INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Nawnioseksąudostępnianeinformacje,któreniezostałyopublikowanewBiuletynie
InformacjiPublicznej. Oznaczato,żeniemamożliwościżądaniaudostępnienia
informacjinawniosek,jeżeliznajdujesięonawBiuletynie.

Informacje,któremogąbyćudostępnioneniezwłocznie,sąudostępnianewformie
ustnejlubpisemnejbezpisemnegowniosku.

Udostępnianieinformacjinawnioseknastępujebezzbędnejzwłoki,niepóźniejniż
wterminie14dnioddniazłożeniawniosku.

Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2014-02-23 17:58:44
Czas publikacji: 2014-02-23 17:58:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak