Organizacja pracy przedszkola. 

 

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ  prowadzący przedszkole.

W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów i liczbę dzieci w oddziale (liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25);
2) czas pracy poszczególnych oddziałów;
3) liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
4) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych. 

ORGANAMI PRZEDSZKOLA  SĄ:

  1. Dyrektor;
  2. Rada Pedagogiczna;
  4. Rada Rodziców.

 Szczegółowe kompetencje organów przedszkola określone  są w statucie.
 


Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole Nr 5
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Barbara Synowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Barbara Synowiec
Czas wytworzenia: 2014-02-24 09:49:51
Czas publikacji: 2014-02-24 09:49:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak