OGŁOSZENIE PRZETARGU 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia ..............2016 r.

Zapytanie cenowe - ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

równowartości kwoty euro określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

......................................................................

.......................................................................

....................................................................... (dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości kwoty euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zwracam

się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

,,Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 17 w Tarnowskich

Górach przy ul. Norweska 2”.

Przedmiotem zamówienia jest: kod CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowani1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującae g o

termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 17 w Tarnowskich Górach przy ul.

Norweska 2, wraz z wymianą instalacji elektrycznej – oświetleniowej, wykonaniem izolacji i

ocieplenia ścian piwnic. 2. Wykonanie audytu energetycznego, który będzie służył do oceny

kwalifikalności projektu dotyczącego modernizacji energetycznej budynku i aplikowania o

pozyskanie środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT (Regionalny Program

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 3. Opracowanie analizy specyficznej dla prawidłowej oceny

merytorycznej projektu.

Z a k r1e. s Oppraracc oobweajnmieu djeo:k umentacji projektowej - uzyskanie pozwolenia na budowę na budowę (jeżeli takie będzie wymagane) lub zgłoszenie wykonania

robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót termomodernizacyjnych

2. Wykonanie audytu energetycznego.

3. Opracowanie analizy specyficznej dla prawidłowej oceny merytorycznej projektu.

-D porkoujemkte nbutadcojwa lparnooj-ewkytkoownaa wpocwzyi n–n 5a ezgazw. ierać:

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – w każdym projekcie

- przedmiar robót – 3 egz.

- kosztorys inwestorski – 3 egz.

- wszelkie konieczne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i opinie – w każdym projekcie (jeśli takie są

wymagane) a w szczególności:

- zaświadczenie/deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 odnośnie

wpływu projektu na obszar Natura 2000

(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach)

- ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków w obiekcie

budowlanym (opinia ornitologa)

- wersję elektroniczną dla wszystkich pozycji – na płytce CD lub DVD zapisaną w formacie pdf (portable

data format) – 2 szt

Audyt energetyczny powinien zawierać: - ocenę

techniczną istniejącego obiektu pod kątem zamierzeń termomodernizacyjnych, - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w zakresie niezbędnym do opracowania audytu

energetycznego,

- wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego,

- wskazanie optymalnego zakresu prac dla audytowanego obiektu

- ocenę ekonomiczną wybranego wariantu,

- audyt energetyczny powinien zawierać zestawienie następujących wskaźników: - efekt

kosztowy dla działań przewidzianych do realizacji,

- wielkość redukcji CO2, - redukcja emisji pyłu PM10 (w przypadku wymianu źródła ciepła),

- uzyskana efektywność energetyczna

Opracowanie audytu - w trzech egzemplarza ncha lweż yw ewrysjki opnaapćie: rowej oraz dwóch na nośniku elektronicznym,

- dostosowanie audytu do dodatkowych wymagań mogących się pojawić na etapie składania wniosku,

- wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do

realizacji zadania, a w szczególności wyniki inwentaryzacji, dokumentację graficzną, pomiary.

-A sntoapliizeań sppoepcryafwicyz nefae pktoywwinnonśac iz aenweiregreatćy:c znej (w %)

- efektywność technologiczną i ekologiczną, w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań w zakresie

produkcji i wykorzystania energii.

- stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery,

- stopień wpływu projektu na rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej

- analiza specyficzna powinna być sporządzona zgodnie z załączonym opisem do analizy specyficznej

dla Działania 4.3

Dokumentację projektową należy wykonać: do 15.12.2016 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót nie wymagających

pozwolenia na budowę po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji projektowej pod

względem merytorycznym jest równoznaczne z zakończeniem prac projektowych.

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie :

 Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2016 r.

 Warunki płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 Warunki gwarancji: 5 lat od odbioru dokumentacji

 …......................................................................................................................

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.06.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty: 1. w formie papierowej na adres: Publiczne Przedszkole Nr 17 42-612 Tarnowskie Góry

ul. Norw(aedsrkeas 2z amawiającego) 2. za pośrednictwem faksu: …......................................brak faxu................................................ (nr faksu) 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ................. p17tg@poczta.fm............................. (adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia

negocjacji lub podpisania umowy

…....................................................................

Dyrektor – Dysponent środków

 

Załączniki

Ogłoszenie przetargu

Data: Brak danych Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 "BAJKOWE WZGÓRZE"
Osoba wprowadzająca informację : Admin BIP
Osoba odpowiedzialna za informację : Admin BIP
Czas wytworzenia: 2016-06-15 09:37:33
Czas publikacji: 2016-06-15 09:37:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak