Załącznik do Uchwały Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011 r.

Statut Pałacu w Rybnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Pałac w Rybnej, zwany dalej Pałacem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały nr VI / 58 /2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Pałac w Rybnej

2. Pałac działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- niniejszego statutu.

§ 2. 1. Pałac jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym.

2. Organizatorem instytucji kultury jest Gmina Tarnowskie Góry.

3. Pałac uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

4. Bezpośrednim organem nadzoru ze strony organizatora jest Burmistrz Miasta.

§ 3. 1. Siedzibą Pałacu jest zespół pałacowo-parkowy przy ulicy Powstańców Warszawskich 90 w Tarnowskich Górach.

2. Pałac prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Pałac posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu wraz z adresem siedziby.

Rozdział 2.
Cele i zadania Pałacu

§ 5. 1. Pałac prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, wspierając i promując twórczość i edukację kulturalną oraz podejmując działania i inicjatywy kulturalne.

2. W celu wypełniania swoich zadań Pałac współdziała z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.

3. Pałac prowadzi działalność gospodarczą.

§ 6. 1. Dla wykonania zadań, o których mowa w § 5 ustęp 1 Pałac w szczególności:

a) organizuje koncerty,

b) organizuje wystawy,

c) organizuje konferencje i sympozja,

d) prowadzi inne imprezy o charakterze artystycznym i edukacyjnym,

e) prowadzi działalność impresaryjną,

f) prowadzi działalność wydawniczą,

g) prowadzi szkolenia w dziedzinach artystycznych oraz praktyki dla studentów szkół wyższych i organizatorów kultury,

h) współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

i) sprawuje opiekę nad zabytkiem – siedzibą instytucji,

j) prowadzi inną działalność z zakresu kultury.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Pałacem

§ 7. Pałacem w Rybnej kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

§ 8. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

§ 9. 1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie sprawami Pałacu,

b) kształtowanie programu działalności,

c) przygotowanie i zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych,

d) prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i środkami finansowymi,

e) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

f) wykonywanie obowiązków pracodawcy,

g) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,

h) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

i) sprawowanie kontroli zarządczej.

2. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo - finansowym Pałacu.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Pałacu nadaje Dyrektor Pałacu w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 11. Organem doradczym Dyrektora Pałacu jest Rada Programowa w składzie od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Pałacu

§ 12. 1. Pałac prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

2. Podstawę gospodarki finansowej Pałacu stanowi roczny plan działalności wraz z planem rzeczowo - finansowym, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Przy zbywaniu środków trwałych Pałac stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.).

§ 13. Majątek Pałacu może być wykorzystywany jedynie dla celów określonych niniejszym statutem.

§ 14. Działalność Pałacu jest finansowana z:

1. dotacji rocznych z budżetu organizatora,

2. prowadzonej działalności gospodarczej,

3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

5. innych źródeł.

§ 15. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Pałacu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), zatwierdza Dyrektor.

2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Pałacu przedkłada organizatorowi.

3. Pałac składa organizatorowi sprawozdanie z działalności każdorazowo na żądanie.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. 1. Statut Pałacu nadaje Rada Miejska w Tarnowskich Górach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

3. Przekształcenia, podział, likwidacja Pałacu następują w formie uchwały Rady Miejskiej na warunkach

i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK
Liczba odwiedzin : 308
Podmiot udostępniający informację : Pałac w Rybnej
Osoba wprowadzająca informację : Adam Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Morawiec
Czas wytworzenia: 2012-01-12 13:44:49
Czas publikacji: 2017-11-16 11:57:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak