PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE 

 
 

Placówka jest szkołą publiczną:


1)   zapewniającą bezpłatne nauczanie w sześcioklasowej szkole podstawowej oraz organizuje grupę przedszkolną;

2)   przeprowadzącą rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

      UWZGLĘDNIAJĄC GRANICE OBWODU SZKOŁY:

 

      ULICE: 23-go Stycznia, Aleksandra Puszkina, Alojzego Niedbały, Barytowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bracka, Emilii Plater, Galmanowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Głogowa, Główna, Góralska, Grunwaldzka, Henryka Brodatego, Jemiołowa, Jodłowa, Józefa Korola, Kalcytowa, Kalinowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Kłosowa, Kopalniana, Kościuszkowców, Króla Jana Kazimierza, Królowej Jadwigi, Krucza, Ks. Wiktora Sojki, Leopolda Staffa, Leszczynowa, Mała, Michała Wolskiego, Mieszka I, Parkowa, Piotra Skargi, Podmiejska, Prochowa, Przedwiośnie, Radzionkowska, Rodło, Spacerowa, Stefana Batorego, Strzelnicza, Swobodna, Św. Barbary, Świetlana, Tarninowa, Topolowa, Walecznych, Wapienna, Wilcza, Władysława Hermana, Władysława Kurka, Władysława Warneńczyka, Zwycięstwa.

 

3)    zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    stosującą ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.


 

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 2. Zapewnia realizację programu nauczania w zakresie podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 3. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu właściwie zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 4. Zapewnia rozwój osobowości ucznia zgodny z oczekiwaniami rodziców.
 5. Kształtuje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
 6. Sprzyja rozwojowi kultury i sprawności fizycznej.
 7. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 9. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 10. Zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy oraz stołówki szkolnej.
 11. Zapewnia opiekę higienistki szkolnej.
 12. Zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

 

Liczba odwiedzin : 335
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2014-02-09 21:48:49
Czas publikacji: 2019-08-02 11:36:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak