Przedmiot działalności i kompetencje. 

 

 

Placówka jest przedszkolem publicznym:

1. realizującym programy wychowania  przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2. zapewniającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3. przeprowadzającym rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 
4. zatrudniającym nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

W realizacji swych celów i zadań przedszkole przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych   potrzebnych im w codziennych  sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe;

3. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5. stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6. trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; 

7. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8. wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz patriotycznej;

10.zapewnianiu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,  a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 


Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole Nr 5
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Barbara Synowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Barbara Synowiec
Czas wytworzenia: 2014-03-04 09:14:41
Czas publikacji: 2014-03-04 09:14:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak