły i oświadczenia.doc

Data: 2019-02-08 09:04:32 Rozmiar: 122.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Tobor
Osoba odpowiedzialna za informację : Gabriela Lebek
Czas wytworzenia: 2014-03-01 21:01:32
Czas publikacji: 2019-02-08 09:12:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak