PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE 

 
 

Placówka jest szkołą publiczną:

1)   zapewniającą bezpłatne nauczanie w sześcioklasowej szkole podstawowej oraz organizuje grupę przedszkolną;

2)   przeprowadzącą rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

UWZGLĘDNIAJĄC GRANICE OBWODU SZKOŁY:

Do odwodu szkoły należą ulice:

Grzybowa,   Grodzka,   M.Reja,  22 Stycznia,  J.Słowackiego, Mazowiecka,  Wyzwolenia,  Czarnohucka,  B.Skórki,  W.Pola,  Zakątek, Zawiśloka, Kolejowa, Boczna, Klonowa, Fabryczna,  Kasztanowa,  Jesionowa, M.C.Skłodowskiej (od skrzyżowania z Klonową),  Łowiecka (od skrzyżowania z Kruszcową),  H.Sienkiewicza (od skrzyżowania z Graniczną).

3)    zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    stosującą ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.

Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.

Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.

Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Zapewnia opiekę higienistki szkolnej.

Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.


 

Liczba odwiedzin : 184
Podmiot udostępniający informację : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Musik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Musik
Czas wytworzenia: 2014-03-03 21:13:04
Czas publikacji: 2014-03-03 21:13:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak