Status prawny 

 

 

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną samorządu


terytorialnego - Gminy Tarnowskie Góry.

Przedszkole działa na podstawie :

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 z pózn. zm.),

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z pózn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pózn. zm.),

Statutu Publicznego Przedszkola Nr 5 w Tarnowskich Górach.


Organ Prowadzący: Gmina Tarnowskie Góry.

Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty w Katowicach/ Delegatura w Gliwicach

 


Liczba odwiedzin : 176
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole Nr 5
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Barbara Synowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Barbara Synowiec
Czas wytworzenia: 2014-02-22 20:58:38
Czas publikacji: 2014-02-22 20:58:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak