Zapytanie ofertowe nr 2/2017 

 
 

Pałac w Rybnej Tarnowskie Góry, 6 czerwca 2017 r.

ul. Powstańców Warszawskich 90

42-680 Tarnowskie Góry

tel. + 48 32 284 18 37 / fax + 48 32 284 15 41

info@palacrybna.pl / www.palacrybna.pl


Zapytanie ofertowe nr 2/2017

(dotyczy zakupu Zakup zestawu instrumentów na potrzeby prowadzonej działalności koncertowej i edukacji artystycznej: fortepian Yamaha serii GB1 K PE, fortepian elektroniczny Avant Grand n3x, dwa pianina w wersji silent B3)


I. ZAMAWIAJĄCY

Pałac w Rybnej

ul. Powstańców Warszawskich 90
42-680 Tarnowskie Góry

NIP: 645-25-24-437, REGON: 241919015


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu instrumentów na potrzeby prowadzonej
działalności koncertowej i edukacji artystycznej: fortepian Yamaha serii GB1 K PE,
fortepian elektroniczny
Yamaha Avant Grand n3x, dwa pianina Yamaha B3 w wersji
silent
wraz z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

nowy fortepian Yamaha serii GB1 K PE

nowy fortepian elektroniczny Yamaha Avant Grand n3x

nowe dwa pianina Yamaha B3 w wersji silent
dostawa do siedziby zamawiającego wraz z wniesieniem do sali koncertowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2017 r. do godziny 18.00.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oryginał oferty powinien być przesłany za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczony osobiście na adres: Pałac w Rybnej, ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, do dnia 14.06.2017 do godziny 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż dwanaście miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.06.2017 o godzinie 15.30, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 17:00 w siedzibie Pałac w Rybnej, ul.
Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry oraz na stronie internetowej pod adresem www.palacrybna.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.palacrybna.pl


VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.palacrybna.pl


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Adam Morawiec pod numerem telefonu +48 601 408 378 oraz adresem email: info@palacrybna.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
1.
Wzór formularza ofertowego.
2. Specyfikacja sprzętu.ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY – WZÓRNazwa i siedziba

Wykonawcy


Pałac w Rybnej ul. Powstańców Warszawskich 90

42-680 Tarnowskie Góry


Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:


fortepian YAMAHA serii GB1 K PE,
fortepian elektroniczny
YAMAHA Avant Grand n3x
dwa pianina YAMAHA B3 w wersji silent
dostawa do siedziby zamawiającego wraz z wniesieniem do sali koncertowej.


za cenę:


netto : ....................................................,


Podatek VAT: ..........%, tj. ...............zł,


brutto: .................................................... 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

 2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym

 3. Oświadczamy, że na przedmiot zapytania udzielamy Zamawiającemu gwarancji
  na okres ……….. lat.

 4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ .........................................................

2/ .........................................................

..................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Miejscowość, dnia ................................................
ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA


fortepian YAMAHA serii GB1 K PE
Klawiatura
• Ilość klawiszy: 88
• Pokrycie klawiszy białych: żywica akrylowa
• Pokrycie klawiszy czarnych: żywica fenolowa
• Pokrywa klawiatury bez blokady
Obudowa
• Pozycje otwarcia klapy: 2
• Nogi z kółkami
• Ilość pedałów: 3
• Wykończenie: czarny połysk
Wymiary i waga
• Szerokość: 146 cm
• Wysokość: 99 cm
• Długość: 151 cm
• Waga: 261 kg


fortepian elektroniczny YAMAHA Avant Grand n3x
Rozmiar/Waga

 • Wymiary:

  • Szerokość: 1,481mm (58-5/16")

  • Wysokość: 1014 mm (39-15/16") pokrywa się: 1 734 mm (68-1/4")

  • Głębokość: 1195 mm (47-1/16")

 • Waga:

  • Waga: 199kg (438 kg., 12oz.)

Control interfejs

 • Klawiatury:

  • Liczba klawiszy: 88

  • Powierzchniach klawiszy - biały: Ivorite®

  • Powierzchniach klawiszy - czarny: Żywica Phoenolic

  • Wrażliwość na dotyk: Twardy/Medium/Soft/stały

 • System dotykowy odpowiedzi (TRS): Tak

 • Pedał:

  • Typ: Specjalistyczne pedał fortepianu

  • Liczba pedałów: 3

  • Funkcje: Amortyzator (z pół pedał efekt), Sostenuto, Soft

 • Sterownik czujnika:

  • Czujniki wykrywają: Światłowód-kontakt

  • Czujniki klawiszy: Bezstykowe światłowód

System dźwięku

 • System głośników przestrzennych: Tak

 • Płyta rezonansowa rezonatora: Tak

 • Wzmacniacze: 80W x2 + 45W x4 + 35W x5 + 25W x4

 • Głośniki: (16 cm + 13 cm + 2,5 cm) 4

 • Akustyczna Optymalizatora: Tak


dwa pianina YAMAHA B3 w wersji silent
88 klawiszy, 3 pedały (pedał centralny: muffler)
Wysokość: 121 cm
Szerokość: 152 cm
Głębokość: 61 cm
Waga: 237 kg
kolory: czarny połysk 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Data: 2017-06-06 12:43:22 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Pałac w Rybnej
Osoba wprowadzająca informację : Adam Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Morawiec
Czas wytworzenia: 2017-06-06 12:42:03
Czas publikacji: 2017-11-16 11:57:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak