Zapytanie ofertowe nr 1/2016 (dotyczy zakupu fortepianu) 

 
 
Tarnowskie Góry, 6 maja 2016 r.

Pałac w Rybnej
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
tel. + 48 32 284 18 37 / fax + 48 32 284 15 41
info@palacrybna.pl / www.palacrybna.pl


Zapytanie ofertowe nr 1/2016
(dotyczy zakupu fortepianu)

I. ZAMAWIAJĄCY
Pałac w Rybnej
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry
NIP: 645-25-24-437, REGON: 241919015

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu, wraz z pokrowcem i ławą oraz dostawą do siedziby zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
fortepian Yamaha C7X,
pokrowiec z kodury,
ława regulowana,
dostawa do siedziby zamawiającego wraz z wniesieniem do sali koncertowej.
3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.05.2016 r. do godziny 12.00.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Oryginał oferty powinien być przesłany za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczony osobiście na adres: Pałac w Rybnej, ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, do dnia 20.05.2016 do godziny 16.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż dwanaście miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 21.05.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Pałac w Rybnej, ul. Powstańców Warszawskich 90 oraz na stronie internetowej pod adresem www.palacrybna.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.palacrybna.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.palacrybna.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Adam Morawiec pod numerem telefonu +48 601 408 378 oraz adresem email: info@palacrybna.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Specyfikacja fortepianu.

ZAŁĄCZNIK  NR 1

FORMULARZ  OFERTOWY – WZÓR


Nazwa  i  siedziba
WykonawcyPałac w Rybnej
ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry

Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:

Fortepian Yamaha C7X
Pokrowiec z kodury
Ława regulowana

za cenę:

netto : ....................................................,

Podatek  VAT:  ..........%, tj. ...............zł,

brutto: ....................................................


1. Oświadczamy, że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją fortepianu i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu i terminie  wyznaczonym  w zapytaniu ofertowym
3. Oświadczamy,  że  na  przedmiot  zapytania udzielamy  Zamawiającemu  gwarancji  na  5 lat.
4. Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są:
1/  .........................................................
2/  .........................................................

..................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
Miejscowość,  dnia  ................................................
ZAŁĄCZNIK  NR 2

SPECYFIKACJA FORTEPIANU

Yamaha C7X, spełniający poniższe parametry techniczne:
1. 88 klawiszy
2. 3 pedały (środkowy pedał: sostenuto)
3. skala duplex
4. płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku europejskiego, specjalny system wyprężenia korony zapewniający jej swobodne rezonowanie nawet w najniższych rejestrach dynamicznych
5. rama wykonana z żeliwa w technologii odlewania próżniowego, metodą kontrolowanej komputerowo obróbki cieplnej, zapewniającą zwiększoną twardość w części kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej
6. części ruchome mechanizmu grającego wykonane z sezonowanego drewna,
7. stół klawiaturowy wykonany ze świerku,
8. rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku
9. kołek stroikowy stalowy niklowany o drobnym zwoju gwintu
10. popychacze klonowe
11. belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego o grubości 44 mm, wysokości 110mm rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu
12. struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi
13. belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu, łączonych wertykalnie żywicą, top z twardego klonu
14. białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców
15. czarne klawisze wykonane z kompozytu drewna hebanowego
16. młotki w części dyszkantowej osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju
17. szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium
18. mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty
19. pedały i drążki pedałowe wykonane z mosiądzu
20. 5 możliwości ustawienia pulpitu
21. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu
22. dodatkowy metalowy wspornik pokrywy
23. blokada wspornika pokrywy
24. zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury
25. wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową
26. kolor czarny
27. długość 227 cm
28. szerokość 155 cm
29. wysokość 102 cm
30. waga 415 kg
31. w komplecie pokrowiec wykonany z materiału typu Kodura z wypełnieniem w gąbki o grubości min. 0,5 cm podbity miękkim pluszem
32. w komplecie ława regulowana, siedzisko wykończone czarnym velurem, lub winylem.
 

Załączniki

2016_05_06_13_07_45_Zapytanie_Ofertowe_1_2016.pdf

Data: 2016-05-06 11:07:45 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Pałac w Rybnej
Osoba wprowadzająca informację : Adam Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Morawiec
Czas wytworzenia: 2016-05-06 11:07:55
Czas publikacji: 2017-11-16 11:57:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak