Statut Przedszkola nr 6 w Tarnowskich Górach 

 
 

§ 1                                                                     

1.    Przedszkole Nr 6 w Tarnowskich Górach, ul. Bema 1

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnowskie Góry

2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach

3.    Nazwa przedszkola określona w ust. 1 używana jest w pełnym brzmieniu.

                                                        

                                                         § 2

 

1.    Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1/ zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

2/ tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie                    ,, gotowości szkolnej ”

3/ pełnienie wobec rodziców ( opiekunów ) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze

 

2.    Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:

1/ pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

2/ informuje na bieżąco o postępach dziecka

3/ uzgadnia wspólnie z rodzicami ( opiekunami ) kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach

 

3.    Zadania wynikające z celu przedszkola, dostosowanie do potrzeb i możliwości dziecka, realizuje się następująco:

1/ działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem:

- poznawanie i rozumienie siebie i świata

- nabywanie umiejętności przez działanie

- odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie

- budowanie systemu wartości

2/ organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie lub akceptacji rodziców w zakresie:

- poznawanie bliższego i dalszego środowiska społecznego i przyrodniczego na wycieczkach

- uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i zewnętrznych instytucjach kulturalnych

- uczestnictwa nauki pływania w parku wodnym

- kółek zainteresowań

3/ prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w zeszycie obserwacji

4/ prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z procedurą

5/ organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami

6/ nauka języka mniejszości lub języka regionalnego ( pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów )

7/ współpracę z rodzicami poprzez :

- udzielenie rzetelnej informacji o dziecku

- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej

8/ ścisły kontakt ze Szkołą Podstawową nr 9 w Tarnowskich Górach w celu stworzenia dzieciom optymalnych warunków do przekroczenia progu szkolnego ;

- informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego

4.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców. Rodzice ( opiekunowie ) są poinformowani o godzinach otwierania i zamykania placówki.

1/ w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas wypracowywania godzin pracy

2/ podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci

3/ wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika – nauczyciela na druku ,, Karta wycieczki ” zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu

4/ rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce

5/ w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznaniu z nimi dzieci przed wyjściem w teren

6/ dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą stroną drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów

7/ jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym, liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, pojazd musi być prawidłowo oznakowany

8/ zasady obowiązujące podczas przejazdów: sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu, usadzenie dzieci, sprawdzenie w czasie jazdy, ostatni wsiada nauczyciel, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci

9/ przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez konserwatora, odpowiedzialnego za stan ogrodu przedszkolnego

10/ ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającym równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodności

11/ w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka

12/ gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu

13/ dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych dziecka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach

 

5.    W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15 C.

W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

 

6.    Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów )

1/ obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce

2/ personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica ( opiekuna ) lub osobę upoważnioną ( pisemna zgoda rodziców ), zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo

3/ do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci chore lub z widoczną infekcją

4/ dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania przedszkolaków przez rodzeństwo, które ukończyło 18 lat,

5/ nie dopuszcza się możliwości odbierania przedszkolaków przez rodziców ( opiekunów ) pod wpływem alkoholu lub pijanych

 

7.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega na :

1/ rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka

2/ rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka , wynikających w szczególności :

- z niepełnosprawności

-z  choroby przewlekłej

- z niedostosowania społecznego

- z zagrożeniem dostosowania społecznego

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

-z  zaburzeń komunikacji językowej

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

- z niepowodzeń edukacyjnych

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

-z  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

3/ Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie :

- bieżącej pracy z uczniem

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

- porad i konsultacji

4/ Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają wychowawcy grup, nauczyciele wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; w szczególności logopeda

5/ Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

6/ Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców dziecka

- dyrektora przedszkola

- nauczyciela, wychowawcy grupy

- poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

- pomocy nauczyciela

- kuratora sądowego

 

8.    Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej i językowej

1/ prowadząc zajęcia w języku polskim

2/ wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego miasta, regionu, kraju

3/ prowadząc nauczanie religii – katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczeń

 

9.    Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych społeczności posługujących się językiem regionalnym

1/ prowadząc naukę języka mniejszości lub języka regionalnego; ( zajęcia prowadzone są w dwóch językach polskim i mniejszości lub języku regionalnym)

2/ wprowadzając w zajęcia naukę geografii, historii i kultury państwa z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa

 

§ 3

 

1.    Organami przedszkola są:

1/ dyrektor przedszkola

2/ rada pedagogiczna

3/ rada rodziców

 

 

2.    Dyrektor przedszkola w szczególności :

1/ kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za warunki BHP w placówce

2/ sprawuje nadzór pedagogiczny, w szczególności:

- opracowuje cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram

- zawiera tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

- opracowuje tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli

- gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach

3/ sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne

4/ wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

5/ realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

6/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

7/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

8/ przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

9/ występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

10/ w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców

11/ występuje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek rodziców, o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za przedszkole

12/ jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi posiedzenia

13/ przedstawia radzie pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i realizacji planu wydatków budżetowych placówki

14/ w przypadku określonych w statucie placówki, dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków

15/ organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola

16/ może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

17/ realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli

18/ powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka o spełnieniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

19/ wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

20/ dopuszcza zaproponowane przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego nauczania przedszkolnego

21/ stwarza możliwość odbycia wolontariatu oraz stażu

22/ podaje do publicznej wiadomości informację o zestawie programów wychowania przedszkolnego, które mają obowiązywać w danym przedszkolu do 15 czerwca

3.    Rada Pedagogiczna :

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce:

1/ zatwierdza plany pracy przedszkola

2/ uchwala statut przedszkola

3/ podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych

4/ podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków

5/ opiniuje wniosek do MOPS w sprawie częściowego lub całkowitego sfinansowania odpłat6ności za pobyt dziecka w przedszkolu

6/ opiniuje organizację pracy przedszkola, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i odznaczeń

7/ opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych i dodatkowych zajęć

8/ rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora do organu prowadzącego, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego powiadamia radę pedagogiczną o jego wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku

9/ może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolami z wnioskami o zbadanie o dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego dyrektora zatrudnionego w przedszkolu

10/ opiniuje na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego pracę dyrektora w trybie i na zasadach określonych w regulaminie rady pedagogicznej

11/ uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem

12/ w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej

13/ uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków ; w sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne

14/ rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany

15/ terminy i tematyka zebrań rady pedagogicznej podawane są w dniu narady w sierpniu każdego roku

16/ w obradach rady pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez dyrektora osoba która będzie prowadziła posiedzenia rady pedagogicznej w jego zastępstwie

4.    Rada Rodziców

1/ w przedszkolu działa rada rodziców; stanowią po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału

2/ występuje do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola

3/ w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

4/ podejmuje decyzję w sprawie wydatkowania tych środków zgodnie z regulaminem

5/ występuje do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola

6/ rada rodziców wyraża zgodę na uruchomienie lub cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego

7/ opiniuje program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu

8/ uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola

5.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w szczególności poprzez:

1/ szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców

2/ zaznajamianie rodziców z rocznym planem przedszkola 3/indywidualne konsultacje, dzięki którym rodzice uzyskują informację na temat swoich dzieci (2 raz w tygodniu )

4/ bieżące informacje dotyczące pracy przedszkola poprzez gazetki dla rodziców o treściach aktualnie realizowanej pracy dydaktyczno – wychowawczej

5/ informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzeniu trudności

6/ zachęcanie rodziców do współdecydowaniu w sprawach przedszkola

 

§ 4

 

1.    Czas pracy przedszkola w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażonych przez rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

 

 

§ 5

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień

2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25

3.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziałach może być niższa od określonej w ust. 2

4.    W okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych

 

§ 6

 

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

3.    Za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ) prowadzone są zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci

1/ katecheza   2 × w tygodniu bez udziału nauczyciela wychowawcy w grupie 5 latków i 6 latków,

2/ język angielski  2x w tygodniu w każdej grupie wiekowej ( grupy 13 osobowe ) bez udziału nauczyciela

3/ rytmika z elementami tańca 1 x w tygodniu w każdej grupie wiekowej w obecności nauczyciela

§ 7

 

1.    Przedszkole jest 3 – oddziałowe – posiada 3 sale zabaw.

 

§ 8

 

1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

2.    Arkusz organizacji przedszkola, uwzględniając przepisy gminne w szczególności reguluje :

1/ ilość i czas pracy poszczególnych oddziałów

2/ liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

3/ ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

3.    Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do opracowania arkusza organizacji w terminie do 30 maja danego roku.

 

§ 9

 

1.    Organizacja pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad higieny i ochrony zdrowia, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów )

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele ), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla niego szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.    Nauczyciel ( nauczyciele ) rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

§ 10

 

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, w dni robocze w godzinach od 5 : 30 do 17 : 00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący

1/ dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie

2/ przerwa w pracy przedszkola ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej na okres jednego miesiąca wakacji letnich – lipca lub sierpnia

3/ z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo

2.    Odpłatność za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole składa się z :

1/ odpłatność za godziny zadeklarowane przez rodziców w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki      ( 7:30 – 13:30 ), naliczanej za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad czas 6 godzin

2/ odpłatność za wyżywienie według stawek i wysokości zawartych w tym obowiązujących regulacji

3/ w okresie wakacji letnich rodzic jest zwolniony z odpłatności pod warunkiem złożenia w terminie do dnia 31 maja pisemnego oświadczenia o rezygnacji z usług w okresie wakacji

3.    Odpłatność za korzystanie z przedszkola rodzice zobowiązują się uiścić do 15 – go dnia  każdego miesiąca w Kasie Przedszkola, w razie dokonania wpłaty z uchybieniem terminu Przedszkole może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie

4.    Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPS- em  w sprawach dofinansowania opłat za przedszkole dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

5.    Wychowanie i nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne i wynosi 6 godzin dziennie

6.    Odpłatność za korzystanie z żywienia przez pracowników ustala organ prowadzący

7.    Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice

 

§ 11

 

1.    W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.    Dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno – administracyjnych i obsługi

3.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy

4.    Podstawowymi zadaniami nauczyciela są :

1/ dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

2/ organizowanie dzieciom sytuacji pozwalających na poznawanie siebie i świata

3/ inicjowanie poczucia tożsamości dzieci z wzorcami i normami postępowania, stwarzanie okazji do samodzielnego budowania systemu wartości

4/ wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dzieci

5/ umożliwianie dzieciom nabywania umiejętności poprzez działanie

6/ umożliwianie dzieciom i tworzenie okazji do odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,, ja”

7/ zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, przygotowanie go do efektywnego korzystania z nauki szkolnej

8/ otaczanie szczególną troską dzieci wymagających oddziaływań stymulacyjno – kompensacyjnych oraz zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami

9/ współdziałanie z rodziną dziecka, z uwzględnieniem jej potrzeb i propozycji

10/ przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

11/ prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczyciela program wychowania przedszkolnego

12/ prowadzenie obserwacji pedagogicznych dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

·       Opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,  „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom

13/ realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci

5.    Do podstawowych zadań pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w przedszkolu należy :

1/ pomaganie nauczycielowi w procesie wychowawczo – opiekuńczym i dydaktycznym

2/ zapewnienie dziecku bezpiecznego pobytu w przedszkolu

3/ dbałość o stan urządzeń przedszkola, ich bieżąca naprawa i konserwacja

4/ zgodnie z przepisami i normami sanitarnymi sporządzanie posiłków, higieniczne i estetyczne podawanie ich dzieciom oraz zaopatrywanie w artykuły żywnościowe, konieczne do ich przyrządzenia

5/ utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczeń i sprzętów zgodnie z zasadami higieny, zaopatrywanie w środki czystości

 

§ 12

 

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców ( prawnych opiekunów)

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel ( nauczyciele ) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola

 

 

 13

 

1.    Nauczyciel realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze, a w szczególności:

1/ współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców ( opiekunów prawnych ) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowych wychowania przedszkolnego, programów nauczania i wychowania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących zachowania i rozwoju dziecka

2/ planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jej jakość

3/ prowadzi obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie, zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje

4/ współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne

5/ realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci

2.    Nauczyciel współdziała i współpracuje z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) poprzez :

1/ indywidualne kontakty z rodzicami ( opiekunami prawnymi )

2/ zebrania ogólne ( przynajmniej 2 razy w roku szkolnym )

3/ zebrania grupowe ( przynajmniej 2 razy w roku szkolnym )

4/ zajęcia otwarte dla rodziców ( przynajmniej 2 razy w roku szkolnym )

5/ udostępnienie rodzicom literatury fachowej

6/ uroczystości przedszkolne

 

§ 14

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.    Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.

3.    Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje rodzic dziecka. W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone , nie dłużej jednak niż jeden rok.

4.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

5.    Dziecko 5 i 6 letnie wypełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczając systematycznie na zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.

6.    Jeżeli absencja dziecka na zajęciach wynosi 50 % bez usprawiedliwienia rodziców, dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora właściwej szkoły.

7.    W okresie przejściowym przedszkole organizuje roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 letnich.

8.    Ustala się następujące przypadki, kiedy umowa o świadczeniu usług w przedszkolu może być wypowiedziana przez:

1/ każdą ze stron za porozumieniem dokonanym na piśmie

2/ przedszkole jeśli rodzice zalegają z opłatami co najmniej za jeden miesiąc z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia

3/ zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych dzieci na podstawie opinii placówek specjalistycznych

 

§ 15

1.    Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny

2.    Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto

3.    Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

4.    Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem

5.    Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie przedszkola. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

 

§ 16

1.    Prawa dziecka:

Dziecko ma prawo do :

1/ życzliwego i podmiotowego traktowania

2/ bycia takim jakim jest

3/ indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

4/ zabawy i działania w bezpiecznych warunkach

5/ przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu

6/ spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

7/ snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu ,, na rozkaz”

8/ zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

9/ badania i eksperymentowania

10/ rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb

11/ aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

12/ wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania

13/ nagradzania wysiłku

14/ współdziałania z innymi

15/ różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia

16/ codziennego pobytu na powietrzu

17/ ciągłej opieki ze strony nauczyciela

18/ współpracy nauczyciel – dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka

19/ ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

20/ zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione

21/ nauki regulowania własnych potrzeb

2.    Obowiązki dziecka:

1/ przestrzegania ustalonych reguł

2/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia

3/ pełnienie dyżurów

§ 17

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.    Zmiany w Statucie przedszkola dokonywane są uchwałami rady pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i aktualnymi aktami wykonawczymi do tego prawa.

4.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji przedszkola.

5.    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

6.    Dla zapewnienia znajomości statutu przez zainteresowanych ustala się : wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń, udostępnienie statutu do wglądu przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut przedszkola ze zmianami wchodzi w życie z dniem uchwalenia

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

           Rada Pedagogiczna :

1.    …………………………………………

2.    …………………………………………

3.    …………………………………………

4.    …………………………………………

5.    …………………………………………

6.    …………………………………………

 

Liczba odwiedzin : 312
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole numer 6
Osoba wprowadzająca informację : Maria Tarach
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Tarach
Czas wytworzenia: 2009-03-30 13:06:05
Czas publikacji: 2009-03-30 13:06:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak