PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE 

 
 

Placówka jest szkołą publiczną:


1)   zapewniającą bezpłatne nauczanie w ośmioklasowej szkole podstawowej;

2)   przeprowadzającą rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

     UWZGLĘDNIAJĄC GRANICE OBWODU SZKOŁY:

 

     ULICE:

Zagórska od początku do przejazdu kolejowego linii kolejowej Tarnowskie Góry-Opole, Komuny Paryskiej, Dębowa, Plac XXVlecia PRL, Armii Krajowej, Grabowa, Grzybowa od początku do skrzyżowania z ulicą Wodną, Husarska, Jagiellońska, Kombatantów, Wojciecha Kossaka, Józefa Kraszewskiego, Marii Kuncewiczowej, Kościelna, Pionierska, Bolesława Prusa, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Pustki-Leśnictwo, Witolda Rowickiego, Ludwika Solskiego, Igora Strawińskiego, Strzybnicka, Piotra Ściegiennego, Dr Bronisława Hagera, Agnieszki Osieckiej, Górna, Proletariacka, Ks. prałata Edwarda Płonki, Sudecka, Zametowska, Wodna, Mieczysława Karłowicza, Artura Zawiszy od linii kolejowej Tarnowskie Góry-Opole do końca

 

 

3)    zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    stosującą ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.

 

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 2. Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 3. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 4. Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.
 5. Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
 6. Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.
 7. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 9. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 10. Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.
 11. Zapewnia opiekę higienistki szkolnej.
 12. Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 

Liczba odwiedzin : 241
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Krupa
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Krupa
Czas wytworzenia: 2014-02-23 17:15:16
Czas publikacji: 2017-12-05 10:48:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak