Informacje o szkole 

 
 

 

Charakterystyka środowiska lokalnego

 

 

Bobrowniki Śląskie - dzielnica, w której zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 11, to rozległy obszar wyrobisk pokopalnianych. Wydobywano tu niegdyś rudy cynku i ołowiu. Przed laty Bobrowniki Śląskie były odrębną osadą wiejską, obecnie stanowią integralną dzielnicę Tarnowskich Gór – miasta położonego w samym centrum Górnego Śląska.

Wiele rodzin zamieszkuje Bobrowniki Śląskie od pokoleń, stąd środowisko lokalne uchodzi za ściśle zintegrowane i przywiązane do swojej dzielnicy. Dominują tu rodziny wielopokoleniowe, zamieszkujące pod wspólnym dachem, dzielące ze sobą codzienne obowiązki, radości i problemy. Jeszcze do niedawna dominującym zajęciem mieszkańców było rolnictwo, wielu z nich pracowało w bytomskich kopalniach i tarnogórskich zakładach, takich jak „Tagor”, czy „Faser”. Obecnie, w związku z redukcją zatrudnienia i likwidacją wielu miejsc pracy, znaczna część mieszkańców przeszła na wcześniejszą emeryturę lub rozpoczęła własną działalność gospodarczą.

Życie kulturalne dzielnicy skupia się wokół imprez i inicjatyw podejmowanych przez szkołę oraz Katolickie Centrum Kultury, działające przy Parafii Przemienienia Pańskiego. O aktywność fizyczną Bobrowniczan dba lokalny Klub Sportowy, który posiada do swej dyspozycji nowoczesny stadion.

Na uwagę zasługują walory krajobrazowe Bobrownik Śląskich, uznawanych za jedną z najpiękniejszych dzielnic Tarnowskich Gór.

 

 

Historia szkoły

 

Początki Szkoły Podstawowej nr 11, jako placówki funkcjonującej w obecnie zajmowanym budynku, wiążą się z ogólnopolską inicjatywą z lat 60 – tych ubiegłego stulecia „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”. Kamień węgielny pod budowę gmachu wraz z salą gimnastyczną położono 1 września 1959. Budowę dość szybko zakończono i 3 września 1962 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku szkoły, której nadano imię Władysława Broniewskiego.

            W głównym gmachu „Jedenastki” znalazły się pomieszczenia lekcyjne dla klas starszych, młodsze dzieci uczyły się natomiast w „starym” budynku szkolnym (obecny hotel „Aslan”) aż do roku 1999, gdy czas nauki w szkole podstawowej skrócono do sześciu lat.

            Szkołę wyposażono w pomoce naukowe, z czasem zaczęła też tu funkcjonować biblioteka i świetlica. Dydaktyczne i wychowawcze zadania placówki od początków jej istnienia wspierała działalność licznych organizacji, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych, organizowano tu wycieczki, rajdy, spotkania plenerowe, z sukcesem uczestniczono w konkursach i zawodach.

 

 

Stan obecny

 

Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu kształcenia, wychowania i opieki. Budynek jest stale modernizowany, posiada jedenaście sal lekcyjnych, w tym pracownię informatyczną, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią oraz świetlicę. Wyposażenie placówki jest właściwie utrzymane i zabezpieczone.

Wszystkie pomieszczenia zostały zaopatrzone w środki dydaktyczne odpowiednie dla potrzeb uczących się w nich dzieci (magnetofony, telewizory, odtwarzacze DVD, plansze, gry edukacyjne itp.). Sześć klas wyposażono w tablice multimedialne lub projektory. W roku szkolnym 2014/2015 zmodernizowano pracownię komputerową i wyposażono ją w kompletny sprzęt multimedialny oraz nowoczesne komputery z pełnym oprogramowaniem.

Sala gimnastyczna, jasna i przestronna, została gruntownie wyremontowana, podobnie jak uczniowskie toalety, spełniające teraz wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny. Dla najmłodszych uczniów wydzielono specjalne pomieszczenie, pełniące role pokoju zabaw i rekreacji, wyposażone w sprzęt wspomagający fizyczny rozwój dziecka.

Księgozbiór szkolnej biblioteki zaspokaja czytelnicze potrzeby i zainteresowania uczniów, jest systematycznie wzbogacany o nowe pozycje. Świetlica, pełniąca także funkcję szkolnej stołówki, została odremontowana
i dostosowana do zadań opiekuńczo – wychowawczych. Stale eksponowane są tu prace uczniów, wydzielono również specjalne miejsce z kurtyną na teatralne występy dzieci.

Placówka dysponuje boiskiem wielofunkcyjnym, a także ogrodem dydaktycznym, będącym miejscem warsztatów oraz terenem rekreacji dla najmłodszych.

Uczniowie SP 11 uczestniczą w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych. Działają tu koła zainteresowań, koła przedmiotowe, organizuje się zajęcia sportowe
i artystyczne. Dodatkowe zajęcia organizowane są także w ramach projektów unijnych, dających wyjątkową szansę doskonalenia i rozwoju. Uczniowie „Jedenastki” osiągają liczne sukcesy w konkursach, turniejach i zawodach – dzięki nim placówka zyskała zaszczytne miano „Szkoły Odkrywców Talentów”.

 

 

 

MISJA SZKOŁY (2014 – 2019)

 

 

Wyróżnia nas wysoka jakość pracy,

 kreatywne podejście do dydaktyki i wychowania,

 dążenie do tego, by szkoła była nowoczesną placówką wyposażoną i działającą na miarę XXI wieku.

 

 

 

Jesteśmy szkołą, która:

 

 • Dąży do wysokich efektów kształcenia zgodnego z wymogami nowoczesnego społeczeństwa
 • Stwarza solidne podstawy wiedzy potrzebne do rozpoczęcia nauki
  w gimnazjum
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zapewniając mu przyjazną
   i bezpieczną atmosferę nauki i zabawy
 • Wychowuje w oparciu o szacunek dla drugiego człowieka, uniwersalnego systemu wartości, tradycji narodowych i regionalnych
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowawczym i ściśle z nią współpracuje
 • W procesie dydaktycznym i wychowawczym uwzględnia potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego
 • Reaguje na zmiany i jest otwarta na nowe, twórcze inspiracje

 

 

  

WIZJA SZKOŁY 2014 – 2019

 

I. DYDAKTYKA

 

 • Wysokie efekty nauczania, potwierdzone wynikami sprawdzianów zewnętrznych
 • Atrakcyjny system nauczania z metodami aktywizującymi, gwarantującymi twórcze i efektywne podejście do procesu nauczania
 • Nowoczesne środki dydaktyczne
 • Zajęcia pozalekcyjne, zapewniające uczniom zdolnym rozwój umiejętności
   i zainteresowań, a słabszym – dodatkowe wsparcie i możliwość wyrównania szans edukacyjnych
 • Właściwe motywowanie ucznia w celu zachęcania go do ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych wiadomości

 

II.   OPIEKA I WYCHOWANIE

 

 

 • Bezpieczna i przyjazna atmosfera w trakcie pobytu w szkole oraz zajęć organizowanych przez placówkę poza jej terenem
 • Atrakcyjne inicjatywy w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka i środowiska
 • Akcje dożywiania dla uczniów
 • Aktywna opieka pedagoga szkolnego
 • Pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych
 • Optymalne warunki dla działalności świetlicy szkolnej

 

III.   BAZA LOKALOWA SZKOŁY

 

 • Estetyczne i funkcjonalne wnętrza budynku, sale lekcyjne, inne pomieszczenia szkolne
 • Bezpieczny i zadbany teren przyszkolny
 • Nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce multimedialne w każdej klasie
 • Nowoczesna i funkcjonalna baza sportowa szkoły
 • Ogród botaniczny jako wyodrębnione miejsce dla najmłodszych

 

IV.             KADRA  PEDAGOGICZNA

 

 • Nauczyciele stale doskonalący swoją wiedzę i umiejętności, rzetelnie przygotowani do działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Wzajemna wymiana doświadczeń i umiejętności
 • Nauczyciele przyjaźnie nastawieni wobec uczniów, otwarci na ich potrzeby
  i inicjatywy

 

 

V.               PROMOCJA SZKOŁY

 

 • Rodzice zaangażowani w życie szkoły i wspierający jej inicjatywy
 • Dokonania i osiągnięcia uczniów znane w środowisku szkolnym
   i pozaszkolnym
 • Uczniowie zaangażowani w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych
 • Festyny środowiskowe jako okazja do zaprezentowania dokonań uczniów

 

 Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2014-2019 (w załączniku)

  

Załączniki

Koncepcja pracy szkoły

Data: 2015-01-14 11:37:53 Rozmiar: 154.3k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 491
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Rytczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Rytczak
Czas wytworzenia: 2010-03-01 20:16:45
Czas publikacji: 2010-03-01 20:16:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak