STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, MAJĄTEK 

 
 

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej.

 

 

STRUKTURA ORAZ ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 13 W TARNOWSKICH GÓRACH.

Wyszczególnienie Stan na dzień 01.01.2016 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 31.12.2016 Dynamika rubr.5:2
1 2 3 4 5 6
I. Rzeczowe składniki majątku trwałego 5 304 244,98     5 304 244,98 1,00
w tym:                    1. grunty                   1 290 200,00     1 290 200,00 1,00
2. budynki                i budowle 3 997 865,09     3 997 865,09 1,00
3. maszyny              i urządzenia 16 179,89     16 179,89 1,00
4. środki transportu          
II. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 641 994,02 63 826,96  34 880,20 670 940,78 1,05
III. Zbiory biblioteczne (konto 014) 29 381,42 15 564,44 0,00 44 945,86 1,53
IV. Konto 020  2400,00      2400,00  1,00
V. Konto 080          
 

Liczba odwiedzin : 241
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2014-03-12 10:16:06
Czas publikacji: 2018-02-27 13:49:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak