Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej  

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art.11, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. Utworzyć gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pałac w Rybnej, zwany dalej Pałacem. Pałac uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Pałacu mieści się w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 90. Pałac prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3. 1. Oddaje się nowoutworzonej instytucji kultury w bezpłatne użytkowanie zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowskie Góry - działki nr 237/21 i nr 238/22 o łącznej pow. 21 813 m 2 , położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich 90 (obręb Rybna k.m 4) zapisana w KW Nr 30784 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej. Nieruchomość wpisana została do rejestru zabytków w dniu 2 maja 1966 roku pod nr 637/66

2. Burmistrz Miasta wyposaży Pałac w składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

§ 4. Nadaje się Pałacowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Statut określa szczegółowy zakres działalności Pałacu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

 

Liczba odwiedzin : 499
Podmiot udostępniający informację : Pałac w Rybnej
Osoba wprowadzająca informację : Adam Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Morawiec
Czas wytworzenia: 2012-01-12 13:39:43
Czas publikacji: 2017-11-16 11:57:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak