STATUS PRAWNY 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego Gminy Tarnowskie Góry.

 

Szkoła działa na podstawie:

 

Uchwały Nr X/100/95 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z d. 8 XI 1995 r. w sprawie formy organizacyjno-prawnej prowadzenia szkół podstawowych od dnia 1 stycznia1996r.

Uchwała Nr VIII/71/99 RadyMiejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 maraca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach, ul. St. Wyspiańskiego 1

Uchwała Nr VIII/81/99 Rady miejskiej w tarnowskich Górach z dnia 3 marca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Uchwała NR XLV/505/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2002r. w sprawie wyrażenia zgodyna utworzenie ciągu klasy sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górch, przy ul. St. Wyspiańskiego 1

Uchwała Nr XLVII/534/2009 w sprawie zmany Uchwały Nr VIII/71/99 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkole Podstawowej, ul St. Wyspiańskiego 1

Uchwała Nr XX/255/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach, ul. St. Wyspiańskiego 1

Uchwała Nr XXXIV/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XLIII/452/2017 Rady Miekskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach

Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013poz594 z późn.zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013poz.885 z późn. zm.)

Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach

Organ Prowadzący: Gmina Tarnowskie Góry

Nadzór pedgogiczny:Kuratorium Oświaty w Katowicach / Delegatura Bytom, ul. Józefczaka 39

 

 
Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Białek
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Osowiec
Czas wytworzenia: 2019-01-10 11:19:52
Czas publikacji: 2019-01-11 08:58:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak